جستاری در تحقق تاب‌آوری محلات شهری مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ایزو برای شهرها و جوامع پایدار مطالعه موردی: محله مقدم، منطقه 17 تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 گروه مدیریت شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22059/jurbangeo.2022.337256.1646

چکیده

شهرها به‌طور فزاینده‌ای با شوک‌هایی ازجمله حوادث شدید طبیعی یا انسانی روبرو هستند که منجر به رخ دادن بحران می‌شود. برای رفع بحران و مشکلات ناشی از آن راهبرد تاب‌آوری مطرح‌شده است. برای ارزیابی میزان تاب‌آوری تاکنون شاخص‌هایی ارائه‌شده که بعضاً قابلیت سازگاری، قیاس در همه شهرها و تداوم کارایی در گذر زمان را نداشته‌اند، لذا سازمان ایزو استانداردهای بین‌المللی شهرها و جوامع پایدار (ایزو 37120، 37122) و شهرهای تاب‌آور (ایزو 37123) را به‌صورت یکپارچه باهدف ردیابی و نظارت بر پیشرفت شهرهای تاب‌آور و همسو با چارچوب سندای برای کاهش خطر بحران و اهداف توسعه پایدار تدوین نموده است. پژوهش حاضر توسعه‌ای کاربردی بوده و طی آن تاب‌آوری محله مقدم، منطقه 17 تهران ازلحاظ انطباق با استانداردهای بین‌المللی ایزو برای شهرها و جوامع تاب‌آور (ابعاد حکمروایی، برنامه‌ریزی شهری و تأمین مسکن) ردیابی شده است. شاخص‌های تاب‌آوری در قالب پرسشنامه‌های نیمه ساختاریافته و مصاحبه تنظیم و داده‌های از طریق جامعه آماری پژوهش (مجموعه مدیریت شهری، متخصصان و کارشناسان خبره و آگاه حوزه مدیریت بحران) گردآوری و نقشه‌های تحلیلی بر اساس ابعاد تاب‌آوری تهیه‌شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده تاب‌آوری متوسط محله در بعد حکمروایی و تاب‌آوری ضعیف در ابعاد برنامه‌ریزی شهری و تأمین مسکن (سازه‌های آسیب‌پذیر در مواجهه با مخاطرات با ریسک بالا، ساختمان‌های مسکونی نامنطبق با آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ساختمانی، زمین‌های دارای پوشش کف نامتخلخل و نفوذناپذیر و کمبود ارائه خدمات ضروری دارای طرح مصوب تداوم کسب‌وکار) بوده و در اولویت اقدام برای بهبود تاب‌آوری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the resilience feasibility in urban neighborhoods based on ISO international standards for sustainable cities and communities A case study The moqadam neighborhood Tehran

نویسندگان [English]

 • leila kowkabi 1
 • Seyed Mahdi Mohsenzadeh 2
1 Department of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Department of Urban Management, School of Urban Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Cities increasingly face shocks, including severe natural or manufactured disasters, which can lead to casualties, injury, and material, economic or environmental damage. In the theoretical literature of urban planning, strategies such as resilience have been proposed to solve the crisis and the resulting problems so that a resilient city can prepare, recover and adapt to shocks and tensions. To evaluate the degree of resilience and improve its quality, so far, indicators have been presented that sometimes cannot adapt, analogize in all cities and maintain efficiency over time. For this reason, ISO International Standards for Sustainable Cities and Communities (ISO 37120) and (ISO 37122) and then in completing them, integrated the standards of resilient cities (ISO 37123) that aim to track and monitor the progress of cities towards resilience and organizing in line with the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework to reduce the risk of crisis. This is an applied development research during which ISO's international standards for resilient cities and communities have been implemented to survey Moghadam neighborhood of Tehran municpality district 17 in terms of conformity with said standards and also provide executive approaches to promote the resilience of the neighborhood. For this purpose, in addition to preparing analytical maps of the space organization based on the dimensions of resilience in the GIS environment, the desired resilience indicators have been prepared in the form of semi-structured questionnaires and interviews and the required data have been collected. The statistical population of the study includes urban management, specialists, and experts in the field of crisis management. Thus, the resilience status of the study area based on standard indicators (ISO 37123) in governance and urban planning dimensions has been tracked, and using quantitative and qualitative research findings, appropriate solutions to improve resilience in the Moqadam neighborhood have been proposed.
