ارزیابی موفقیت پیاده راه های شهری در جلب رضایت شهروندان، مقایسه تطبیقی پیاده راه های حافظیه و ارم شهر شیراز

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه آموزشی شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اگرچه ماهیت پیاده‌راه‌ها، خلق فضاهای شهری مردمی و سرزنده است اما پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی و طراحی آنها همواره با حساسیت‌هایی همراه است. پژوهش حاضر، با درک اهمیت این موضوع، به تحلیل رضایت شهروندان از کیفیت دو پیاده‌راه حافظیه و ارم در شهر شیراز پرداخته است. نوع پژوهش تحلیلی تفسیری و مبتنی بر مطالعات اسنادی، پیمایش میدانی و دریافت نظر کاربران محیط است. بر این اساس، پس از گردآوری متغیرهای کیفیت پیاده‌راه‌ها از منابع معتبر، اقدام به طراحی پرسشنامه بر مبنای سوالات طیف لیکرت شده است. روایی سوالات از طریق دریافت نظر کارشناسان و پایایی نیز با توجه به مقدار آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جمعیت شهر، حجم نمونه (با ضریب خطای 07/0) برابر با 196 نفر به دست آمد که به تقریب 200 نفر در نظر گرفته شد. لذا نیمی از پرسشنامه‌ها در پیاده‌راه حافظیه و نیمی دیگر در پیاده‌راه ارم توزیع شده است. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS وارد شده و با مدل تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی مورد سنجش قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می-دهد 24 شاخص کیفیت پیاده‌راه‌های شهری در پنج عامل دسته‌بندی می‌شوند که به ترتیب وزن شامل سرزندگی، دعوت-کنندگی، سهولت حرکت، آسایش محیطی و دسترس‌پذیری می‌باشند. همچنین مقایسه دو پیاده‌راه بیانگر برتری نسبی پیاده‌راه ارم نسبت به پیاده‌راه حافظیه در مجموع عوامل مورد بررسی است. در نهایت بر مبنای این یافته‌ها، راهبردهایی عملیاتی برای ارتقای این دو فضای شهری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the success rate of urban pedestrian-streets in citizens satisfaction, A comparative study of Hafezieh and Eram pedestrian streets in Shiraz

نویسندگان [English]

  • ehsan heidarzadeh 1
  • Mohammad Reza Haghi 2
1 Department of urbanism,faculty of art and architecture,persian gulf university,bushehr,iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Although the nature of Pedestrian-streets is to create popular and vibrant urban spaces, their planning and designing complexities are always fraught with sensitivities. The present study, understanding the importance of this issue, has analyzed citizens satisfaction about the quality of Hafezieh and Eram pedestrian-streets in Shiraz. The research is based on documentary studies, field surveys and receiving feedback from visitors. Accordingly, after collecting the quality variables of pedestrian-streets from reliable articles, a questionnaire was designed based on the questions of the Likert scale. The validity of the questions was confirmed by receiving expert opinions and the reliability was also confirmed according to the Cronbach's alpha test value. In order to estimate the sample size, Cochran's formula was used. According to the population of Shiraz, the sample size (with an error coefficient of 0.7) was equal to 196 people, which was considered 200 people approximately. The data obtained from the questionnaires were entered in SPSS software and evaluated by exploratory factor analysis and linear multivariate regression. Findings show that 24 quality indicators of urban pedestrian-street are classified into five factors, which include Vitality, Inviting, Ease of Movement, Environmental Comfort and Accessibility, respectively. Also, the comparison of the two pedestrian-streets shows the relative superiority of Eram pedestrian-street over Hafezieh pedestrian-street in generally. Finally, based on these findings, operational strategies have been proposed to enhance these two urban spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian-Street
  • Walkability
  • Urban Space
  • Urban Tourism
  • Shiraz