آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش زیرساخت داده‌های مکانی (نمونه موردی: شهر سنندج)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی و طراحی شهری ، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری - گروه شهرسازی - دانشکده هنرو معماری - دانشگاه کردستان- سنندج - ایران

چکیده

بحث مدیریت شهری کشور در چند دهه گذشته از ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،زیرساختی و غیره آسیب‌شناسی شده و مدیریت یکپارچه به‌عنوان پاسخی به مشکلات فعلی همواره مطرح‌شده ، اما نقش اطلاعات مکان مرجع و زیرساخت‌های آن در این چرخه زیاد موردتوجه قرار نگرفته است. ازاین‌رو سیستم‌های مبتنی بر زیرساخت داده‌های مکانی مانند Web-based GIS با یکپارچه‌سازی و طبقه‌بندی تمام اطلاعات شهری امکان دسترسی به آن‌ها را برای کاربران در هر زمان و مکانی جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سریع ،دقیق و هماهنگ مجموعه مدیریت شهری با مشارکت حداکثری شهروندان را فراهم می‌کند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بر شناسایی ضعف‌های سازوکارهای اطلاعاتی مجموعه مدیریت شهری سنندج و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها با استفاده از قابلیت‌های Web-based GIS است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش‌های میدانی (مصاحبه) و کتاب‌خانه‌ای به‌دست‌آمده است. جامعه آماری پژوهش پرسنل مدیریت شهری سنندج و نمونه‌های آماری آن از متخصصین و مدیران مربوط به حوزه اطلاعات مکانی (25 نفر) انتخاب‌شده و از روش کدگذاری(باز، محوری،انتخابی) برای تحلیل مصاحبه ها استفاده‌شده است.نتایج تحلیل‌ها نشان از ، فقر اطلاعاتی تمام دستگاه‌ها و تضاد اطلاعاتی میان بخشی ، فرا بخشی و سازمانی بین آن‌ها،عدم شفایت اطلاعات در سطوح مختلف و رویکرد جزیره‌ای به اطلاعات و حکمروایی ضعیف درنتیجه عدم زیرساخت‌های مناسب برای طبقه‌بندی آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of integrated urban management with emphasis on the role of spatial data infrastructure (Case study: Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • kyoumars habibi 1
  • Seyed Mohammad Ghanezadeh 2
1 Department of urban planning and Design,Faculty of Art and Architecture, University of kurdistan
2 Master of Urban Planning - Department of Urban Planning - Faculty of Art and Architecture - University of Kurdistan - Sanandaj - Iran
چکیده [English]

The discussion of urban management in the past few decades has been pathologized from various political, social, infrastructural, etc. dimensions and integrated management has always been raised as a response to current problems, but the role of reference location information and its infrastructure in this cycle has not been considered. Therefore, systems based on spatial data infrastructure such as Web-based GIS, by integrating and classifying all urban information, allow users to access it at any time and place to plan and make a quick, accurate and coordinated decision of the urban management complex with maximum citizen participation. . Therefore, the main purpose of this study is to identify the weaknesses of information mechanisms of Sanandaj urban management complex and provide executive solutions to address them using Web-based GIS capabilities. This research is of applied type and the research method in this study is of descriptive-analytical type, the statistics and information of which have been obtained through field methods (interviews) and libraries. The statistical population of the study was Sanandaj urban management personnel and its statistical samples were selected from experts and managers in the field of spatial information (25 people) and the coding method (open, axial, selective) was used to analyze the interviews. All devices and information conflict between sectoral, extra-sectoral and organizational between them, lack of information transparency at different levels and an island approach to information and poor governance due to lack of proper infrastructure to classify them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • integrated urban management
  • Web GIS
  • SDI
  • Sanandaj