مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید، نمونه‌های مطالعه بافت قدیم و شهرک نیایش در شهر بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه آموزشی شهرسازی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید پرداخته شده است چرا که به نظر می‌رسد محلات سنتی به سبب فرسودگی بیش از حد و محلات جدید به سبب غفلت طراحان نسبت به مسائل اجتماعی، نتوانسته‌اند احساس امنیت را برای زنان تامین نمایند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی بوده است. لذا در ابتدا متغیرهای امنیت محیطی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده و سپس به صورت پرسشنامه در شهرک نیایش و بافت قدیم شهر بوشهر توزیع شده‌اند. تعداد پرسشنامه‌ها بر اساس فرمول کوکران 196 عدد بوده است که به تقریب 200 عدد در نظر گرفته شده است. در ادامه، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS وارد شده و به کمک مدل تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیره خطی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هفت عامل «عدم اغتشاش بصری»، «نظارت‌پذیری»، «آسایش محیطی»، «کاربری سرزنده»، «رؤیت‌پذیری»، «کیفیت محیطی» و «رهاشدگی محیط» به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ادراک امنیت زنان در محلات شهری دارند. همچنین مقایسه دو محدوده مورد مطالعه نشان می-دهد اگرچه خصوصیات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهرک نیایش و بافت قدیم شهر بوشهر کاملا متفاوت هستند اما در مجموع، هر دو محدوده از نظر وضعیت احساس امنیت زنان از کیفیتی متوسط برخوردار هستند. بررسی‌های تفصیلی‌تر نیز نشان می‌دهد که ضعف شهرک نیایش در عوامل آسایش محیطی و کاربری سرزنده است و ضعف بافت قدیم در عوامل کیفیت محیطی و اغتشاش بصری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Comparison of Perceptions of Women's Security in Traditional and New Neighborhoods, Case Studies: Old Texture and Niayesh Neighborhood in Bushehr

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Haghi 1
  • ehsan heidarzadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of urbanism,faculty of art and architecture,persian gulf university,bushehr,iran
چکیده [English]

In the present study, a comparative comparison of the perception of women's security has been done in traditional and new neighborhoods. The research method is descriptive-analytical and based on documentary studies and field survey. Therefore, at first, environmental security variables were extracted from valid sources and then distributed as a questionnaire in the Niayesh neighborhood and the old texture of Bushehr. The number of questionnaires based on Cochran's formula was 196, which was considered approximately 100 questionnaires for each neighborhood. Then, the data were entered into SPSS software and analyzed using factor analysis model and linear multivariate regression. Findings show that the seven factors of "Lack of visual disturbance", " Monitorability", "Environmental comfort", "Vital land use", "Visibility", "Environmental quality" and "Lost environment" are the most important factors, respectively. They have an impact on the perception of women's security in urban neighborhoods. Also, the comparison of the two study areas shows that although the physical, economic and social characteristics of Niayesh neighborhood and the old texture of Bushehr are completely different, but in general, both neighborhoods have average quality in terms of women's sense of security (Niayesh neighborhood has a slight advantage). More detailed studies also show that the weakness of the Niayesh neighborhood is in the factors of environmental comfort and vitality land use, and the weakness of the old texture is in the factors of environmental quality and lack of visual disturbance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Security, Women'
  • s Security, Crime Prevention, Neighborhood Security, Bushehr City