سنجش و ارزیابی پروژه بازآفرینی فرهنگی - اجتماعی فضاهای عمومی با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی و هویت محله‌ایی (مطالعه موردی: پیاده ‌گذرهای تاریخی شهر کاشان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا کاشان

2 گروه جغرافیا دانشگاه کاشان

3 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

بازآفرینی بافت های فرهنگی- تاریخی کهن باعث ایجاد تعاملات اجتماعی، زیست پذیری و شکل‌گیری فضاهای ایمن خواهد شد و با تکرار الگوها و نمادسازی زیباشناسانه موجب خاطره سازی جمعی، احساس‌تعلق‌خاطر می‌شود. هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی پروژه بازآفرینی فرهنگی - اجتماعی فضاهای عمومی با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی و هویت محله‌ایی در پیاده ‌گذرهای تاریخی شهر کاشان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جهت ارزیابی نهایی و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی تست و برای تبیین و مدل‌سازی اثرات نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای پژوهش نشان داد که وضعیت شاخص‌های اصالت محله، احساس تعلق و زیباشناختی در محدوده مورد مطالعه در حالت نامطلوب و پایین‌تر از سطح متوسط کیفیت قرار گرفته‌اند همچنین نتایج مدل عاملی مرتبه دوم نشان داد که اهمیت دادن به شاخص‌ بازآفرینی در محلات موردمطالعه باعث بالا رفتن شاخص امنیتی به میزان 98/0، شاخص احساس تعلق‌ به میزان 94/0، شاخص زیست پذیری به میزان 74/0، شاخص اصالت محله به میزان 49/0، شاخص تعاملات اجتماعی به میزان 44/0 و شاخص زیباشناختی به میزان 34/0 می‌گردد. بنابراین امروزه اهمیت تک بُعدی به پروژه‌های بازآفرینی شهری در محلات نمی‌تواند به تنهایی به موفقیت در فضاهای شهری منجر شود، و همواره باید به ساختاری منسجم ، پیوسته و مطلوب از تمام ابعاد کالبدی- بصری، عملکردی،ادراکی، معنایی و محیطی توجه گردد و نیازهای شهروندان در اولویت قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and evaluating the socio-cultural recreation project of public spaces with the approach of Promoting environmental quality and neighborhood identity (Case study: historical sidewalks of Kashan)

نویسندگان [English]

  • RASOL HEIDARY 1
  • vafayi aboozar 2
  • Kamran Doolatyaran 3
1 university of kashan
2 geography kashan
3 MSc, Department of Geography and Urban Planning, University Of Kashan, Esfahan, Iran
چکیده [English]

Recreating ancient cultural-historical contexts will create social interactions, livability and the formation of safe spaces, and by repeating patterns and aesthetic symbolism will lead to collective remembrance, a sense of belonging, memory and strengthen the socio-civic identity of neighborhoods. Today, these ancient and symbolic heritage have worn out and withered due to urbanization. The purpose of this study is to assess the socio-cultural recreation project of public spaces with the approach of improving the environmental quality and identity of neighborhoods in the historical sidewalks of Kashan. The research method is descriptive-analytical and survey. T-test was used for final evaluation and data analysis and structural equation modeling was used to explain and model the effects. The results of one-sample t-test showed that the status of neighborhood originality, sense of belonging and aesthetics in the study area are in an unfavorable state and below the average quality level, and the evaluation of each of the indicators of social interaction, livability and security Neighborhoods showed that the indicators are in a semi-favorable state. Also, the results of the second-order factor model showed that giving importance to the regeneration index in the studied areas increased the security index by 0.98, the sense of belonging index by 0.94, the livability index by 0.74, the neighborhood originality index to The rate is 0.49, the social interaction index is 0.44 and the aesthetic index is 0.34. Therefore, today,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreation
  • Pedestrian
  • Public Spaces
  • Neighborhood Identity
  • Kashan