تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان‌شهر کرج

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی

10.22059/jurbangeo.2022.328696.1569

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت شهرها مسائل زیست‌محیطی شهر و شهروندان را احاطه کرده است، به‌طوری‌که کارشناسان به دنبال استفاده از بهترین راهکارها جهت مقابله با این مسئله هستند، و یکی از استراتژی‌ها موثر طراحی فرم بهینه شهرها است. لذا هدف تحقیق حاضر تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان‌شهر کرج است. داده‌ها و اطلاعات موردنیاز تحقیق به دو روش کتابخانه‌ای( مطالعه اسناد، طرح‌ها، مقالات) و مراجعه به سازمان‌های مرتبط(شهرداری، شرکت ملی پخش فرآورده-های نفتی و...) جمع‌آوری‌شده است. در جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون آماریG و مدل Moran جهت تعیین الگوی مصرف بنزین شهر کرج، و از ابزار رگرسیون وزنی جغرافیا (GWR) برای تعیین تغییرات فضایی بین متغیر فرم شهر(اختلاط کاربری، دسترسی‌پذیری) و مصرف بنزین استفاده‌شده است. نتایج نشان داد؛ محلات مرکزی مناطق 5،1،7،8،9 مانند؛ دهقان ویلای اول و دوم، حیدرآباد، گلشهر غربی 1 و 2، شهرک موحدان، گلشهر شرقی، مهرویلا و کوی کارمندان دارای بالاترین شاخص دسترسی‌پذیری و محلات حاشیه مهرشهر، منطقه 10 و 6 دارای کمترین شاخص دسترسی‌پذیری به خدمات، امور اداری، تجاری، آموزشی هستند. همچنین با توجه مقدار ؛462/10Z-Scorse= و مقدار0= P-Value مشخص شد که الگوی مصرف بنزین شهر کرج خوشه‌ای است. همچنین، مقدار R2 متغیر دسترسی‌پذیری برابر با 88/0 است: یعنی شاخص فرم شهر با توجه به این متغیر در سطح اطمینان 95% به میزان 88 درصد از مصرف بنزین را توجیه می‌کند. مقدار R2 متغیر اختلاط کاربری برابر با 87/0 است: یعنی شاخص فرم شهر با توجه به این متغیر در سطح اطمینان 95% به میزان 87 درصد از مصرف بنزین را توجیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of the Effect of City Form on Fuel Consumption in Karaj Metropoli

نویسندگان [English]

  • kiyan shakarami 1
  • Mohammad Rahim Rahnama 2
  • mohamad shokohi 3
1 Student
2 Professor of Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

the aim of the present study is to analyze the effect of city form on fuel consumption in Karaj metropolis. The data and information required for the research have been collected in two ways: library (study of documents, plans, articles, etc.) and referring to related organizations (municipality, National Petroleum Products Distribution Company, etc.). In order to analyze the data, G statistical test and the Moran model were used to determine the pattern of gasoline consumption in Karaj, and geographic weight regression (GWR) was used to determine the spatial variation between city form variables (mixing, accessibility) and gasoline consumption. The results showed that central neighborhoods of areas 5,1,7,8,9 such as; Dehghan Villas 1 and2, Hyderabad, western Golshahr 1 and 2, Movahedan town, eastern Golshahr, Mehrvila and Karmandan dormitory have the highest accessibility index, and Mehrshahr suburbs, districts 10 and 6 have the lowest accessibility index to services, administrative, commercial, educational. Also, according to the value; 462 / 10Z-Scorse = and the value of P-Value = 0, it was determined that the pattern of gasoline consumption in Karaj is clustered. Also, the value of R2 of the accessibility variable is equal to 0.88. That is, the city form index according to this variable at the 95% confidence level justifies 88% of gasoline consumption. The value of R2 of the user mixing variable is equal to 0.87. That is, according to this variable at the 95% confidence level the city form index justifies 87% of gasoline consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis"
  • City Form"
  • Gasoline Consumption"
  • "
  • Weight Regression"
  • Karaj City