تحلیل شاخص‌های شهر دوستدار کودک در کلانشهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنا‌مه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشکده ادبیات،دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل شاخص‌های شهر دوستدار کودک در کلان‌شهر اهواز تدوین‌شده است. به لحاظ هدف، این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی– نظری و به لحاظ ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی– تحلیلی است. نتایج شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول حاکی از تأیید تمامی شاخص‌های (ایمنی و سهولت تردد کودکان؛ امنیت کودکان؛ فضای شهربازی کودکان؛ دسترسی به خدمات، آموزش و فرهنگ؛ و شهر دوستدار کودک) می‌باشد. همچنین طبق نتایج به‌دست‌آمده از معادلات ساختاری می‎توان گفت که ضریب مسیر بین ایمنی و سهولت تردد کودکان؛ امنیت کودکان؛ فضای شهربازی کودکان؛ دسترسی به خدمات، آموزش و فرهنگ؛ و شهر دوستدار کودک به ترتیب برابر با 244/0؛ 176/0؛ 225/0 و 194/0؛ می‌باشد و چون این مقادیر بیشتر از 96/1 ± است؛ لذا رابطه همه شاخص‌ها با شهر دوستدار کودک معنادار می‌باشد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که سطح معناداری به‌دست‌آمده از آزمون فریدمن کمتر از 05/0 می‌باشد، درنتیجه بین میانگین رتبه متغیرهای پژوهش در سطح 95 درصد اطمینان تفاوت وجود دارد (001/0 = p)؛ به‌عبارت‌دیگر اولویت شاخص‌های شهر دوستدار کودک در مناطق هشتگانه شهر اهواز از دیدگاه پاسخگویان یکسان نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Child Friendly City Indicators in Ahvaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Zahra Soltani 1
  • majid goodarzi 2
  • Masoumeh Ahmadvand 3
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Geography Department of urban planning, Faculty of Literature, Shahidchamran University of ahvaz
3 Masters Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study has been compiled with the aim of analyzing the child friendly city indicators in Ahvaz Metropolis. The present Study is applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The method of data collection is documentary and field. The results of the fit indices of the first-order factor analysis model indicate the confirmation of all indicators (children’s safety and ease of movement; children’s security; children's playground space; access to services, education and culture; and child friendly city).According to the results obtained from structural equations, it can also be said that the path coefficient between safety and ease of children's movement; children’s security; children's playground space; access to services, education and culture; and child friendly city are respectively equal to 0.244, ; 176/0; 225/0 and 194/0; And because these values are greater than 1.96; Therefore, the relationship of all indicators with the child friendly city is significant. The results of Friedman test also showed that the significance level obtained from Friedman test is less than 0.05, so there is a difference between the mean rank of research variables at 95% confidence level (p = 0.001); In other words, the priority of child friendly city indicators in the eight districts of Ahvaz was not the same from the perspective of research samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning
  • Urban Spaces
  • Child Friendly City
  • Ahvaz Metropolis