تحلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونة موردی: محدودة بافت فرسودة ارومیه)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

همه‌گیرشدن ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن نهتنها جامعة ایران، بلکه جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. پیامدهای منفی این اپیدمی در بهداشت و سلامت جوامع به‌گونه‌ای است که سبب گرفتارشدن جامعه به بحرانی همه‌گیر شده و تعاملات اجتماعی و برخی آداب و رسوم (فرهنگ)، بهعنوان کنشگران اجتماعی، زمینه و بستر تسهیلگر در شیوع و تکثیر این ویروس بوده که ماهیتی اجتماعی و فرهنگی به آن بخشیده است. هدف از این تحقیق، تحلیل تأثیرات کرونا بر پایداری اجتماعی محدودة بافت فرسودة شهر ارومیه است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، اولویتبندی و میانگین رتبه‌های هر شاخص از مدل معادلات ساختاری استفاده ‌شده است. به‌منظور بررسی شاخص‌های عدالت و سلامت از تحلیل‌های مکانی به‌عنوان سنجش عدالت در دسترسی به فضاهای خدماتی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحلیل فضایی، شاهد توزیع نامتعادل کاربری‌های خدماتی هستیم که مغایر با اهداف پایداری اجتماعی هستند. دسترسی به مراکز درمانی شرایط به نسبت مطلوبی دارند؛ بهطوری‌که بیشتر افراد ساکن دسترسی مناسب به فضاهای درمانی درون بافت دارند و بقیه افراد به مراکز درمانی واقع در خارج از بافت دسترسی مناسب دارند. محدودة مورد مطالعه به لحاظ توزیع کاربری‌های فضای سبز و باز با مشکل جدی روبهروست؛ بهطوری‌که بیشتر افراد ساکن به این‌گونه فضاها دسترسی ندارند و با کمبود سرانه مواجهند. همچنین به لحاظ توزیع کاربری‌های ورزشی و آموزشی بهمنظور استفاده دومنظوره از این کاربری‌ها، شاهد توزیع متعادلی در سطح محدوده هستیم، اما از منظر سطح و سرانه با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. با توجه به تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها به روش تحلیل مسیر شاخص‌های آموزش، کیفیت، مشارکت، امنیت و عدالت بهترتیب بیشترین شاخص‌های پایداری اجتماعی هستند که تحت تأثیر ویروس کووید 19 قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Corona Epidemic Effects on Social Sustainability (Case Study: Urmia Worn Tissue Area)

نویسندگان [English]

  • Asghar Abedini 1
  • Haniyeh Hasani 2
  • Mona Jabbari Farrokhi 2
  • Reza Yeganeh 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University.
2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University.
چکیده [English]

Coronavirus outbreak and its negative consequences have affected not only the Iranian society, but also the international community. The negative consequences of this epidemic it has plunged society into a crisis and epidemic. And this phenomenon, in addition to the relationship between the health of communities, the context of social interactions and some customs (culture) of social activists, as a facilitator of the spread of this virus, which has given it a social and cultural nature.

The purpose of this article is to analyze the effects of corona on social sustainability of the worn texture of Urmia city.

