تحلیل اثرگذاری کیفیت‌های بُعد منظر مکان بر ایجاد تصویر ذهنی برند محور تجاری-تفریحی شهری، مطالعه موردی: محور سرسبز تهران (از میدان صد تا میدان هفت‌حوض)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22059/jurbangeo.2022.329836.1577

چکیده

عامل حرکت در فضا بیش از هر عامل دیگری بر نحوه ادراک منظر اثر میگذارد. کارکرد محورهای تجاری-تفریحی شهری، امرِ حرکتِ افراد در فضا را دربرداشته و در پی آن منظر مکان عمومی درک میشود که زمینه تعامل انسان با محیط را فراهم میآورد. بخش قابل توجهی از تصویر ذهنی افراد متاثر از کیفیت های بنیادی منظر می باشد. نحوه و میزان اثرگذاری کیفیتهای منظر مکان عمومی در ارتباط با تصویر ذهنی برند ایجاد شده محورهای تجاری-تفریحی مشخص نیست. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف توسعه مباحث کاربردی در زمینه ارتقاء تصویر ذهنی برند متاثر از منظر، در پی بررسی و تحلیل کیفیت‌های تاثیرگذار بر تصویر ذهنی برند محور تجاری-تفریحی محدوده مطالعاتی است. نوع پژوهش به لحاظ هدف توسعهای-کاربردی میباشد و رویکرد روششناسی آن آمیخته است. انتخاب نمونه با روش هدف‌مند انجام شده و تعیین تعداد عناصر نمونه براساس شیوه مربوط به تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود، صورت گرفته است. یافتهها نشان میدهند که مجموعه کیفیتهای مهم بُعد منظر محور تجاری-تفریحی مطالعاتی، به عنوان یک مکان عمومی، مجموعاً 81 درصد از تغییرات تصویر ذهنی برند ایجاد شده را تبیین و برآورد میکنند. اثرگذاری کیفیتهای گوناگونی، تناسبات بصری و چشم‌نوازی با توجه به شرایط محیطی محور مطالعاتی معنی‌دار نمیباشند ولی اثرگذاری کیفیتهای غنای حسی، تداوم، تقارن، خوانایی و رنگ تعلق معنی‌دار هستند. بنابراین میتوان گفت که کیفیتهای بُعد منظر مکان در فرایندهای برندسازی میتوانند نقش ایفا کنند و توجه به آنها همراه با ابعاد دیگر مکان، زمینه رونق و توسعه تصویر ذهنی برند را فراهم میآورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Place Landscape Qualities on Creating a Brand Mental Image of Urban Commercial-Recreational Axis, Case study: Sarsabz axis of Tehran (from Sad square to Haft-Houz square)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khakzand 1
  • mehdi saidi 2
1 Department of Architecture, School of architecture and environmental design, Iran University of science and technology
2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

A significant part of the mental image of people is affected by the landscape fundamental qualities. It is not evident how and to what extent the public place landscape qualities are affected concerning the mental image of the brand created by the commercial-entertainment axes. In this regard, the current study aims to development of practical topics in promoting the mental image of the brand affected by landscape and seeks to investigate and analyze the qualities affecting the commercial-recreational axis mental image of the study area. The type of research is developmental-applied in terms of purpose, and its methodological approach is mixed. A purposeful method was used for sample selection, and the number of sample elements was determined based on the method of determining the sample size for an unlimited community. Findings reveal that a set of important qualities of the business-entertainment-oriented dimension of studies, as a public place, explain and estimate a total of 81% of the changes in the mental image of the created brand. The effect of diversity (form), eye-catching, and visual proportions qualities are not significant according to the environmental conditions of the study, but the effect of the qualities of sensory richness, continuity, symmetry, personalization, and legibility is not significant. Consequently, it can be said that the landscape dimension qualities of the place can play a role in branding processes, and paying attention to them, along with other dimensions of the place, deliver the ground for the prosperity and development of the brand mental image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape qualities
  • brand mental image
  • relationship analysis
  • commercial-recreational axis
  • Tehran