بررسی نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای شاخص‌های سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه مرکز رشت)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشجوی کارشناسی شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

فضاهای عمومی شهر یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها را برای خلق محیط‌هایی سرزنده و پویا دارند. در این میان، پیاده‌راه‌های شهری از مهم‌ترین عرصه‌های عمومی یک شهر شناخته می‌شوند و تأثیر بسزایی در بهبود شاخص‌های سرزندگی شهری، کیفیت زندگی، مراودات و فعالیت‌های اجتماعی میان شهروندان در یک فضا و حتی در کل شهر دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت پیاده‌راه‌ها بر سطح سرزندگی و تعاملات اجتماعی میان شهروندان صورت پذیرفته است. پژوهش توصیفی-کمی است و برای جمع‌آوری اطلاعات، 422 پرسشنامه در میان ساکنان شهر رشت توزیع و تکمیل شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های دوجمله‌ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل‌عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد پایین‌ترین سطح رضایت شهروندان رشت از شاخص کیفیت پیاده‌راه (تنوع پایین دسترسی و کمبود خدمات شهری به پیاده‌راه) نسبت به دو شاخص دیگر یعنی سرزندگی و تعاملات اجتماعی است. همچنین نتایج بیانگر همبستگی و تأثیرگذاری کیفیت پیاده‌راه بر سرزندگی شهری است. از سوی دیگر شاخص تعاملات اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری را از شاخص سرزندگی شهری دارد که این امر خود گواه درهم تنیدگی و پیوستگی این سه شاخص و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. درنهایت به‌دلیل همین ارتباط و همبستگی شاخص‌های پژوهش، مدیریت شهری رشت میتواند با اولویت‌دادن به بهبود کیفیت کالبدی پیاده‌راه، تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه، افزایش دسترسی به این پیادهراه و برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های مختلف سبب ارتقای شاخص‌های سرزندگی شهری و تعاملات اجتماعی در این پیاده‌راه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Role of Urban Pedestrian Streets in Improving the Urban Vitality and Social Interactions (Case Study: Pedestrian Street of Rasht)

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Molavi 1
  • Arman Hamidi 2
  • Alieh Faridi Foshtomi 3
  • Zahra Ariapasand 4
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art,, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of Urban Planning, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of urban planning, University of Guilan, Rasht ,Iran
4 Department of urban planning, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In recent decades, due to the rapid growth of the population and irregular expansion of the cities and the dominance of the vehicle in the streets, the pedestrian role in the urban spaces has been neglected. This issue led to the formation of tedious spaces and away from social interactions. Therefore, to create the vital and human-centered spaces and provide a ground to establish social interactions, the urban managers and planners sought to design and construct the streets with the maximum social role. Nowadays, these streets are called pedestrian streets and are among the principal public and vital spaces of the city. The access to these streets in the form of walking provides social interactions and relationships for the individuals and plays a significant role in creating urban vitality. The current study aims to investigate the effect of the quality of the pedestrian streets in the vitality and social interactions among the citizens as well as explaining the relationships among these factors by studying the physical quality, vitality, and social interactions in the pedestrian street of the Rasht city center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pedestrian Street
  • Vitality
  • Social Interactions
  • Rasht City
آروین، محمود، فرجی، امین و قانع، مهسا (1397). ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری از دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه: پیاده‌راه فرهنگی رشت). توسعۀ محلی (روستایی-شهری)، 10(2)، 313-336.
باحقیقت منگودهی، حمیدرضا، پرویزی، رضا، کریمی آذری، امیررضا و نمازی جوکندان، سپیده (1394). بررسی میزان تأثیرگذاری عناصر معماری بومی بر سرزندگی شهروندان در محلات بافت قدیم رشت؛ نمونۀ موردی: محلۀ ساغری سازان. فصلنامۀ مدیریت شهری، 14(40)، 269-284.
بحرالعلومی، زهرا (1395). دلایل سرزندگی فضاهای عمومی در ایتالیا درگذر تاریخ تا به امروز. فصلنامۀ هنر و تمدن شرق، 14(4)، 31-42.
بردی آنامرادنژاد، رحیم، رازقی فرزانه و آروین محمود (1398). ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت در پیاده‌راه‌های شهری (نمونۀ موردی: پیاده‌راه فرهنگی رشت). نشریۀ علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23(69)، 19-40.
