تحلیلی بر ارتباط مشارکت آنلاین شهروندان و سرمایة اجتماعی (مطالعة موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر سازمان‌های عمومی شهری به‌صورت روزافزونی از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گشودن فرایندهای سازمانی و اجرایی به روی کنشگران بیرونی و شریک‌کردن آنان در این فرایندها استفاده می‌کنند. دسترسی آنی به فناوری‌های ارتباطاتی، شکل‌های متفاوتی از مشارکت در تصمیم‌سازی‌های شهری را مطرح کرده و به بهبود ارائة خدمات عمومی کمک می‌کند. در این تحقیق، تأثیر سرمایة اجتماعی، انگیزه‌های مشارکت و قصد استفاده از ابزار مشارکت بر مشارکت آنلاین شهروندان در شهر رشت بررسی و تحلیل شده است. مطالعة حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعة آماری این پژوهش، شامل ساکنان شهر رشت در سال 1399 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر درنظر گرفته شد که پس از تعیین نمونه‌ها براساس نمونه‌گیری هدفمند، بین نمونة آماری توزیع شد. همچنین برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌های سرمایة اجتماعی، انگیزه‌های مشارکت، قصد استفاده از ابزار مشارکت آنلاین و مشارکت آنلاین استفاده شد. شاخص‌های پرسشنامه‌های تحقیق از مطالعات مرتبط و پیشینة تحقیق اخذ شد. سپس براساس شرایط تحقیق و شهر مورد مطالعه بومی‌سازی صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، سرمایة اجتماعی تأثیر معنا‌داری بر قصد استفاده از ابزار مشارکت و نیز مشارکت آنلاین دارد. علاوه‌براین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که انگیزه‌های مشارکت تأثیر معنا‌داری بر قصد استفاده از ابزار مشارکت و نیز مشارکت آنلاین دارد. همچنین قصد استفاده از ابزار مشارکت نیز تأثیر معنا‌داری بر مشارکت آنلاین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Influencing Factors of Citizens' Online Participation With Emphasis on Social Capital (Case Study : Rasht City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari Nodeh 1
  • Yaser Gholipour 2
  • Salman Feizi 3
1 Assistant Professor of PNU University
2 Department of Geography, Faculty of Humanities and social science, University of Zanjan
3 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

urban public organizations have increasingly used advances in information and technology to open organizational and executive processes to external actors and to involve them in these processes.Instant access to technologies introduces different forms of participation in urban decision-making and helps to improve public service delivery. this research, an attempt has made to study and analyze the impact of social capital, participation motivations, and intention to use online participation tools on citizens' online participation in city of Rasht. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method and the statistical population of this study includes residents of Rasht city in the winter of 1398. The sample size was considered 384 people using Cochran's formula. After determining the samples based on purposive sampling, a research questionnaire was distributed among the samples to collect information. , social capital questionnaires, participation motivations, intention to use online participation tools and online participation were used to measure the research variables. Indicators of research questionnaires obtained from related studies and research background; it was localized based on the research conditions and the studied city. Data analysis was performed using SPSS and Lisrel using descriptive statistics and equation . Findings showed that social capital has a significant effect on the intention to use online and online participation tools. In addition, the research results showed that participation motivations have a effect on the intention to use online and online participation . The intention to use online participation tools also has a significant impact on online participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ online"؛ participation"؛ motivations"؛ social "؛
  • "؛ capital"
احمدی، یعقوب و پروین علی‌پور (1398). «شبکه‌های مجازی، گزینش عقلانی و مشارکت سیاسی آنلاین»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، 33-57.
بیات، میترا، خیری، حسن و محمدحسین پوریانی (1399). «بررسی تأثیر سرمایة اجتماعیِ تشکل‌های مردم‌نهاد استان مرکزی بر مردم‌سالاری»، مجلة علمی مدیریت سرمایة اجتماعی، 7(1)، 111-134.
خانیکی، هادی و پدارم الوندی (1390). «مشارکت اجتماعی آنلاین و توسعة اجتماعات محلی در ایران»، رفاه اجتماعی، ۱۱ (۴۱)، ۳۹-۶۷.
دباغ، علیرضا، عقیلی، سید وحید و سید محمد دادگران (1399). «مشارکت اجتماعی ایرانیان در اینستاگرام از منظر رسانه و فرهنگ: با بررسی موردی زلزلة کرمانشاه»، فصلنامة علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 14(36)، 161-192.
رحمت‌الهی، حسین، آقامحمدآقایی، احسان و مهدی بالوی (1395). «کاهش سرمایة اجتماعی، دولت و مشارکت مردم»، مجلة علمی مدیریت سرمایة اجتماعی، 3(3)،461-435.