Extended Abstarct
Introduction
 Cities are increasingly facing shocks such as extreme natural or human events that lead to crises that should be considered.  Crises can have different causes and effects and be classified and introduced accordingly. Considering the growth and expansion of urbanization in today's world, as well as cities becoming more vulnerable to crises, a resilience strategy has been proposed, which can be used to deal with crises and prevent problems caused by them. Resilience is introduced as the ability to "Bouncing Back," and a resilient city refers to a city that is able to prepare, cope, recover and adapt to shocks and tensions and, finally, continue its growth process. However, achieving resilience requires conditions in all social, economic, institutional, environmental, etc. dimensions, and by creating more of these conditions, a more resilient city can be built. As mentioned, resilience is very broad in its concept and dimensions. Based on this, various indicators have been presented to evaluate resilience levels, which sometimes could not adapt, compare in all cities, and maintain efficiency over time. Therefore, the ISO organization has developed “The International Standards of Sustainable Cities and Societies (ISO 37120, 37122)” and “Resilient Cities (ISO 37123)” as Integrated with the aim of tracking and monitoring the progress of resilient cities with “The Sendai Framework” to reduce the risk of crisis and sustainable development goals.
 
Methodology
This is applied development research in which the resilience of Moqadam neighborhood, 17th district of Tehran, has been tracked in dimensions of compliance with ISO international standards for resilient cities and communities (Urban governance, Urban planning, and Housing). For this purpose, in addition to preparing analytical maps of the space organization based on the dimensions of resilience in the GIS environment, the desired resilience indicators have been prepared in the form of semi-structured questionnaires and interviews and the required data have been collected. The statistical population of the study includes urban management, specialists, and experts in the field of crisis management. Thus, the resilience status of the study area based on standard indicators (ISO 37123) in two dimensions of governance and urban planning has been tracked, and using quantitative and qualitative research findings, appropriate solutions to improve resilience in Moqadam neighborhood have been proposed.
 
Results and Discussion
The results of the research show "Average" resilience of the neighborhood in the dimension of "Urban Governance" and "Weak" resilience in the dimension of "Urban Planning And Housing" (vulnerable structures in the face of high-risk hazards, residential buildings that do not comply with regulations and construction standards, lands with non-porous and impervious floor coverings and the lack of providing essential services with an approved business continuity plan) are the priorities for action to improve resilience. Also, according to the evaluations, attention to the "Urban Planning and Housing" dimension is given priority, and it is expected that in case of a crisis, if the indicators of the governance dimension are not addressed and not improved, its status will be reduced to "Weak".
In the dimension of "Urban Governance", we can expect to solve many problems related to inconsistencies in updating crisis management plans by approving the integrated urban management law and clarifying the hierarchy of organizations and institutions. Also, to improve the "Frequency of Updating Crisis Management Programs in the Last 5 Years" index, updating and implementing measures should be considered more seriously. By using the existing potential capacities (extent of services and "Durability and Safety Forces"), the basis can be provided to improve the status of the indicator "Percentage of Essential Services of The City, Covered in a Continuous Program" without considering the current status of the indicator. The weakness of the "Percentage Of Public Meetings Held In Connection With Resilience In The City" index has caused institutions to be reluctant to hold classes and meetings, which has resulted in the reduction of the relevant budget. With education (especially at a young age) based on the help of non-governmental organizations or platforms such as the internet, it is possible to increase the participation rate in this matter and improve the status of the index. The absence of an "approved business continuity plan" directly causes a shock to the residents in times of crisis. Therefore, by categorizing jobs, it is necessary to create this plan and announce how to operate and provide services in times of crisis. In the dimension of "Urban Planning and Housing", there is no public risk zoning map at the neighborhood scale, and the only available map is at the scale of Tehran city. Preparation of this map and updating other data will increase transparency and efficiency and ultimately improve index and resilience. "Lands with porous and permeable floor covering" is one of the most alarming indicators. Considering the current situation and the serious lack of green and open spaces in the neighborhood can be addressed from other surfaces such as roofs and facades of buildings. Due to the time-consuming nature of this work, it is possible to take advantage of civil measures to control surface runoff and floods. Also, constructing a parkway on the upper shell of the Tehran-Tabriz railway tunnel can significantly improve the condition of this index. The old and dense buildings of this neighborhood have also weakened its resilience of this neighborhood. Therefore, actions should be taken to improve its situation so that the shock is not aggravated during the crisis. Using the high-density feature of this neighborhood makes it possible to take advantage of the consolidation and speed up the operation by reducing the costs of retrofitting. Utilization of volunteer forces and facilities and incentive schemes as a driver for this purpose is a priority.