پاکزاد، جهانشاه (1385). راهنمای طراحی فضای شهری در ایران. چاپ اول. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری، شهیدی.
پاکزاد، جهانشاه (1386). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (2) از کمیت تا کیفیت. چاپ اول. تهران: شرکت عمران شهرهای جدید.
پاکزاد، جهانشاه (1398). جستاری پیرامون مفهوم و جایگاه سرزندگی. گفتمان طراحی شهری، 1(1)، 46-53.
پوراحمد، احمد، زنگنه شهرکی، سعید و صفایی رینه، مصطفی (1395). تحلیل نقش پیاده‌راه‌های شهری در ارتقای سرزندگی فضای شهری (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه 17 شهریور، تهران). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 4(2)، 175-195.
پورمحمدی، محمدرضا، روستایی، شهریور و اسدی، احمد (1398). بررسی سرزندگی و رابطۀ آن با انتخاب نواحی مسکونی (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ مرکزی شهر زنجان)، نشریۀ علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 23(67)، 45-65.
پورمهابادیان، الهام، احمدی، حسن و امیری، سید یوسف (1396). تدوین اصول و راهکارهای ارتقای امنیت پیاده‌راه‌ها در بافت تاریخی شهر رشت در جهت ارتقای کیفیت فضاهای شهری. مدیریت شهری، 16(48)، 205-222.
جعفری مبین، شاهرخ (1392). ارزیابی کیفی پیاده‌راه‌های شهری در شهرهای ایرانی؛ نمونۀ موردی: پیاده‌راه بوعلی شهر همدان. پژوهش‌های شهری هفت حصار، 1(4)، 29-36.
حبیب، فرح (1391). جستارهای شهرسازی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
حبیبی، کیومرث و حقی، محمدرضا (1397). مقایسۀ تطبیقی کیفیت پیاده‌راه‌ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP. نشریۀ علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی ایران. 19(15)، 5-19.
خراسانی‌زاده، فرنوش، صابری، حمید، مؤمنی، مهدی و موسوی، میرنجف (1399). تبیین ساختاری عوامل مؤثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران. نشریۀ علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 14(72)، 151-181.
دادپور، سارا (1391). معیارهای سرزندگی فضاهای شهری؛ مطالعۀ موردی: بخشی از خیابان ولی‌عصر تهران. مجلۀ جستارهای شهرسازی، 37-38، 39-34.
دانشپور، سید عبدالهادی و چرخچیان، مریم (1386). فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی. باغ نظر، 4(7)، 19-28.
ذاکر حقیقی، کیانوش (1398). سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی‌عصر شهر تهران برمبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن. باغ نظر، 16(71)، 5-18.
ذوقدار، پریسا و ناظمی، الهام (1398). بررسی میزان پیاده‌مداری در خیابان فردوسی شاهین‌شهر و تأثیر آن بر تعامل اجتماعی شهروندان. معماریشناسی، نشریۀ اختصاصی معماری و شهرسازی ایران، 2(13)، 1-8.
زنگنه شهرکی، سعید، حمیدی، اکبر و حسین‌پور، مهدی (1397). ارزیابی تأثیرات اجتماعی پیاده‌راه‌ها بر شهروندان در بافت‌های قدیمی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه خیام جنوبی شهر ارومیه). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 6(2)، 237-264.
سالاری‌پور، علی‌اکبر، رمضانی، حمیدرضا، مهرجو، مهرداد و قربان‌زاده، نگین (1398). بررسی تأثیر کیفیت مکان‌های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعۀ موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت. فصلنامۀ مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، 10(38)، 37-51.
صدری، آرش، بانکیان تبریزی، آرزو و رفایی افشار قزلباش، شادی (1398). تأثیر پیاده‌راه بر افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد (نمونۀ موردی: خیابان طالقانی، محدودۀ میدان شهید تا مخابرات). نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(54)، 81-102.
عباس‌زاده، شهاب و تمری، سودابه (1391). بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه‌ها به‌منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعۀ موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز. فصلنامۀ مطالعات شهری، 1(4)، 1-10.
عمید، حسن (1375). فرهنگ فارسی عمید. چاپ ششم. تهران: انتشارت امیرکبیر.
