تبیین اهمیت کیفیت مکان در بازآفرینی شهری با رویکرد آینده‌پژوهی، مورد مطالعه منطقة 10 شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رشد شتابان شهرها در ایران در ادوار مختلف، مشکلات و نارسایی‌هایی را در پی داشته است. یکی از این مسائل، بافت‌های ناکارآمد شهری است که زندگی در چنین مکان‌هایی را مشکل کرده است. بازآفرینی رویکردی نوین برای تولید سازمان فضایی به‌منظور ایجاد یا تجدید روابط شهری است. موضوع کیفیت مکان‌های شهری یکی از محورهای اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. هدف از تحقیق حاضر تبیین اهمیت کیفیت مکان‌های شهری با توجه به جنبه‌های بازآفرینی شهری با رویکرد آینده‌پژوهی در منطقة 10 شهر تهران است. ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای به شناسایی مؤلفه‌ها و متغیرهای مؤثر بر کیفیت مکان‌های شهری پرداخته و سپس پیشران‌ها و سناریوهای پیش‌روی آن تدوین شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، عوامل تحرک‌پذیری، نشاط و پویایی (خاطره‌انگیزی)، رضایت از تنوع ارائة محصولات (تنوع فعالیت‌های اقتصادی)، ارتباط معنادار استقرار کاربری‌های مختلف، میزان نظارت طبیعی، محدودیت‌های فرهنگی، فیزیکی، خوانایی مسیر، جانمایی مناسب روشنایی معابر، وجود شهرت و خوش‌نامی فضاهای فراغتی، زیبایی‌شناسی بنا و سبک معماری ساختمان‌های موجود و وجود فضاهایی برای مطالعه مهم‌ترین عوامل کیفیت مکان برای بازآفرینی شهری در منطقه 10 شهر تهران هستند. برای تحقق کیفیت مکان در بازآفرینی شهری نیاز است تا با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح طرح‌ها و برنامه‌های توسعة شهری، از حرکت به سمت وضعیت‌های احتمالی که شرایط نامطلوب دارند، جلوگیری کرده و با اقداماتی شرایط خیزش به سمت وضعیت‌های مطلوب را فراهم کرد تا درنهایت شاهد اجرای سناریوهایی باشیم که به بهبود کیفیت مکان‌های شهری منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the importance of place quality in urban regeneration with a futures studies approach, The case study on District 10 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini 1
  • Fatemeh Sadat Kahaki 2
  • Zahra Ahadi 3
1 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of these issues is the dysfunctional urban blighted, which has made life in such places difficult. Recreating a new approach to producing a space organization to create or renew urban relationships. The issue of the quality of urban spaces is one of the main axes in urban planning and management. The purpose of this study is futurism in relation to the quality of urban spaces with respect to aspects of urban regeneration in District 10 of Tehran. Findings showed that the factors of mobility, vitality, and dynamism (memory), satisfaction with the diversity of product offerings (diversity of economic activities), significant relationship between the establishment of different uses, the degree of natural supervision, cultural, physical, readability, location Suitable for lighting lights, the presence of fame and prestige of leisure spaces, the aesthetics of the building and the architectural style of existing buildings and the existence of study spaces are the most important factors in the quality of space for urban regeneration in District 10 of Tehran. In order to research the quality of a place with a regenerative approach, it is necessary to prevent the movement towards possible situations that have unfavorable conditions by performing proper planning and management of regional development plans and programs, and to take measures to provide the conditions for rising to desirable situations. We will see the implementation of scenarios that express the spring of the quality of urban spaces in the urban spaces of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of place
  • Urban regeneration
  • Futures studies
  • Scenario planning
  • District 10 of Tehran
ایزدی، محمدسعید و مهشید صحی‌زاده (1383). «حفاظت و توسعه: دو رویکرد مکمل یا مغایر»، مجلة آبادی، شمارة 45، 12-21.
ایزدی، محمدسعید، خبیری، سمانه و نینا الوندی‌پور (1397). «فضاهای عمومی؛ محرکی قدرتمند در بازآفرینی شهرها»، مجلة آبادی، شمارة 82-81، 18-25.
