ارزیابی ادراک خدمات فرهنگی اکوسیستم در پارک‌هایی با سبک منظرین متفاوت (مطالعه موردی؛ پارک های شهری تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

«خدمات فرهنگی اکوسیستم» در پارک شامل فواید غیرمادی است که مردم به صورت ذهنی ادراک می‌کنند و در بهبود کیفیت زندگی شهرنشینی تاثیر دارد. این پژوهش قصد دارد با رویکرد مشارکتی ارتباط بین سبک طراحی منظر با خدمات فرهنگی پارک را بررسی نماید. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است. برای ارزیابی کالبدی منظر از روش ارزیابی شخصیت منظر و برای ادراک خدمات فرهنگی از پیمایش اجتماعی استفاده می‌گردد. جامعة آماری شامل مراجعه‌کنندگان به پارک‌هایی با سبک منظرین متفاوت در شهر تهران هستند. حجم نمونه‌ بر اساس جدول مورگان، ٤٠٠ نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری در دسترس (توزیع پرسشنامه‌های آنلاین در شبکه‌‌های اجتماعی) اقدام به جمع‌آوری داده‌ها شد. رتبه‌بندی عوامل خدمات فرهنگی در پارک‌های مختلف با آزمون ویلکاکسون در نرم‌افزار SPSS انجام می‌شود. نتایج نشان‌دهنده تفاوت در اولویت-بندی ادراک خدمات فرهنگی در پار‌ک‌هایی با سبک منظرین متمایز است. هر چند تفریح در همه پارک‌ها اولویت اول استفاده-کنندگان می‌باشد و حس مکان و ارزش‌های معنوی به خوبی در پارک‌ها ادراک نشده است ولی در پارک با سبک طبیعت‌گرایانه ادراک بهتر خدمات فرهنگی پارک صورت گرفت است از این رو کالبد طبیعت‌گرایانه می‌تواند زمینه را برای ارتباط معنادار مردم با فضای سبز شهری فراهم کند. لایه طبیعی پارک با پوشش گیاهی نیمه متراکم، لایه‌بندی گیاهان در اشکوب‌های مختلف و غلبه لایه طبیعی به لایه مصنوع پارک از عوامل مهم کالبد طبیعت‌گرایانه هستند. به این ‌ترتیب پژوهش حاضر گام‌های نخستین را در راستای برنامه‌ریزی منظر مبتنی بر ارتباط معنادار استفاده‌کنندگان با محیط بر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Cultural Ecosystem Services in Parks with Different Landscape Styles (Case Study; Urban Parks of Tehran)

نویسنده [English]

  • zahra sadeghi
tarbiat modares university
چکیده [English]

"Cultural Ecosystem Services" in the parks include intangible benefits that people perceive subjectively. Cultural Ecosystem Services has an impact on improving the life quality. The research aims to investigate the relationship between the landscape style and the Cultural Ecosystem Services in different parks. The research is analytical-descriptive in terms of practical purpose and research method. For landscape objective-physical assessment, the method of landscape character assessment is used and for the perception of CES, a social survey is used. The statistical population includes visitors to the parks with different landscape styles in Tehran. The sample size was estimated to be 400 people based on Morgan's table and data was collected using the available sampling method (distribution of online questionnaires in social networks). Ranking of Cultural Ecosystem Services in different parks is done with Wilcoxon test in SPSS software. The results show the difference in prioritizing the perception of CES in parks with distinct landscape styles. Although recreation is the first priority in all parks, and the sense of place and spiritual values are not well understood, but in the park with a naturalistic style, a better understanding of the park's Cultural Ecosystem Services has taken place. Therefore, the naturalistic can provide the ground for the meaningful connection of people with the urban green space. The natural layer of the park with semi-dense vegetation, the layering of plants in different layers and the predominance of the natural layer over the artificial layer of the parks are important factors of the naturalistic body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objective Assessment
  • Landscape Character
  • Cultural Services of Urban Park