فرامرزی، مهسا و شهبازی، میثم (1395). بررسی پارامترهای مؤثر بر حضورپذیری در راستای افزایش سرزندگی فضاهای شهری. اولین همایش بین‌المللی ایده‌های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط‌زیست پایدار.
فصیحی، حبیب‌الله، پریزادی، طاهر و کرمی، تاج‌الدین (1398). بررسی نقش پیاده‌راه‌ها در سرزندگی فضاهای عمومی؛ مطالعۀ موردی: پیاده‌راه حرم شهرری. فصلنامۀ شهر پایدار، 2(4)، 1-15.
قربان‌پور، مریم، زالی، نادر، یوردخانی، مختار و آزاده، سیدرضا (1397). ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای پیادۀ شهری (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه علم‌الهدی شهر رشت). فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 13(1)، 105-123.
کاشانی‌جو، خشایار (1385). اهمیت فضای پیاده در شهرهای هزارۀ سوم. جستارهای شهرسازی، 5(17-18)، 40-52.
کاشانی‌جو، خشایار (1389). پیاده‌راه‌ها از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی. چاپ اول. تهران: آذرخش.
کریمی دهکردی، فروغ و عبداللهی، علی‌اصغر (1396). ایجاد پیاده‌راه برای ارتقای نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری (نمونۀ موردی: خیابان ملت شهرکرد، حدفاصل میدان 12 محرم تا چهارراه بازار). فصلنامۀ علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 7(1)، 75-96.
کوآن، رابرت (1389). فرهنگ شهرسازی. ترجمۀ یلدا بلارک. چاپ اول. تهران: پرهام نقش.
معینی، سید محمدمهدی (1385). افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به‌سوی شهری انسانی‌تر. هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 27، 8-16.
معینی، سیدمهدی (1394). شهرهای پیاده‌مدار. چاپ اول. تهران: آذرخش.
موسوی، سید یعقوب، صحرائیان، زهرا و اقبال، محمدرضا (1397). نقش پیاده‌راه‌سازی در ارتقای کیفیت اجتماعی شهر تهران؛ مطالعۀ موردی: پیاده‌راه 17 شهریور. مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا، 8(28)، 83-98.
Abbaszadeh, Sh., & Tamari, S. (2012). Investigation and Analysis of Effective Components on Improving the Spatial Qualities of the Pedestrian Street to Increase the Level of Social Interactions, a Case Study. Tarbiat Centerlines and Valiasr Tabriz. Urban Management Quarterly, 4(1), 1-10. (In Persian)
Amid, H. (1997). Persian Encyclopedia, Tehran: Amirkabir Publications. (In Persian)
Anciaesa, P. R., Nascimento, J., & Silva, S. (2017). The distribution of walkability in an African City: Praia, Cabo Verde, Cities, 67, 9–20.
Anciaesa, P. R., Nascimento, J., & Silva, S. (2017). The distribution of walkability in an African City: Praia, Cabo Verde, Cities, 67, 9–20.
Arvin, M., Faraji, A., & Ghaneh, M. (2018). Assessment of Vitality Dimensions in Urban Pedestrian Streets from the Perspective of Citizens (Case Study: Rasht Cultural Pedestrian Street). Local Development (Rural-Urban), 2(10), 313-336. (In Persian)
Askarizad, R., & Safari, H. (2020). The Influence of Social Interactions On The Behavioral Patterns of the People in Urban Spaces (Case Study: The Pedestrian Zone of Rasht Municipality Square, Iran). Cities101, 102687.‌
Askarizad, R., & Safari, H. (2020). The Influence of Social Interactions On The Behavioral Patterns of the People in Urban Spaces (Case Study: The Pedestrian Zone of Rasht Municipality Square, Iran). Cities101, 102687.‌
Ba Haghighat Mangudehi, H., Parvizi, R., Karimi Azari, A., & Namazee Jokandan, S. (2015). Investigating the Impact of Local Architectural Elements on the Vitality of Citizens in the Old Neighborhoods of Rasht; Case study: Saghari Sazan neighborhood. Quarterly Journal of Urban Management, 40(14), 269-284. (In Persian)
Bahr al-Ulumi, Z. (2016). Reasons for the Vitality of Public Spaces in Italy through History to the Present. Quarterly Journal of Oriental Art and Civilization, 4(14), 31-42. (In Persian)
Bardi Anamoradnejad, R., Razeghi, F., & Arvin, M. (2019). Evaluation of Quality Components in Urban Pedestrian Streets (Case Study: Rasht Cultural Pedestrian Street). Journal of Geography and Planning, 69(23), 19-40. (In Persian)
Cairns Regional Council. (2016). Best Practice of Footpaths Policy, 52.