بصیرت، میثم، کنگرانی ‌فراهانی، مریم و مرجان شرفی (1400). «تبیین چارچوب بهینه تحقق‌پذیری بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 9، شماره 3، 615-635.
پوراحمد، احمد، زیاری، کرامت‌اله و علی حسینی (1394). «بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر فضاهای گذران اوقات فراغت (نمونة موردی: محلة قیطریه، تهران)»، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شمارة 3، 1-38.
پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث و مهناز کشاورز (1389). «سیر تحول مفهوم‌شناسی بازآفرینی شهری به‌عنوان رویکردی نو در بافت‌های فرسودة شهری»، فصلنامة مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، شمارة 1، 73-92.
حاجی‌پور، خلیل (1385). «مقدمه‌ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری»، فصلنامة اندیشة ایرانشهر، شمارة 9-10، 16-26.
حبیبی، کیومرث و احمد شیخ‌احمدی (1398). «بازآفرینی شهری مبتنی بر ایجاد فضاهای اوقات فراغت شهروندان (بررسی پروژه سوپرکیلن، کپنهاگ و خطوط کالا، سیدنی)»، ششمین کنگرة ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران.
حسینی، علی، پوراحمد، احمد، حاتمی‌نژاد، حسین و حسن رضایی‌نیا (1391). «راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محلة قیطریه با استفاده از روش QSPM»، باغ نظر، شمارة 24، 79-90.
Adams, M. (2014). Quality of urban spaces and wellbeing, Edited by Rachel Cooper, Elizabeth Burton, and Cary L. Cooper. Wellbeing and the Environment: Wellbeing: A Complete Reference Guide, Volume 2, 1-21.
Andrews, C. J. (2001). Analyzing quality-of-place. Environment and Planning B: Planning and Design, 28(2), 201–217.
Barton, H. (2016). City of well-being: A radical guide to planning. UK, Routledg.
Boyle, L., Michell, K., & Viruly, F. (2018). A critique of the application of neighborhood sustainability assessment tools in urban regeneration. Sustainability, 10(1005), 1-18.
Can Iban, M., Tahsin Usta, N., & Ülger, N. (2015). Urban regeneration projects in Istanbul: Gaziosmanpaşa case (7750). Conference: FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World Sofia, Bulgaria.
Carmona, M. (2019). Place value: Place quality and its impact on health, social, economic and environmental outcomes. Journal of Urban Design, 24(1), 1-48.
Cheshire & Warrington Local Enterprise Partnership. (2019). Quality of place strategy. Retrieved from http://www.871candwep.co.uk/.
Chi Man Hui, E., Chen, T., Lang, W., & Ou, Y. (2021). Urban community regeneration and community vitality revitalization through participatory planning in China. Cities, 110, 103072.
Cho, G., Kim, J., & Lee, G. (2020). Announcement effects of urban regeneration plans on residential property values: Evidence from Ulsan, Korea. Cities, 97, 102570.
Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban regeneration & social sustainability: Best practice from European cities. New Yourk, John Wiley & Sons.
Contreras, N., Barrachina, V., Vives, A., Müller, P., & Gotsensbc, M. (2021). Effects of an urban regeneration program on related social determinants of health in Chile: A pre-post intervention study. Health & Place, 68, 102511.
Cysek-Pawlak, M., & Pabich, M. (2020). Walkability – the new urbanism principle for urban regeneration. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 14(2), 1-25.
DeDai, Y., Wang, W., Zhuang, Zh., & Huand, T. (2021). Are you an awkward tourist? Keys to enhance the cohesion between tourists and local residents from the viewpoint of leisure literacy and recreationist-environment fit. Journal of Hospitality and Tourism Management, 47, 312-325.
Diemer, M. J., Currie, G., De Gruyter, C., Kamruzzaman, M., & Hopkins, I. (2021). A streetcar to be desired? The development of a new approach to measure perception of place quality in the context of tram network modernisation. Journal of Transport Geography, 94, 103109.
Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M. D., & Guaralda, M. (2020). Conceptual frameworks of innovation district place quality: An opinion paper. Land Use Policy, 90, 104166.
Falanga, R., & Nunes, M. (2021). Tackling urban disparities through participatory culture-led urban regeneration: Insights from Lisbon. Land Use Policy, 108, 105478.
Fang, W. T. (2020). Tourism in Emerging Economies. Springer Singapore.
Furlan, R., Petruccioli, A., Major, M., Zaina, S., Zaina, S., Al Saeed, M., & Saleh, D. (2019). The urban regeneration of west-bay, business district of Doha (State of Qatar): A transit-oriented development enhancing livability. Journal of Urban Management, 8(1), 126-144.
Galli, A., Iha, K., Pires, S. M., Mancini, M. S., Alves, A., Zokai, G., ..., & Wackernagel, M. (2020). Assessing the ecological footprint and biocapacity of Portuguese cities: Critical results for environmental awareness and local management. Cities, 96, 102442.
Giles-Corti, B., Vernez-Moudon, A., Reis, R., Turrell, G., Dannenberg, A. L., Badland, H., et al. (2016). City planning and population health: A global challenge. Lancet, 388, 2912-2924.
Gu, Zh., & Zhang, X. (2021). Framing social sustainability and justice claims in urban regeneration: A comparative analysis of two cases in Guangzhou. Land Use Policy, 102, 105224.
Guimarães, P. P. C. (2017). An evaluation of urban regeneration: the effectiveness of a retail-led project in Lisbon. Urban Research & Practice, 10(3), 350–366.
Habibi, K. & Sheikh Ahmadia. (2019). Urban Reconstruction Based on Creating Citizens' Leisure Spaces (Study of Supercillon Project, Copenhagen and Commodity Lines, Sydney), 6th National Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran. (In Persian)
Hajipour, Kh. (2006). Introduction to the evolution and development of urban restoration approaches, Iranshahr Thought Quarterly. 9-10, 16-26. (In Persian)
Harvey, D. (1989). The Urban Experience. Oxford: Blackwell.
He, S. )2012(. Two waves of gentrification and emerging rights issues in Guangzhou, China. Environment and Planning A: Economy and Space, 44(12), 2817-2833.
Höglhammer, H., Muhar, A., Stokowski, P., Schauppenlehner, T., & Eder, R. (2018). Factors affecting adolescents’ use of urban public spaces in their leisure time: an exploratory study from the city of Vienna. Local Environment the International Journal of Justice and Sustainability, 23(8), 814-829.
Hosseini, A., Pourahmad, A., & Pajoohan, M. (2016). Assessment of institutions in sustainable urban-management effects on sustainable development of Tehran: Learning from a developing country. Journal of Urban Planning and Development, 142(2), 05015009.
Hosseini, A., Pourahmad, A., Hataminejad, H. & Rezaeinia, H. (2013). Optimal Strategies in Ordering Blight Texture of Gheytariyeh Neighborhood, Using QSPM Method. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 10(24), 79-90. (In Persian)
Hosseini, A., Pourahmad, A., Taeeb, A., Amini, M., & Behvandi, S. (2017). Renewal strategies and neighborhood participation on urban blight. International Journal of Sustainable Built Environment, 6(1), 113-121.
Izadi, M. S, Khabiri, S. & Alvandipour, N. (2018). Public spaces; A powerful stimulus in the reconstruction of cities, Abadi. 82-81, 18-25. (In Persian)
Izadi, M. S. & Sahizadeh, M. (2004). Protection and Development: Two Complementary or Contradictory Approaches, Abadi, 45, 12-21. (In Persian)
Kangarani Farahani, M., Basirat, M. & Sharafi, M. (2021). Defining an optimal framework for achieving creative regeneration in the historic fabric of Tehran. Geographical Urban Planning Research, 9(3), 615-635. (In Persian)
Kim, H. M., & Cocks, M. (2017). The role of Quality of Place factors in expatriate international relocation decisions: A case study of Suzhou, a globally-focused Chinese city. Geoforum, 81, 1-10.
