تحلیل پیامدهای تخصصی شدن فعالیت های تجاری بر فضا های مجاور در منطقه 12 کلانشهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی_مدیر گروه جغرافیای انسانی

2 استاد دانشگاه

3 گروه جغرافیای انسانی- گرایش برنامه ریزی شهری- دانشکده علوم جغرافیایی- دانشگاه خوارزمی

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده:

منطقه 12 زادگاه و هسته حیاتی وتاریخی کلان شهر تهران در جریان توسعه نوین خود دگرگونی های گوناگونی تجربه کرده است که یکی از آنها گسترش فعالیت های تخصصی در خیابان ها و محورهای همجوار با بازار اصلی بوده است، .مقاله حاضر این پدیده را بررسی وتلاش نموده است که نشان دهد توسعه فعالیت های تخصصی تجاری چه پیامدهایی برفضاهای پیرامون خود داشته است . برای این منظور و در تکمیل داده ها و اطلاعات موجود ، پرسشنامه ای با 27 گویه در بین 280 نفر از ساکنان ، کسبه و کارشناسان منطقه 12 تکمیل وداده های حاصل در سه بعد " کالبدی- محیط زیستی " ، اقتصادی – فعالیتی" و " اجتماعی " دسته بندی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بعد کالبدی – محیط زیستی با تعداد 13 معرف و با مقدار ویژه 620/10 بیشترین سهم؛ بعد اقتصادی با 7 معرف و مقدار ویژه 238/8 در مرتبه دوم و بعد اجتماعی با 4 معرف و مقدار ویژه 081/4 در مرتبه سوم آثار و پیامد فعالیت های تخصصی را در فضاهای مجاور نشان می دهند . همسویی نتیجه این تحقیق و برخی تحقیقات مشابه حاکی از آن است که همنشینی و همنوایی ایجاد و گسترش راستاهای دارای فعالیت های تخصصی تجاری با نا کارآمدی و افت کارکردهای مسکونی در فضا ها و محلهای مجاور در بخش مرکزی شهر یک فرآیند عمومی است . پدیده ایی که در منطقه 12 تهران نیز به وقوع پیوسته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the consequences of specialization of commercial activities on adjacent spaces in the 12th metropolitan area of Tehran

نویسندگان [English]

  • ahmad zanganeh 1
  • Ali Shamai 2
  • mohammad soleimani mehranjani 3
  • Massoumeh Raadmanesh 4
2 -
3 DEPARTMENT OF HUMAN GEOGRAPHY - URBAN PLANNING, FACULTY OF GEOGRAPHICALLY, KHARAZMI UNIVERSITY
4 kharazmi University
چکیده [English]

District 12, the birthplace and vital and historical core of Tehran, has undergone various changes during the new development, especially in the last six decades, one of which has been the expansion of specialized activities in the streets and axes adjacent to the main bazaar. With the decline and inefficiency of the region, especially in terms of residential function, it has been accompanied and accompanied. For this purpose and in completing the available data and information, a questionnaire with 27 items among 280 residents, businesses and experts of District 12 was completed and the data obtained in three dimensions "physical-environmental", economic-activity "and" social The results show that the physical-environmental dimension with 13 indicators and with a specific value of 10.620 has the highest share; the economic dimension with 7 indicators and the special value of 8.238 in the second place and the social dimension with 4 The reagent and the special value of 4.081 show the effects and consequences of specialized activities in the adjacent spaces in the third place.The alignment of the result of this research and some similar researches indicates that the accompaniment and conformity of creating and expanding directions with specialized commercial activities with The inefficiency and decline of residential functions in adjacent spaces and neighborhoods in the central part of the city is a general process, a phenomenon that has also occurred in the 12th district of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inefficiency
  • structural equations
  • specialized activities
  • region 12