Cairns Regional Council. (2016). Best Practice of Footpaths Policy, 52.
Chapman, J. (2009) Design for Emotional Durability. Design, 4(25), 29-35.
Chapman, J. (2009) Design for Emotional Durability. Design, 4(25), 29-35.
Cowan. R. (2010). The Dictionary of Urbanism, Translated by Yalda Belarak (1st Ed). Tehran: Parham Naghsh Publication. (In Persian)
Cubukcu, E. (2013). Walking for Sustainable Living. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 85, 33-42.‌
Cubukcu, E. (2013). Walking for Sustainable Living. Procedia-Social and Behavioral Sciences85, 33-42.‌
Dadpour, S. (2012). Criteria for the Vitality of Urban Spaces (Case Study: Part of Vali-e-Asr St., Tehran). Journal of Urban Studies, 37-38(11), 39-34. (In Persian)
Daneshpour, S. A., & Charkhchian, M. (2007). Public Spaces and Factors Affecting Collective Life. Bagh-e Nazar, 7(4), 19-28. (In Persian)
Faramarzi, M., & Shahnazi, M. (2016). Investigating the Effective Parameters on the Presence Factor in order to Increase the Vitality of Urban Spaces. The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture, Geography and Sustainable Environment. (In Persian)
Fasihi, H., Parizadi, T., & Karami, T. (2020). Walkway’s Role in Vitality of Public Spaces Case Study: Shar-e Rey Shrine Walkway, Tehran. Sustainable City, 2(4), 1-15. (In Persian)
Ferrer, S., & Ruiz, T. (2018). The Impact of the Built Environment on the Decision to Walk for Short Trips: Evidence From Two Spanish Cities. Transport Policy, 67, 111-120.
Ferrer, S., & Ruiz, T. (2018). The Impact of the Built Environment on the Decision to Walk for Short Trips: Evidence From Two Spanish Cities. Transport Policy, 67, 111-120.
Gehl, J. (1987). Life between Buildings (J. Koch, Trans.). New York, NY: Top.
Gehl, J. (1987). Life between Buildings (J. Koch, Trans.). New York, NY: Top.
Ghorbanpour, M.., Zali, N., Yourdkhani, M., & Azadeh, S. R. (2018). Evaluation of Effective Factors on Strengthening Vitality of Urban Walkways (Case Study: Alam-al-Hoda Walkway in Rasht). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 13(1), 105-123. (In Persian)
Gilderbloom, J. I., Riggs, W. W., & Meares, W. L. (2015). Does Walkability Matter? An Examination of Walkability’s Impact on Housing Values, Foreclosures and Crime, Cities, 42, 13-24.
Gilderbloom, J. I., Riggs, W. W., & Meares, W. L. (2015). Does Walkability Matter? An Examination of Walkability’s Impact on Housing Values, Foreclosures and Crime, Cities, 42, 13-24.
Guo, X., Chen, H., & Yang, X. (2021). An Evaluation of Street Dynamic Vitality and Its Influential Factors Based on Multi-Source Big Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(3), 143.
Guo, X., Chen, H., & Yang, X. (2021). An Evaluation of Street Dynamic Vitality and Its Influential Factors Based on Multi-Source Big Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(3), 143.‌
Habib, F. (2012). Urban Planning Researches, Tehran: Islamic Azad University Press, Research Sciences Branch. (In Persian)
Habibi, H., & Haghi, M. R. (2018). The Comparison of Iranian and Foreign Footpaths Based on ANP Method. Scientific Journal of Iranian Architecture, 1(9), 5-19. (In Persian)
He, Q., He, W., Song, Y., Wu, J., Yin, C., & Mou, Y. (2018). The Impact of Urban Growth Patterns on Urban Vitality in Newly Built-Up Areas Based on an Association Rules Analysis Using Geographical ‘Big Data’. Land Use Policy, 78, 726-738.‌
He, Q., He, W., Song, Y., Wu, J., Yin, C., & Mou, Y. (2018). The Impact of Urban Growth Patterns on Urban Vitality in Newly Built-Up Areas Based on an Association Rules Analysis Using Geographical ‘Big Data’. Land Use Policy, 78, 726-738.‌
Jafari Mobin, S. (2013). Qualitative Evaluation of Urban Pedestrian Street in Iranian Cities Case Study: Bu-Ali Pedestrian Street in Hamedan. Haft Hesar Urban Research, 4(1), 29-36. (In Persian)
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674.‌
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674.‌
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2013). Interrogating Vitality of the Street in Two Cypriot Towns. Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, 3(7), 63-73.
