دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 589-908 

پژوهشی - کاربردی

1. تحلیل بافت‌های تاریخی شهری برای مقابله با مخاطرات انسانی مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران

صفحه 589-613

10.22059/jurbangeo.2020.287066.1143

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی مدیری؛ اشرف عظیم زاده ایرانی


11. تحلیل روند و الگوی فضایی پراکنده‌رویی منطقۀ 22 شهر تهران

صفحه 857-879

10.22059/jurbangeo.2021.319342.1463

علی گودرزی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر