تعیین شاخص های برندسازی منظر در دو سطح ابعاد و مولفه ها

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه معماری- دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

2 گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار گروه معماری. دانشکده هنر. دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

منظر با وجود تاثیرگذاری بر تصویر و هویت شهر، جایگاه درخوری در پژوهش های برندسازی مکان ندارد. تحقیق در برندینگ منظر در گرو شناسایی عوامل موثر بر آن است. مشکلات ناشی از پراکندگی آرا در ادبیات برندسازی مکان و نبود اجماع پیرامون شاخص های اصلی، با ورود به حیطه ی برندسازی منظر دوچندان می نماید. هدف کلان پژوهش پیش رو تعیین شاخص های برندسازی منظر می باشد. در راستای دستیابی به هدف یادشده و با توجه به ماهیت چند وجهی برندسازی منظر، ترکیبی از روش های تحقیق کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل محتوای نوشتاری و بررسی عمیق مطالعات پیشین به منظور شناسایی و دسته بندی اولیه ی ابعاد برندسازی منظر، انتخاب خبرگان، تنظیم پرسشنامه و در پایان غربالگری مولفه ها به کمک همپوشانی نتایج دلفی فازی و آزمون ناپارامتری فریدمن، روش ها و ابزارهای اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. یافته های استخراج شده در مرحله ی تحلیل محتوا، مجموعا 8 بعد و 41 مولفه ی موثر در برندسازی منظر را مشخص نمود. پس از غربالگری مولفه ها از طریق دلفی فازی، براساس نظر خبرگان 8 بعد کالبدی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، زیست محیطی و رسانه ای به عنوان ابعاد شکل دهنده ی برندسازی منظر تایید شدند، اما تعداد مولفه ها به 26 مورد کاهش یافت. در مرحله ی آخر، محاسبات آزمون فریدمن همپوشانی مطلوبی با نتایج دلفی فازی داشته و غربال مولفه ها را تایید نمود. تفسیر یافته ها همچنین، بعد کالبدی را به عنوان مهمترین بعد فرآیند برندسازی منظر مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining landscape branding indicators at two levels of dimensions and components

نویسندگان [English]

  • Seddighe Soleimani Sheijani 1
  • Mohammad Reza Bemanian 2
  • Mojtaba Rafieian 3
  • Mansour Yeganeh 4
1 Department of Architecture- Faculty of Art- Tarbiat Modares University- Tehran- Iran
2 Professor. Architecture Department. Faculty of Arts. Tarbiat Modares University
3 Professor. Urban Planning Department. Faculty of Arts. Tarbiat Modares University
4 Associate Professor. Architecture Department. Faculty of Arts. Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Landscape, despite affecting the image and identity of the city, has no place in branding research. Research on landscape branding depends on identifying the factors that affect it. The purpose of this study is to determine the indicators of landscape branding. In order to achieve this goal, a combination of qualitative and quantitative research methods has been used. In-depth review of previous studies to identify and classify the dimensions of landscape branding, forming an expert panel, compiling a questionnaire and screening components using results from fuzzy Delphi and Friedman nonparametric test are the main steps of the present study. The problems caused by the lack of consensus on the main indicators of place branding are doubled in the field of landscape branding. Therefore, the first stage, was dedicated to identifying and categorizing the components of landscape branding applying the method of written content analysis. The findings of this stage identified 8 dimensions and 41 components. The components were then screened through fuzzy Delphi. According to experts, 8 dimensions (physical, cultural, political, economic, social, historical, environmental and media) were approved as dimensions of landscape branding, but the number of components was reduced to 26. Finally, the Friedman test calculations had an acceptable overlap with the Delphi results and confirmed the screening of the components. Interpretation of the findings also identified the physical dimension as the most important dimension of the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Brand
  • City Branding
  • Landscape Branding
  • Fuzzi Delphi Method