 
 
 
Conclusion
It is suggested to develop a comprehensive and complete program with the participation of all people (including residents, NGOs, experts, officials, etc.) so that by recognizing and prioritizing the problems and necessary measures, collaborative solutions for each dimension can be presented implemented. This program determines the institutions in charge of different emergency scenarios, available resources, their allocation, etc. After preparing and compiling this plan and regulations, the institutions and the urban management must consider the risk in their affairs. In order to achieve this, it is possible to use plans, guidelines, and executive regulations related to the issue, holding classes and educational campaigns using volunteers, etc., to improve the neighborhood's resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience Feasibility
 • ISO International Standards
 • Urban Neighborhoods
 • Sustainable Cities and Communities
 • Crisis Management
 • Tehran
 1. اردلان، داریوش؛ داوودپور، زهره و زیاری، کرامت ا.... (1399). تحلیل ساختار تاب‌آوری نهادی برای گذار از مدیریت بحران به مدیریت شهری تاب آور در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر قزوین). مطالعات شهری، 9(36)، 84-36.
 2. پرتوی، پروین؛ بهزادفر، مصطفی و شیرانی، زهرا. (1395). طراحی شهری و تاب‌آوری اجتماعی؛ بررسی موردی: محله جلفا اصفهان. نامه معماری و شهرسازی، 9(17)، 99-116.
 3. پورمحمدی، محمدرضا؛ یوسفی شهیر، هانیه و حسین‌زاده دلیر، کریم. (1397). ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی کلان‌شهر تبریز در برابر مخاطره طبیعی زلزله. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 6(1)، 55-74
 4. حبیب زاده ملکی، اصحاب و جوادیان، رضا. (1389). راهبردهای رسانه‌ای در مدیریت بحران. نشریه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 5 (18)، 123-103
 5. رضایی، محمدرضا. (1392). ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی. مدیریت بحران، 2(1)، 27-38.
 6. رفیعیان مجتبی؛ مطوف شریف و نقشی زادیان ساناز. (1390). سنجش مؤلفه‌های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهری، منطقه 17 شهرداری تهران. صفه، 55، 124-11.
 7. رمضان­زاده، مهدی. (۱۳۹۵). مبانی و مفاهیم تاب‌آوری شهری (مدل‌ها و الگوها). تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
 8. زیاری، کرامت الله؛ پوراحمد، احمد؛ فرهودی، رحمت‌الله و معمارزاده، محمدرضا. (1399). سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح (مطالعه موردی: جزیره کیش). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 8(2)، 259-278.
 9. شفیعی دستجردی، مسعود، لک، آزاده، غفاری، علی. (1400). تدوین مدل ارزیابی فرم شهری با رویکرد تاب‌آوری فضایی. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 10 (2)، 27-1.
 10. علیزاده، هادی. (1400). تحلیل و شناخت ظرفیت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی شهری بر اساس مدل چرخة سازگاری تاب‌آوری (RAC) در کلان‌شهر اهواز. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9 (4)، 1123-1103.