According to the results obtained from the spatial analysis, we see an unbalanced distribution of service uses that is contrary to the goals of social sustainability. Access to medical facilities is relatively favorable, with 65.94% of residents having adequate access to Inside tissue facilities and the remaining 34.06% having adequate access to Out of tissue facilities. In terms of distribution of green and open space uses, the study area is facing a serious problem so that 73.89% of residents do not have access to such spaces and is facing a shortage of 7.78 meters per head. but in terms of level and per head, we face limitations. According to the analysis of the questionnaires by the method of path analysis of education indicators (0.89), quality (0.62), participation (0.49), security (0.35) and justice (-0.35), respectively, the most Are indicators of social sustainability that have been affected by the Covid 19 virus.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustanability
  • Coronavirus
  • Path Analysis Method
  • Urmia City
ایمانی جاجرمی، حسین (1399). «پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران»، فصلنامة علمی- تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، شمارة 2: ویژه‌نامة پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کوید 19، 87-103.
برمر، سمیه، علی‌محمدیان، معصومه، سجادی، سید علیرضا، پوستچی، حسین، حسینی، سید مصطفی و مهدی یاسری (1396). «آشنایی با مدل‌سازی معادلات ساختاری تعمیم‌یافته و کاربرد آن در پژوهش‌های بهداشتی»، مجلة دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، شمارة 1، 51-62.
بهارلوئی، مریم و مهدی نایه‌در (1399). «مطالعة جامعه‌شناختی چالش‌های مدیریت بحران کرونا در سطح محلی (مطالعة موردی: شهر کاشمر)»، فصلنامة مدیریت بحران، شمارة 2، 93-123.
پروزن، ادریس، کرکه‌آبادی، زینب و عباس ارغان (1397). «سنجش شاخص‌های توسعة پایدار در جهت شکل‌گیری توسعة پایدار محله‌ای در شهر مهاباد»، فصلنامة شهـر پایـدار، شمارة 1، 27-40.
پریزادی، طاهر و لیلا بیگدلی (1397). «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر جدید اندیشه»، فصلنامة شهـر پایـدار، شمارة 1، 57-75.
توانا، مصطفی و فرشاد نوریان (1395). «سنجش پایداری اجتماعی در محالات پراکنده‌رو (مطالعة موردی: محله شادآباد تهران)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی،‌ شمارة ‌4‌، 885-900.
جوان مجیدی، جواد، مسعود، محمد و قاسم مطلبی (1397). «ارزیابی سطح پایداری اجتماعی در بافت‌های تاریخی شهری (مطالعة موردی: شهر اردبیل)»، فصلنامة شهـر پایـدار، شمارة 4، زمستان 1397، 19-36.
حائری، وحید (1399). «اقدامات محلی در بحران‌های جهانی حق بر شهر و نقش مراکز حمایت اجتماعی و مدیریت بحران محلات در مقابله با شیوع بیماری کرونا (شهر تهران)»، فصلنامة علمی-تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، شمارة 2: ویژه‌نامة پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کوید 19، 255-281.
حسینی، علی، یدالله‌نیا، هاجر، محمدی، منصوره و سعید شکاری (1399). «تحلیل تاب‌آوری اجتماعی براساس شاخص‌های سرمایة اجتماعی در شهر تهران»، فصلنامة شهر پایدار، شمارة 1، 19-39.
راکعی بناب، ندا، حقیقتیان، منصور و اسماعیل جهانبخش (1396). «تبیین جامعه‌شناختی پایداری اجتماعی در محلات تبریز»، نشریة پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شمارة 31، 63-82.
رزاقی اصل، سینا و فرزانه خوش‌قدم (1395). «سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان (مطالعة موردی: محله شیوا تهران)»، فصلنامة علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شمارة 22، 59-74.
رهنما، محمدرحیم و احمد آفتاب (1393). «مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP»، جغرافیا و توسعه، شمارة 35، 153-166.
زنگنه، مهدی، بنی‌اسد، طیبه و عاطفه خاوری (1399). «بررسی پایداری اجتماعی در شهرک‌های جدید (نمونة موردی: شهرک جدید مهرگان در مشهد)»، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، شمارة 22، 113-129.
شاهد حق‌قدم، هاله، فتحی آشتیانی، علی، راه نجات، امیرحسین، احمدی طهور سلطانی، محسن، تقوا، ارسیا، ابراهیمی، محمدرضا، دنیوی، وحید و پیمان جهانداری (1399). «پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی کووید- 19: مطالعة مروری»، مجلة طب دریا، شمارة 1، 1-11.
طاهری‌نیا، مسعود و علی حسنوند (1399). «پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کوید- 19 بر اقتصاد ایران؛ با تأکید بر اشتغال»، فصلنامة مدیریت پرستاری، شمارة 3، 43-58؟؟؟
عبدالهی، عادل و علی رحیمی (1399). «برساخت اجتماعی کرونا و سیاست‌های مقابله با آن (مطالعة موردی: کاربران فضای مجازی)»، فصلنامة علمی-تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، شمارة 2: ویژه‌نامة پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کوید 19، 43-63.
فنی، زهره (1399). «تحلیل دیدگاه حق زندگی شهری و مواجه با بحران ویروس کوید 19»، فصلنامة دانش پیشگیری و مدیریت بحران، شمارة 3، 211-218.
Abdollahi, A., & Rahimi, A. (2020). Social construct of coronavirus and its crisis-coping strategies: Case study of online users. Journal of Social Impact Assessment Quarterly: Special issue of Corona virus outbreak outcomes-Covid 19, (2), 43-63. (In Persian)
Aluffi Pentini, A., & Lorenz, W. (2020). The Corona crisis and the erosion of ‘the social’ – giving a decisive voice to the social professions. European Journal of Social Work, 23(4(, 543–553.
Baharloui, M., & Naye Dar, M. (2020). Sociological study of corona crisis management challenges at the local level (Case Study: Kashmar City). Crisis Management Quarterly, 12(2), 93-123. (In Persian)
