شناسایی و به کارگیری عوامل اصلی موثر در محلات شهر هوشمند به منظور تجدید حیات شهری بافت های ناکارآمد شهری (نمونه مطالعاتی: محله نظام آباد شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دکتری شهرسازی، استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مشکلات قابل توجه در شهرها وجود بافت‌های ناکارآمد و نیازمند احیا می باشد. بافت های ناکارآمد شهری از مهمترین چالش های شهرها محسوب می شود. تجدید حیات شهری رویکردی همه جانبه نگر در جهت رفع مشکلات بافت های ناکارآمد می باشد. در این پژوهش از رویکرد شهرهوشمند در جهت تحقق تجدید حیات شهری به کار گرفته شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن ترکیبی می باشد. در بخش کیفی با مطالعه متون داخلی و خارجی، شاخص های موثر در زمینه محلات شهر هوشمند و تجدید حیات استخراج شد. در بخش کمی با استفاده روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل تاثیرگذار در محلات شهر هوشمند، استخراج و در تحلیل رگرسیون میزان تاثیر عوامل محلات شهر هوشمند بر ابعاد تجدید به کار گرفته شد. در این پژوهش از ابزارهای تحقیقاتی چون پرسشنامه و مشاهده میدانی در محله نظام آباد استفاده شده است. جهت تحلیل داده های پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبه رگرسیون مرحله به مرحله استفاده شده است. محله قدیمی نظام آباد به دلیل فرسودگی کالبدی، مسائل اقتصادی و اجتماعی به شدت نیازمند سامانیابی می باشد. در نهایت با بکارگیری اصول محلات شهر هوشمند در بعد اجتماعی با واریانس 1/12 %، بعد اقتصادی با واریانس 1/62 % و در بعد کالبدی- محیطی با واریانس 8/19% می توان باعت ارتقا تجدید حیات شهری در محله نظام آباد شد. این موضوع بیانگر آنست که بخش قابل توجهی از تغییرات بُعد اقتصادی تجدید حیات شهری در این محله توسط عوامل محلات شهر هوشمند بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Principles of Smart City Neighborhoods in the Urban Revitalization of Neighborhoods (Case Study: Nizamabad Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • sahar sadat beheshti shirazi 1
  • samaneh jalilisadrabad 2
  • shaghayegh parhizgar 3
1 Regional Planning, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 school of architecture & environmental design, IUST
3 School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One significant problem in cities is the existence of dysfunctional tissues that need to be rehabilitated. Inefficient urban contexts are one of the most important challenges for cities. Urban regeneration is a comprehensive approach to solving the problems of dysfunctional tissues. In this research, the smart city approach has been used to achieve urban revitalization. This research is of applied type and its method is combined. In the qualitative section, by studying internal and external texts, effective indicators in the field of smart city neighborhoods and revitalization were extracted. In the quantitative part, using the exploratory factor analysis method, the effective factors in smart city neighborhoods were extracted and in regression analysis, the impact of smart city neighborhood factors on the dimensions of renewal was used. In this research, research tools such as questionnaires and field observation in the Nizamabad neighborhood have been used. Exploratory factor analysis and step-by-step regression calculation were used to analyze the questionnaire data. Nizamabad's old neighborhood is in dire need of repair due to physical deterioration, economic and social issues. Finally, by applying the principles of smart city neighborhoods in the social dimension with a variance of 12.1%, the economic dimension with a variance of 62.1%, and in the physical-environmental dimension with a variance of 19.8%, we can promote urban revitalization in Nizamabad neighborhood. . This indicates that a significant part of the changes in the economic dimension of urban revitalization in this neighborhood is expressed by the agents of smart city neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Smart city neighborhoods
  • urban redevelopment
  • dysfunctional fabrics
  • Nizamabad neighborhood of Tehran