 11. فقیهی، ابوالفضل؛ ملاحسینی، علی و کاظمی، مهدی. (1399). تبیین تأثیرگذاری ویژگی‌های مدیریت بحران بر عملکرد مدیران بحران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: استان‌های جنوب شرق کشور). مسکن و محیط روستا، 39 (172)، 145-136.
 12. فلاحی، علیرضا. (1392). ضرورت تدوین برنامه آموزشی مدیریت بحران در طراحی شهری. صفه، 63، 73-98.
 13. کوکبی، لیلا؛ و برمایه ور، بهنود. (۱۳۹۹). شهرها و جوامع پایدار: شاخص‌هایی برای شهرهای تاب‌آور (استاندارد بین‌المللی ایزو ۳۷۱۲۳). قزوین: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین.
 14. محمدی ده‌چشمه، مصطفی؛ علیزاده، هادی و عباسی گوجانی، داود. (1398). تحلیل فضایی شاخص‌های تبیین‌کننده تاب‌آوری در زیرساخت شریانی حمل‌ونقل (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7(2)، 375-391.
 15. معمارزاده، غلامرضا. سرفرازی، مهرزاد. (1389). بررسی گام‌های فرایند مدیریت بحران در سازمان، پژوهشنامه، شماره 51 (76-68).
 16. مهندسین مشاور امکو. (۱۳۸۶). طرح تفصیلی منطقه ۱۷ شهرداری تهران. تهران: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
 17. مهندسین مشاور لیان طرح؛ و مهندسین مشاور نقش آراد. (۱۳۹۵). سند ویژه نوسازی محله مقدم. تهران: سازمان نوسازی شهر تهران.
 1. Alizadeh, H. (2022). Analyzing and Recognizing Urban Critical Infrastructure Resilience Capacity Based on Resilience Adaptive Cycle (RAC) In Ahvaz Metropolis. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9(4), 1103-1123. [in Persian].
 2. American Psychological Association. (2020). Building your Resilience. Retreived From: https://www.apa.org/
 3. Ardalan, D., Davoudpour, Z., & Ziari, K. (2020). Analysis of institutional resilience structure for transition from crisis management to urban management resilience against earthquake (Case Study: Qazvin City). Motaleate shahri, 9(36), 69-84. [in Persian].
 4. Bruneau, M., Chang, S. E., Eguchi, R. T., Lee, G. C., O’Rourke, T. D., Reinhorn, A. M., & Von Winterfeldt, D. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake spectra, 19(4), 733-752.
 5. Chang, S. E., McDaniels, T., Fox, J., Dhariwal, R., & Longstaff, H. (2014). Toward Disaster-Resilient Cities: Characterizing Resilience of Infrastructure Systems with Expert Judgments. Risk Analysis, 34 (3), 231-144.
 6. Emco Consulting Engineers. (2007). Comprehensive Urban Plans of district 17, Tehran [in Persian].
 7. Faghihi, A., Mollahosseini, A., & Kazemi, M. (2021). Explaining the Effect of Crisis Management Characteristics on the Performance of Crisis Managers using the Structural Equation Modeling (Case Study: Southeastern Provinces of Iran). Journal of Housing and Rural Environment, 39(172):136-145. [in Persian].
 8. Fallahi, A., (2014). The Importance of Compiling an Urban Design Disaster Management Curriculum. Soffeh, 23(63), 73-98. [in Persian].
 9. Figueiredo, L., Honiden, T., & Schumann, A. (2018). Indicators for Resilient Cities. OECD Regional Development Working Papers
 10. Godschalk, David R. (2003). Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. Natural Hazards Review, 4 (3), 136–143.
 11. Habibzadeh Maleki, A., & Javadian, R. (2010). Media strategies in crisis management. Management and human resources Development Journal, 5 (18), 103-123. [in Persian].
 12. Hejazizadeh, Z., Najafi, I., & Hosseini Amini, H. (2016). Crisis management of natural hazards. Zanjan: Azarkelk Publication. [in Persian].
 13. ISO 18091. (2019). Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
 14. ISO 22300. (2018). Security and resilience — Vocabulary
 15. ISO 24513. (2019), Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Vocabulary
 16. ISO 31000. (2018). Risk management — Guidelines
 17. ISO 37100. (2016). Sustainable cities and communities — Vocabulary
 18. ISO 37104. (2019). Sustainable cities and communities — Transforming our cities — Guidance for practical local implementation of ISO 37101.