Barmar, S., Alimohammadian, M., Sajadi, S. A., Poustichi, H., Hosseini, S. M., & Yaseri, M. (2018). Generalized structural equation modeling (GSEM) and its application in healtresearches. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(1), 51-62. (In Persian)
Dempsey, N.,  Bramley, G., Power, S., Brown, C. (2009). The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable Development, 19(5), 289 - 300
Evans, O. (2020). Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions. Biz Econs Quarterly, 7, 3-12.
Fanni, Z. (2020). Analyzing the perspective of the right to urban life and facing Corona virus. Crisis, Disaster, Prevention and Management Knowledge Quarterly, 10(3), 211-218. (In Persian)
Finsterwalder, J. (20212020). Social distancing and wellbeing: Conceptualizing actor distance and actor safe zone for pandemics. The Service Industries Journal, 41(2),1-23
Gaynor, T., & Wilson, M. (2020). Social vulnerability and equity: The disproportionate impact of COVID-19. Public Administration Review, 80(5(, 832–838.
Haeri, V. (2020). Local actions in global crises the right to the city and the role of social support centers and neighborhood crisis management in dealing with coronary heart disease (Tehran). Social Impact Assessment Quarterly, 2: Special Issue of Virus Outbreak Consequences Corona-Covid19, 255-281. (In Persian)
Hoseini, A., Yadollahnia, H., Mohammadi, M., & Shekari, S. (2020). Analysis of social resilience based on social capital indicators in Tehran. Sustainable City Quarterly, 3(1), 19-39. (In Persian)
Imani Jajarmi, H. (2020). Social consequences of the outbreak of Coronavirus in Iranian society. Scientific-Specialized Quarterly of Social Impact Assessment, 2: Special Issue of Coronavirus Outbreak Consequences-Covid 19, 87-103. (In Persian)
Javan Majidi, J., Massoud, M., & Motalebi, G. (2018). Assessing the level of social sustainability in urban historical contexts (Case study: Ardabil). Sustainable city Quarterly, 1(4), 19-36. (In Persian)
Jiang, P., Fu, X., Fan, Y., Klemes, J., Chen, P., Ma, S., & Zhang, W. (2021). Spatial-temporal potential exposure risk analytics and urban sustainability impacts related to COVID-19 mitigation: A perspective from car mobility behavior. Journal of Cleaner Production, 279, 1-15.
Prizadi, T., & Bigdeli, L. (2018). Strategic planning for sustainable development of Andisheh New city. Sustainable City Quarterly, 1(1), 57-75. (In Persian)
Prozen, I., Karkeabadi, Z., & Arghan, A. (2018). Assessing the indicators of sustainable development in order to form sustainable neighborhood development in the city of Mahabad. Sustainable City Quarterly, 1(1), 27-40. (In Persian)
Rahman, A. (2016). Urban sustainability through strategic planning: A case of metropolitan planning in Khulna city. Bangladesh Journal of Urban Management, 5(1), 16-22.
Rahnama, M., & Aftab, A. (2014). Locating fire stations in Urmia using GIS and AHP. Geography and Development Quarterly, (35), 153-166. (In Persian)
Rakaei Bonab, N., Haghighatian, M., & Jahanbakhsh, I. (2017). Sociological explanation of social stability in Tabriz neighborhoods. Urban Research and Planning Quarterly, 8(31), 63-82. (In Persian)
Razzaqi Asl, S., & Khoshgadam, F. (2016). Assessing the factors of improving social sustainability in regeneration from the perspective of residents (Case study: Tehran Shiva neighborhood). Journal of Urban Studies, 22, 59-74. (In Persian)
Shahed Haghgadam, H., Fathi Ashtiani, A., Rah Nejat, A., Ahmadi Tahoor Soltani, M., Taqva, A., Ebrahimi, M., Donyavi, V., & Jahandari, P. (2020). Consequences and psychological interventions in the COVID-19 pandemic: A review study. Journal of Marine Medicine, 2(1), 1-11. (In Persian)
Sharifi, A., & Khavarian Garmsir, A. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Journal of Science of the Total Environment,749,1-14.
Shorfuzzaman, M., Hossain, Sh., & Alhamid, M. (2021). Towards the sustainable development of smart cities through mass video surveillance: A response to the COVID-19 pandemic. Sustainable Cities and Society, 64,1-11.
Taherinia, M., & Hassanvand, A. (2020). Economic implications of Covid-19 disease on the Iranian economy; With an emphasis on employment. Quarterly Journal of Nursing Management, 9(3), 43-58 (In Persian)
Tavana, M., & Nourian, F. (2016). Measuring social stability in scattered neighborhoods (Case study: Shad Abad neighborhood, Tehran). Human Geography Research Quarterly, 49(4), 885-900. (In Persian)
Venkatapuram, S. (2020). Human capabilities and pandemics. Journal of Human Development and Capabilities,21(3), 280-281.
WHO. (2020). Substantial investment needed to avert mental health crisis. WHO press release. Retrieved May 14, 2020
Zanganeh, M., Bani Asad, T., & Khavari, A. (2020). Investigating social sustainability in new settlements (Case study: Mehregan town in Mashhad). Urban Structure and Function Studies Quarterly, 7(22), 113-129. (In Persian)
Zhang, Y., & Feei Ma, Z. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning province, China: A cross-sectional atudy. International journal of environmental research and public health,17(7),1-12.
Ziaesaeidi, P. (2018). The neighborhood-school characteristics: As an effective factor of social sustainability in neighborhood. Journal of Sustainable Development, 11(2),34-51.