رهنورد، فرج اله و مریم حسینی. (1398). «تأثیر اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی آنان با تعدیل‌گری باور به فاصلة قدرت و ریسک ادراک‌شده و میانجی‌گری ابهام‌پذیری و نگرش شهروندان»، فصلنامة علمی-پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، ۳۲ (۳)، ۲۷-۴۸.
شفیعی، ساناز (1396). «عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع‌سپاری و ارتقای عملکرد شرکت (مطالعة موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان)»، تحقیقات بازاریابی نوین، 7(2)، 115-134.
فغفوری آذر، امین، باکویی، فاطمه، مهدوی عادلی، محمدحسین، رادفر، رضا و محمدعلی افشار کاظمی (1398). «طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایة اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها»، مجلة علمی مدیریت سرمایة اجتماعی، 6(4)، 445-473.
موسوی، سید نجم‌الدین، سپهوند، رضا، جعفری، سلیمان و افسانه جعفری (1397). «بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان»، مجلة علمی مدیریت سرمایة اجتماعی، 5(4)، 629-649.
نرگسیان، عباس، هژبرافکن خلاری، حسن و محمدرضا معینی کربکندی (1394). «مطالعة تأثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجی‌گری مشارکت عمومی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)»، مدیریت دولتی، 7(3)، 637-656.
هنورد، فرج‌اله و مریم حسینی (1398). «تأثیر اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی آنان با تعدیل‌گری باور به فاصلة قدرت و ریسک ادراک‌شده و میانجی‌گری ابهام‌پذیری و نگرش شهروندان»، فرایند مدیریت و توسعه، ۳۲ (۳)، ۲۷-۴۸.
Acedo, A., Painho, M., & Casteleyn, S. (2017). Place and city: Operationalizing sense of place and social capital in the urban context. Transactions in GIS, 21(3), 503-520.
Ahmadi, Y., & Alipoor, P. (2019). Virtual networks, rational selection, and online political participation. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), 33-57. (In Persian)
Alford, J. (2002). Defining the client in the public sector: A social-exchange perspective. Public Administration Review, 62(3), 337–346.
Alharbi, A., Kang, K., & Hawryszkiewycz, I. (2016). The influence of trust and subjective norms on citizens intentions to engage in e-participation on e-government websites. Australasian Conference on Information Systems, Adelaide.
Allen, B., Tamindael, L. E., Bickerton, S. H., & Cho, W. (2020). Does citizen coproduction lead to better urban services in smart cities projects? An empirical study on e-participation in a mobile big data platform. Government Information Quarterly, 37(1), 101412.
Amirkhanyan, A. A., & Lambright, K. T. (2017). Citizen participation in the age of contracting: When service delivery trumps democracy. Routledge.
Ariely, D., Bracha, A., & Meier, S. (2009). Doing good or doing well? Image motivation and monetary incentives in behaving prosocially. American Economic Review, 99(1), 544-555.
Ashraf, N., Bandiera, O., & Jack, B. K. (2014). No margin, no mission? A field experimenton incentives for public service delivery. Journal of Public Economics, 120, 1–17.
Bayat, M., Kheiri, H., & Puryani, M. (2020). An investigation of the effect of Markazi province NGOs’ social capital on democracy. Social Capital Management, 7(1), 111-134.
Borger, M., van Hoof, A., Costera Meijer, I., & Sanders, J. (2013). Constructing participatory journalism as a scholarly object. Digital Journalism, 1(1), 117–134.
Campbell, R., Vansteenkiste, M., Delesie, L. M., Mariman, A. N., Soenens, B., Tobback, E., ..., & Vogelaers, D. P. (2015). Examining the role of psychological need satisfaction in sleep: A self-determination theory perspective. Personality and individual differences, 77, 199-204.
Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e‐government services: citizen trust, innovation and acceptance factors. Information Systems Journal, 15(1), 5-25.
Chang, H. H., & Chuang, S. S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information & Management, 48(1), 9-18.
Chen, B., Feng, Y., Sun, J., & Yan, J. (2020). Motivation analysis of online green users: Evidence from Chinese “Ant Forest”. Frontiers in Psychology, 11, 1335.
Choi, S. O., & Kim, B. C. (2012). Voter intention to use e-voting technologies: security, technology acceptance, election type, and political ideology. Journal of Information Technology & Politics, 9(4), 433-452.
Dabbagh, A., Aghili, S., & Dadgaran, S. (2021). Iranians’ social participation in instagram from the perspective of media and culture: A case study of the Kermanshah earthquake. Quarterly Scientific Journal of Audio-Visual Media, 14(36), 161-192. (In Persian)
Des Nations Unies, O. (2018). United Nations e-government survey 2018: Gearing e-government to support transformation towards sustainable and resilient societies. New York, NY: United Nations.
Diep, N. A., Cocquyt, C., Zhu, C., & Vanwing, T. (2016). Predicting adult learners’ online participation: Effects of altruism, performance expectancy, and social capital. Computers & Education, 101, 84-101.
Du, G., Degbelo, A., & Kray, C. (2017). Public displays for public participation in urban settings: a survey. Proceedings of the 6th ACM international symposium on pervasive displays, pp. 1-9.
Eddleston, K. A., & Kellermanns, F. W. (2007). Destructive and productive family relationships: A stewardship theory perspective. Journal of Business Venturing, 22(4), 545-565.
Faghfouri Azar, A., Bakouie, F., Mahdavi Adeli, M., Radfar, R., Afshar Kazemi, M. (2019). Designing a dynamic model to analyze social capital with system dynamics approach. Social Capital Management, 6(4), 445-473. (In Persian)
Flanklin, Aimee L., & Ebdon, Carol (2002). Citizen participation: Look good onpaper but hard to do in practice. Journal of Public Administration, 24(4), 385–403.
Graf-Vlachy, L., Buhtz, K., & König, A. (2018). Social influence in technology adoption: Taking stock and moving forward. Management Review Quarterly, 68(1), 37-76.
Hartnett, M. (2012). Relationships between online motivation, participation and achievement: More complex than you might think. Journal of Open, Flexible, and Distance Learning, 16(1), 28-41.
Hartnett, M. (2012). Relationships between online motivation, participation and achievement: More complex than you might think. Journal of Open, Flexible, and Distance Learning, 16(1), 28-41.
Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y. G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356-366.
Hermida, A., Fletcher, F., Korell, D., & Logan, D. (2012). Share, like, recommend. Journalism Studies, 13(5‐6), 815–824.
Ju, J., Liu, L., & Feng, Y. (2019). Public and private value in citizen participation in E-governance: Evidence from a government-sponsored green commuting platform. Government Information Quarterly, 36(4), 101400.
Khaniki, H., & Alvand, P. (2011). Online civic participation and development of local communities in Iran. refahj, 11(41), 39-67. (In Persian)
Kipenis, L., & Askounis, D. (2016). Assessing e-participation via user’s satisfaction measurement: The case of our space platform. Annals of Operations Research, 247(2), 599-615.
Lee, J., & Kim, S. (2012, October). E-participation in the era of web 2.0: Factors affecting citizens' active e-participation in local governance. Proceedings of the 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, pp. 44-47.
Luo, X., Li, H., Zhang, J., & Shim, J. P. (2010). Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services. Decision Support Systems, 49(2), 222-234.
Mergel, I. (2015). Opening government: Designing open innovation processes to collaborate with external problem solvers. Social Science Computer Review, 33(5), 599–612.
Mergel, I., & Desouza, K. C. (2013). Implementing open innovation in the public sector: The case of challenge gov. Public Administration Review, 73(6), 882–890.
Michalovic, E., Rocchi, M., & Sweet, S. N. (2019). Motivation and participation in daily and social activities among adults with spinal cord injury: Applying self-determination theory. Disability and Health Journal, 12(3), 489-494.
Mousavi, S., Sepahvand, R., Jafari, S., & Jafari, A. (2018). Investigating the Role of Religiosity in Trust and Social Participation of Students of Lorestan University. Social Capital Management, 5(4), 629-649. (In Persian)
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., Cruz-Jesus, F., Martins, J., Gonçalves, R., Branco, F., & Xavier, N. (2019). Examining social capital and individual motivators to explain the adoption of online citizen participation. Future Generation Computer Systems, 92, 302-311.
Nargesian, A., Hozhabrafkan Khollari, H., & Moeieni, M. (2015). Study effect of social media on transparency & public trust with moderating role of public participation (Case study: Tehran university students). Journal of Public Administration, 7(3), 637-656. (In Persian)
 Olson, M. (2009). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups (Vol. 124). Harvard University Press.
Phang, C. W., Kankanhalli, A., & Huang, L. (2014). Drivers of quantity and quality ofparticipation in online policy deliberation forums. Journal of Management Information Systems, 31(3), 172–212.
Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2018). Linking decision-making procedures to decision acceptance and citizen coice: Evidence from two studies. The American Review of Public Administration, 48(8), 902–914.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America’s declining social capital. Culture and politics (pp. 223-234). New York: Palgrave Macmillan.