 19. Jochen M., & Martin S. (2019). Urban resilience in the making?. The governance of critical infrastructures in German cities, 56 (11), 2353-2371.
 20. Klein, R. JT., Nicholls, R. J., & Thomalla, F. (2003). The resilience of coastal megacities to weather-related hazards. Building safer cities, 11,101-120.
 21. Kowkabi, L., & Barmayehvar, b. (2021) International Standard Indicators For Resilient Cities Sustainable Cities And Communities (ISO 37123). Ghazvin: Press Organization Jahade Daneshgahi Ghazvin Branch. [in Persian].
 22. Lee, J., & Yoon, Y. )2022(. Hierarchy table of indicators and measures for the current status assessment of urban roads in smart cities. Sustainable Cities and Society, 77, 103532.
 23. Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
 24. Memarzadeh, Gh., & Sarfarazi, M. (2010). Examining the steps of crisis management process in the organization. Pajouheshnameh Journal, 51, 68-76. [in Persian].
 25. Mohammadi Dehcheshmeh, M., Alizadeh, H., Abasi Gojani, D. (2019). The Spatial Analysis of the Indicators Explaining Resilience in the Transportation Infrastructure (Case Study: Ahwaz Metropolis, Iran). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 7(2), 375-391. [in Persian].
 26. Rafiyan, M., Motawef, Sh., & Naghshizadian, S. (2012) Assessing Community Resilience in Urban Disaster Management. Soffeh, 21 )4(, 111-124. [in Persian].
 27. OECD, (2018). Indicators for Resilient Cities. OECD Regional Development Working Papers, 2018/02, OECD Publishing, Paris.
 28. Organisation for Economic Co-operation and Developmen. (2021). Resilient Cities.
 29. Partovi, P., Behzadfar, M., & Shirani, Z. (2016). Urban Design and Social Resiliency Case Study: Jolfa Neighborhood in Isfahan City. Journal of Architecture and Urban Planning, 9(17), 99-116. [in Persian].
 30. Poor Mohammadi, M., Yousefi Shahir, H., & Hoseinzadeh Dalir, K. (2018). Resilience of Vital Landuses against Earthquake Disaster in Tabriz Metropolis. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 6(1), 55-74. [in Persian].
 31. Ramezanzadeh, M. (2016). Principle and concept of urban resilience (model and pattern) (No. 373). Tehran: Tehran Center for Studies and Planning. [in Persian].
 32. Rezaei, M. (2013). Evaluating the economic and institutional resilience of urban communities to natural disasters using PROMETHE technique. Emergency Management, 2(1), 27-38. [in Persian].
 33. Ribeiro, Paulo Jorge Gomes; Pena Jardim Gonçalves, Luís António. (2019). Urban resilience: A conceptual framework. Sustainable Cities and Society, 50, 101625.
 34. Rockefeller Foundation and Arup Group. )2016(. City Resilience Index: Understanding and Measuring City Resilience.
 35. Rockefeller Foundation. (2014). City Resilience Framework. ARUP.
 36. Saikia, P., Beane, G., & Giné Garriga, R. (2022). City Water Resilience Framework: A governance based planning tool to enhance urban water resilience. Sustainable Cities and Society, 77, 103497,
 37. Shafiei dastjerdi, M., lak, A., & Ghaffari, A. (2022). Develop an urban form assessment model based on the spatial resilience approach. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 10 (2), 1-27. [in Persian].
 38. UN Habitat. (2016). Urban Crises Charter. Global Alliance for Urban Crises. http://unhabitat.org/wp-content/ uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
 39. United Nations Office For Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2017). City Disaster Resilience
 40. ziyari, K., Pourahmad, A., Farhodi, R., Memarzadeh, M. (2020). Evaluating and Assessing the Physical resilience of Urban Areas Against Accidents, A case Study of Kish Island. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 8(2), 259-278. [in Persian].