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2013). Interrogating Vitality of the Street in Two Cypriot Towns. Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, 3(7), 63-73.
Karimi Dehkordi, F., & Abdollahi, A. (2017). Creating Pedestrians to Enhance Alacrity and Vitality in Urban Spaces (Case Study: Mellat Street, Shahr-e-Kord, between the 12th Muharram Square and Bazaar). Journal of Spatial Planning, 1(7), 75-96. (In Persian)
Kashanijoo, Kh. (2006). The Importance of Pedestrian Space in the Cities of the Third Millennium. Urban Planning Research, 17-18(5), 40-52. (In Persian)
Kashanijoo, Kh. (2019). Pedestrian Street from Design Basics to Functional Features, Tehran: Azarakhsh Publications. (In Persian)
Khorasanizadeh, F., Saberi, H., Momeni, M., & Mousavi, M. (2020). Structural Explanation of the Factors Affecting Vitality in Public Urban Spaces of Isfahan from the Perspective of Citizens and Tourists. Scientific Journal of Geography and Planning, 72(24), 151-181. (In Persian)
Knight, J., Weaver, R., & Jones, P. (2018). Walkable and Resurgent for Whom? The Uneven Geographies of Walkability in Buffalo, NY. Applied Geography, 92, 1-11.
Knight, J., Weaver, R., & Jones, P. (2018). Walkable and Resurgent for Whom? The Uneven Geographies of Walkability in Buffalo, NY. Applied Geography, 92, 1-11.
Kumar, R. (2009). Walkability of Neighborhoods: A Critical Analysis of Zoning Codes (Doctoral dissertation, University of Cincinnati).
Kumar, R. (2009). Walkability of Neighborhoods: A Critical Analysis of Zoning Codes (Doctoral dissertation, University of Cincinnati).
Liu, M., Jiang, Y., & He, J. (2021). Quantitative Evaluation on Street Vitality: A Case Study of Zhoujiadu Community in Shanghai. Sustainability, 13(6), 3027.
Liu, M., Jiang, Y., & He, J. (2021). Quantitative Evaluation on Street Vitality: A Case Study of Zhoujiadu Community in Shanghai. Sustainability, 13(6), 3027.
Lunecke, M. G. H., & Mora, R. (2018). The Layered City: Pedestrian Networks in Downtown Santiago and Their Impact on Urban Vitality. Journal of Urban Design, 23(3), 336-353.‌
Lunecke, M. G. H., & Mora, R. (2018). The Layered City: Pedestrian Networks in Downtown Santiago and Their Impact on Urban Vitality. Journal of Urban Design, 23(3), 336-353.‌
Mo’ini, S. M. (2015). Pedestrian-Oriented Cities. Tehran: Azarakhsh Publications. (In Persian)
Moayedi, M., Kheyroddin, R., & Shieh, I. (2019). Determining the Role of Pedestrian-Orientation, Concerning the Public Places: Improvement of Urban Social Capital Quality. Civil Engineering Journal5(4), 901-912.‌‌
Moayedi, M., Kheyroddin, R., & Shieh, I. (2019). Determining the Role of Pedestrian-Orientation, Concerning the Public Places: Improvement of Urban Social Capital Quality. Civil Engineering Journal5(4), 901-912.‌
Moeini, S. M. (2006). Increased Walkability, Step toward a More Humane City. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary va Shahrsazi, 27, 8-16. (In Persian)
Monteiro, F. B., & Campos, V. B. (2012). A Proposal of Indicators for Evaluation of the Urban Space for Pedestrians and Cyclists in Access to Mass Transit Station. Procedia-Social and Behavioral Sciences54, 637-645.‌
Monteiro, F. B., & Campos, V. B. (2012). A Proposal of Indicators for Evaluation of the Urban Space for Pedestrians and Cyclists in Access to Mass Transit Station. Procedia-Social and Behavioral Sciences54, 637-645.‌
Mosavi, Y., Sahraiian, Z., & Eghbal, M. R. (2018). The Role of a Pedestrian Street in the Social Quality Promotion Tehran City (Case study: Shahrivar 17th Sidewalk). Geographical Planning of Space, 8(28), 83-98. (In Persian)
Pakzad, J. (2006). Guide to Urban Space Design in Iran, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development, Tehran: Deputy of Urban Planning and Architecture. (In Persian)
Pakzad, J. (2007). The Course of Ideas in Urban Planning (2) from Quantity to Quality. Tehran: New Cities Development Company. (In Persian)
 
Pakzad, J. (2019). An Inquiry into the Concept and Status of Vitality. Urban Design Discourse, 1(1), 46-53. (In Persian)
Pikora, T. et al. (2003). Developing a Framework for Assessment of the Environmental Determinants of Walking and Cycling. Social Science and Medicine, 8(56), 1693–1703.
Pikora, T. et al. (2003). Developing a Framework for Assessment of the Environmental Determinants of Walking and Cycling. Social Science and Medicine, 8(56), 1693–1703.
Pour Mohammadi, M., Roustai, Sh., & Asadi, A. (2019). Study of Vitality and Its Relationship with the Selection of Residential Areas Case Study: Central Worn-Out Tissue of Zanjan. Journal of Geography and Planning, 67(23), 45-65. (In Persian)
Pourahmad, A., Zenganeh Shahraki, S., & Safaie Reyneh, M. (2016). Analysis the Urban Walkway Role in Promoting the Vitality of Urban Spaces (Case Study: 17 Shahrivar Walkway of Tehran). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 4(2), 175-195. (In Persian)
Pourmehabadian, E., Ahmadi, H., & Amiri, S. Y. (2017). Development of Principles and Strategies to Improve Pedestrian Street Safety in the Historical Context of Rasht to Improve the Quality of Urban Spaces. Urban Management, 16(48), 205-222. (In Persian)
Rastegar, N., Ahmadi, M., & Malek, M. (2014). Factors Affecting the Vitality of Streets in Downtown Johor Bahru City. Indian Journal of Scientific Research7(1), 361-374.
Rastegar, N., Ahmadi, M., & Malek, M. (2014). Factors Affecting the Vitality of Streets in Downtown Johor Bahru City. Indian Journal of Scientific Research7(1), 361-374.
Sadri, A., Bankian Tabrizi, A., & Refaei Afsharghezelbash, S. (2019). Impact of Pavement on Increasing Social Interactions in Urban Spaces of Bojnourd (Case study: Taleghani Street, Shahid Square to Telecommunication Area). Researches in Geographical Sciences, 19(54), 81-102. (In Persian)
Salaripour, A., Ramezani, H. R., Mehrjoo, M., & Ghorbanzadeh, N. (2020). Investigating the Effect of the Quality of Third Urban Places on the Sense of Belonging of Citizens (Case Study: Cultural-historical sidewalk of Rasht). Iranian Islamic City Studies Quarterly, 38(10), 37-51. (In Persian)
Shamsuddin, Sh. & Rasyiqah, A., & Nur Ha, S., & Fatimah, I. B. (2012). Walkable Environment Inbincreasing the Livability of A City. Procedia - Social and Behavioral Science, 7(50), 167–178.
Shamsuddin, Sh. & Rasyiqah, A., & Nur Ha, S., & Fatimah, I. B. (2012). Walkable Environment Inbincreasing the Livability of A City. Procedia - Social and Behavioral Science, 7(50), 167–178.
Sulis, P., Manley, E., Zhong, C., & Batty, M. (2018). Using Mobility Data as Proxy for Measuring Urban Vitality. Journal of Spatial Information Science, 16(16), 137-162.‌
Sulis, P., Manley, E., Zhong, C., & Batty, M. (2018). Using Mobility Data as Proxy for Measuring Urban Vitality. Journal of Spatial Information Science, 16(16), 137-162.‌
Thomas, R. (2010). Laseptisation des Ambiances Pietonnes au XXle siècle. Entre passivite ETplasticite des corps en Marche. Programme De Recherché Interdisciplinaire: Ville et Enviroment. CNR.