Kinney, N., Bove, J., Phillips, J., Cousins, K., Olm, Ch., Wakeman, D., …, & Massimo, L. (2021). Social and leisure activity are associated with attenuated cortical loss in behavioral variant frontotemporal degeneration. NeuroImage: Clinical, 30, 2021, 102629.
Korkmaz, C., & Balabanb, O. (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara urban regeneration project. Habitat International, 95, 102081.
Kowkabi, L. (2021). Revitalization of bio infrastructure network, an approach to urban regeneration: A case study of the qanats of Tehran. Urban Forestry & Urban Greening, 59, 127020.
Lak, A., & Hakimian, P. (2019). Collective memory and urban regeneration in urban spaces: Reproducing memories in Baharestan Square, city of Tehran, Iran. City, Culture and Society, 18, 100290.
Leslie, D., & Brail, S. (2011). The productive role of ‘quality of place’: S case study of fashion designers in Toronto. Environment and Planning A: Economy and Space, 43(12), 2900–2917.
Li, L. H. )2015(. State or market: The role of the government in urban village regeneration in China. International Journal of Urban Sciences, 19(2), 157-167.
Li, L. H., & Li, X. )2011(. Effects of elevated CO2 on the interspecific competition between two sympatric species of Aphis gossypii and Bemisia tabaci fed on transgenic Bt cotton. Habitat International, 35, 426 434.
Lin, M., & Dong, E. (2017). Place construction and public space: Cantonese opera as leisure in the urban parks of Guangzhou, China. Leisure Studies, 37(2), 117-131.
Liu, Y., Zhang, Y., Ting Jin, S., & Liu, Y. (2020). Spatial pattern of leisure activities among residents in Beijing, China: Exploring the impacts of urban environment. Sustainable Cities and Society, 52, 101806.
Maghsoodi Tilaki, M. J., Hedayati Marzbali, M., Safizadeh, M., & Abdullah, A. (2021). Quality of place and resident satisfaction in a historic–religious urban settlement in Iran. Journal of Place Management and Development. 14(4), 462-480.
Martins, M., & Santos Pereira, A. L. (2019). Urban regeneration in the Brazilian urban policy agenda. European Planning Studies, 27(6), 1129–114.
McDonald, S., Naglis, M., & Vida, M. (2009). Urban regeneration for sustainable communities: A case study. Baltic Journal on Sustainability, 15(1), 49-59.
Meshkini, A., & Kahaki, F. (2021). A comparative study of the right to the city in Iran. GeoJournal, 1-18. https://doi.org/10.1007/s10708-021-10421-6.
Michalos, A. C. (Ed.). (2014). Encyclopedia of quality of life and well-being research (pp. 311-1). Dordrecht: Springer, Netherlands.
Murgaš, F. (2018). Quality of place as an expression of the objective dimension of quality of life, Proceedings XXI. International colloquium on regional sciences. Kurdějov, 13-15, 353-360.
Natividade-Jesus, E., Almeida, A., Sousa, N., & Coutinho-Rodrigues, J. (2019). A case study driven integrated methodology to support sustainable urban regeneration planning and management. Sustainability, 11(15), 1-16.
Navarro, R., Santana, D., & Rechia. S. (2018). Public leisure space and community-based action: The case of Praça de Bolso do Ciclista of Curitiba/ Paraná/Brazil. Leisure Studies, 37, 747-762.
Netto, V. M. (2016). The social fabric of cities. Taylor & Francis, UK.
Pinckney, H., Mowatt, R., Outley, C., Brown, A., Floyd, M., & Black, K. (2018). Black spaces/white spaces: black lives, leisure, and life politics. Leisure Sciences, 40(4), 267-287.