Rahmatollahi, H., Aghamohammadaghaee, E., & Balavi, M. (2016). Reducing social capital; state and participation of people. Social Capital Management, 3(3), 435-461. (In Persian)
Rahnavard, F., & Hosseini, M. (2019). The effect of citizens' trust on their e-participation: moderating role of belief in power distance and perceived risk and mediating role of ambiguity acceptance and citizens' attitudes. Journal of Management and Development Process, 32(3), 27-48. (In Persian)
Reddick, C. G. (2011). Citizen interaction and e-government. Evidence for managerial, consultative, and participatory models. Transform. Gover. People Process Policy, 5(2), 167–184.
Robert Jr, L. P., Dennis, A. R., & Ahuja, M. K. (2008). Social capital and knowledge integration in digitally enabled teams. Information Systems Research, 19(3), 314-334.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Publications.
Sæbø, Ø. Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. Government Information Quarterly, 25(3), 400-428.
Scherer, S., Wimmer, M. A., & Strykowski, S. (2015). Social government: A concept supporting communities in co-creation and co-production of public services. Proceedings of the 16th annual international conference on digital government research, pp. 204–209.
Schmidthuber, L., Hilgers, D., Gegenhuber, T., & Etzelstorfer, S. (2017). The emergence of local open government: Determinants of citizen participation in online service reporting. Government Information Quarterly, 34(3), 457-469.
Shafiee, S. (2017). The factors influencing costumer e-prticipation in crowdsourcing and improving- company's performance (Case study: Marketing mangers of Isfahan city). New Marketing Research Journal, 7(2), 115-134. (In Persian)
Simonofski, A., de Sousa, V. A., Clarinval, A., & Vanderose, B. (2020). Participation in hackathons: A multi-methods view on motivators, demotivators and citizen participation. International Conference on Research Challenges in Information Science (pp. 229-246). Cham: Springer.
Song, L., & McNary, S. W. (2011). Understanding students' online interaction: Analysis of discussion board postings. Journal of Interactive Online Learning, 10(1),1-14.
Suebvises, P. (2018). Social capital, citizen participation in public administration, and public sector performance in Thailand. World Development, 109, 236-248.
Van Deursen, A. J., & van Dijk, J. A. (2009). Improving digital skills for the use of online public information and services. Government Information Quarterly, 26(2), 333-340.
Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36, 157-178.
Vicente, M. R., & Novo, A. (2014). An empirical analysis of e-participation. The role of social networks and e-government over citizens' online engagement. Government Information Quarterly, 31(3), 379-387.
Wang, Y. S., & Shih, Y. W. (2009). Why do people use information kiosks? A validation of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Government Information Quarterly, 26(1), 158-165.
Wang, Z., McNally, R., & Lenihan, H. (2019). The role of social capital and culture on social decision-making constraints: A multilevel investigation. European Management Journal, 37(2), 222-232.
Warren, A. M., Sulaiman, A., & Jaafar, N. I. (2014). Social media effects on fostering online civic engagement and building citizen trust and trust in institutions. Government Information Quarterly, 31(2), 291-301.
Welch, E. W. (2012). The rise of participative technologies in government. Transformational government through eGov practice. Socioeconomic, Cultural, and Technological Issues, pp. 347-367.
Wicks, R. H., Wicks, J. L., Morimoto, S. A., Maxwell, A., & Schulte, S. R. (2014). Correlates of political and civic engagement among youth during the presidential campaign. American Behavioral Scientist, 7, 173-208.
Yan, J., Leidner, D. E., Benbya, H., & Zou, W. (2019). Social capital and knowledge contribution in online user communities: One-way or two-way relationship? Decision Support Systems, 127, 113131.
Zhang, X., Liu, S., Deng, Z., & Chen, X. (2017). Knowledge sharing motivations in online health communities: A comparative study of health professionals and normal users. Computers in Human Behavior, 75, 797-810.
Zolotov, M. N., Oliveira, T., & Casteleyn, S. (2018). E-participation adoption models research in the last 17 years: A weight and meta-analytical review. Computers in Human Behavior, 81, 350-365.
Zolotov, M., Oliveira, T., Cruz-Jesus, F., Martins, J., Gonçalves, R., Branco, F., & Xavier, N. (2019). Examining social capital and individual motivators to explain the adoption of online citizen participation. Future Generation Computer Systems, 92, 302-311.
Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Dwivedi, Y. K. (2015). Acceptance and use predictors of open data technologies: Drawing upon the unified theory of acceptance and use of technology. Government Information Quarterly, 32(4), 429-440.