Thomas, R. (2010). Laseptisation des Ambiances Pietonnes au XXle siècle. Entre passivite ETplasticite des corps en Marche. Programme De Recherché Interdisciplinaire: Ville et Enviroment. CNR.
Ujang, N. (2013). Pedestrian Satisfaction with Aesthetic, Attractiveness and Pleasurability: Evaluating the Walkability of Chaharaghabbasi Street in Isfahan, Iran. ALAM CIPTA, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, 6(2), 13-22.‌
Ujang, N. (2013). Pedestrian Satisfaction with Aesthetic, Attractiveness and Pleasurability: Evaluating the Walkability of Chaharaghabbasi Street in Isfahan, Iran. ALAM CIPTA, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, 6(2), 13-22.‌
Weil, M. (2009). Urbanism and Health, Geneve: Urbaplan.
Weil, M. (2009). Urbanism and Health, Geneve: Urbaplan.
Xia, C., Yeh, A. G. O., & Zhang, A. (2020). Analyzing Spatial Relationships between Urban Land Use Intensity and Urban Vitality at Street Block Level: A Case Study of Five Chinese Megacities. Landscape and Urban Planning, 193, 103669.‌‌
Xia, C., Yeh, A. G. O., & Zhang, A. (2020). Analyzing Spatial Relationships between Urban Land Use Intensity and Urban Vitality at Street Block Level: A Case Study of Five Chinese Megacities. Landscape and Urban Planning, 193, 103669.‌
Xu, X., Xu, X., Guan, P., Ren, Y., Wang, W., & Xu, N. (2018). The Cause and Evolution of Urban Street Vitality under the Time Dimension: Nine Cases of Streets in Nanjing City, China. Sustainability10(8), 2797.‌
Xu, X., Xu, X., Guan, P., Ren, Y., Wang, W., & Xu, N. (2018). The Cause and Evolution of Urban Street Vitality under the Time Dimension: Nine Cases of Streets in Nanjing City, China. Sustainability10(8), 2797.‌
Yoshii, Y. (2016). Preserving Alleyways to Increase Walkability of Historical Japanese Cities, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 216, 603- 609.
Yoshii, Y. (2016). Preserving Alleyways to Increase Walkability of Historical Japanese Cities. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 216, 603-609.
Yue, W., Chen, Y., Thy, P. T. M., Fan, P., Liu, Y., & Zhang, W. (2021). Identifying Urban Vitality in Metropolitan Areas of Developing Countries from a Comparative Perspective: Ho Chi Minh City versus Shanghai. Sustainable Cities and Society, 65, 102609.‌‌
Yue, W., Chen, Y., Thy, P. T. M., Fan, P., Liu, Y., & Zhang, W. (2021). Identifying Urban Vitality in Metropolitan Areas of Developing Countries from a Comparative Perspective: Ho Chi Minh City versus Shanghai. Sustainable Cities and Society, 65, 102609.‌
 
Yue, W., Chen, Y., Zhang, Q., & Liu, Y., (2019). Spatial Explicit Assessment of Urban Vitality Using Multi-Source Data: A Case of Shanghai, China. Sustainability, 11(3), 638.‌
Yue, W., Chen, Y., Zhang, Q., & Liu, Y., (2019). Spatial Explicit Assessment of Urban Vitality Using Multi-Source Data: A Case of Shanghai, China. Sustainability, 11(3), 638.‌
Zaker Haghighi, K. (2019). Measuring the Level of Vitality in Vali-e-Asr Intersection in Tehran Based on the Analysis of Activity Patterns in it. Bagh-e-Nazar Magazine, 16(71), 5-18. (In Persian)
Zanganeh Shahraki, S., Hamidi, A., Hosseinpour, M. (2018). Social Impacts Assessment of Walkways on Citizens in Urban Old Textures (Case Study: South Khayyam Walkway of Urmiye City). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 6(2), 237-264. (In Persian)
Zoghdae, P., & Nazemi, E. (2020). Investigating the Walkability in Ferdowsi Shahinshahr Street and Its Effect On Citizens’ Social Interaction. Journal of Architecture, 13(2), 1-8. (In Persian)