Pourahmad A, Ziari, K. & Hosseini A. (2015). Regeneration of Urban Blight with Emphasis on Leisure Spaces; A Case Study: Gheytariyeh Neighborhood, Tehran. The Journal of Spatial Planning. 19(3), 1-38. (In Persian)
Pourahmad, A., Habibi, K. & farmer, M. (2009). Evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts, Iranian-Islamic City Studies Quarterly, 1, 73-92. (In Persian)
Pourahmad, A., Hosseini, A., & Nasiri, H. (2012). Strategies for improving leisure spaces position with an emphasis on urban regeneration: A case study of Ghaytarieh neighborhood, Tehran. Current Issues in Hospitality and Tourism: Research and Innovations, Strategies for Improving. London, UK: Taylor & Francis,
Pourahmad, A., Hosseini, A., Banaitis, A., Nasiri, H., Banaitienė, N., & Tzeng, G. H. (2015). Combination of fuzzy-AHP and DEMATEL-ANP with GIS in a new hybrid MCDM model used for the selection of the best space for leisure in a blighted urban site. Technological and Economic Development of Economy, 21(5), 773-796.
Reilly, C. J., & Renski, H. (2008). Place and prosperity: Quality of place as an economic driver. Maine Policy Review, 17(1), 12-25.
Ren, X. (2018). A genealogy of redevelopment in Chinese cities. In L. Ye (Ed.), Urbanization and urban governance in China: Governing China in the 21st century. New York: Palgrave Macmillan,
Sabet, N. S., & Khaksar, S. (2020). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. The Social Science Journal, 1-29. https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782649.
Sabokbar, H. F., & Hosseini, A. (2021). Spatial heterogeneity modeling of city prosperity using GWt-test: The case study of Tehran. Habitat International, 109, 102325.
Sallis, J. F., Cerin, E., Conway, T. L., Adams, M. A., Frank, L. D., Pratt, M., et al. (2016). Physical activity in relation to urban environments in 14 cities worldwide: A crosssectional study. Lancet, 387(10034), 2207-2217.
Santos, M. (2012). A Natureza do espaço (5th ed., pp. 2012). São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP).
Sarvari, H. Mehrabi, A. Chen, D. & Cristofaro, M. (2021). Evaluating urban housing development patterns in developing countries: Case study of Worn-out Urban Fabrics in Iran. Sustainable Cities and Society, 70, 102941.
Soja, E. W. (2010). Seeking spatial justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Trip, J. J. (2007). Assessing quality of place: a comparative analysis of Amsterdam and Rotterdam. Journal of Urban Affairs, 29(5), 501-517.
Trip, J. J. (2007). What makes a city? Planning for quality of place': The case of high-speed train station area development (Vol. 12). IOS press, Netherlands.
Veenhoven, R. (2014). Quality of life (QOL): An overview. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of quality of life and well-being research (pp. 5265-5268. (Dordrecht: Springer.
Vert, C., Nieuwenhuijsen, M., Gascon, M., Grellier, J., Fleming, L. E., White, M. P., & Rojas-Rueda, D. (2019). Health benefits of physical activity related to an urban riverside regeneration. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(3), 462.
Wu, F. (2016). State dominance in urban redevelopment: Beyond gentrification in urban China. Urban Affairs Review, 52(5), 631-658.
Ye, L. (2013). From growth coalitions to co-benefit: new logics of urban renewal in China. Journal of Sun Yat-Sen University, 53(5), 129-135.
Yuen, F., & Johnson, A. (2017). Leisure spaces, community, and third places. Leisure Sciences. 39(3), 295-303,
Zhang, L., Chen, J., & Tochen, R. M. (2016). Shifts in governance modes in urban redevelopment: A case study of Beijing's Jiuxianqiao Area. Cities, 53, 61-69.
Zheng, L., Chen, K., Tan, S., Yin, C., He, Q., & Wu, J. (2021). Landscape expansion-place quality nexus revisited: How fundamental and transitory growth impact in China? Land Use Policy, 103, 105294.
Žlendera, V., & Gemin, S. (2020). Testing urban dwellers' sense of place towards leisure and recreational periurban green open spaces in two European cities. Cities, 98, 102579.