دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-210 
تعیین شاخص‌های برندسازی منظر در دو سطح ابعاد و مؤلفه‌ها

صفحه 197-210

10.22059/jurbangeo.2022.344082.1703

صدیقه سلیمانی شیجانی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ منصور یگانه