تحلیلی بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد انسجام و پیوستگی بر اساس آینده‌پژوهی سناریو مبنا مطالعه موردی: محلات شمالی بافت تاریخی – فرهنگی شهر تبریز

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.342899.1696

چکیده

بازآفرینی شهری به‌منظور معکوس نمودن جریان تغییر و افت شهری هست. در بستر بازآفرینی شهری گونه‌های جدید سازمانی در حال شکل‌گیری هستند که هدف آن‌ها نگاه توسعه از پایین به بالاست که در آن‌همه کنشگران درگیر شده و این امر موجب توسعه راه‌حل‌های پایدار در بلندمدت می‌شود. این پژوهش با هدف بازآفرینی پایدار محلات شمالی بافت تاریخی – فرهنگی شهر تبریز صورت گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت، تطبیقی- تحلیلی و از منظر هدف جزء تحقیق‌های کاربردی محسوب می‌شود. متغیرهای استخراج‌شده از مبانی نظری، از طریق مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان خبره (اساتید دانشگاه، متخصصان، مدیران و کارشناسان اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری) موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست‌محیطی و مدیریتی و نمونه‌گیری هدفمند استفاده‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌های تحلیل معادلات ساختاری، مدل سناریونویسی GBN، SWOT و QSPM بهره گرفته‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 39 عامل 15 عامل کلیدی در بازآفرینی محدوده موردمطالعه نقش دارند که بر اساس اهمیت و عدم قطعیت دو عامل اقتصادی و مدیریتی چهار سناریو مطرح گردیده که برای رسیدن به سناریو طلایی باید راهبرد رقابتی (ST) موردتوجه قرار بگیرد و با ارائه راهبردهای تهیه طرح ویژه بافت‌های تاریخی محلات، ایجاد سرمایه‌گذاری برای اشتغال و زمینه برای فعالیت NGO ها و کارهای دریافت وام ویژه بازآفرینی و نظارت دقیق بر رعایت قوانین و مقررات شهرسازی می‌توان به بازآفرینی بافت‌های پایدار محلات موردمطالعه اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of sustainable urban regeneration with the approach of cohesion and continuity based on scenario-based future research The case study northern neighborhoods of historical-cultural context Tabriz city

نویسندگان [English]

 • rasoul Ghorbani
 • Akbar Zamani
 • mahdieh tahooni
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Urban regeneration aims to reverse the flow of urban change and decline. In the context of urban regeneration, new types of organizations are being formed, whose goal is to look at development from the bottom up, in which all actors are involved, and this will lead to the development of sustainable solutions in the long term. This research has been carried out with the aim of sustainable reconstruction of the northern neighbourhoods of the historical-cultural context of Tabriz city. Based on its nature, the research method is comparative-analytical, and from the point of view of the goal, it is considered part of applied research. The variables extracted from the theoretical foundations were examined through interviews with 15 expert experts (university professors, specialists, managers and experts of the housing and urban planning department and municipality). In this research, economic, social, physical, environmental and management indicators and targeted sampling have been used. Structural equation analysis models, GBN scenario writing model, SWOT and QSPM have been used to analyze the data. The results of the research showed that among the 39 factors, 15 key factors play a role in the regeneration of the studied area, based on the importance and uncertainty of two economic and managerial factors, four scenarios were proposed, and to reach the golden scenario, the competitive strategy (ST) should be considered. By providing strategies for the preparation of a special plan for the historical contexts of the localities, creating investment for employment and the basis for the activities of NGOs, receiving special loans for reconstruction, and closely monitoring compliance with the rules and regulations of urban development, it is possible to recreate the sustainable contexts of the studied localities.
Extended Abstract
Introduction
The northern neighborhoods of the historical-cultural part of Tabriz city have a population of 21327 people and an area of 1163352 square meters, which still need to implement comprehensive and appropriate urban regeneration plans. Success in the implementation of urban regeneration plans, in addition to the determination of the responsible institutions, requires a comprehensive view of the plans and recognition of the value of the regions because only paying attention to one aspect of the dimensions of urban issues and the effects of the plans in the target neighborhoods will not guarantee their success. What has destroyed the stability of the historical-cultural texture of the northern neighborhoods is the need for a special historical-cultural texture plan that follows the rules and regulations of urban development, followed by random interventions that have caused the instability of the studied texture. Moreover, over many years, the density of the texture has increased, and the changes in land uses, especially the ignoring of valuable historical-cultural land uses, have added to the problems. As a result, the hierarchy of communication networks needs to respond to the current density and land uses.
If the current trends continue, the integrity of the historical-cultural textures of the northern part of Tabriz will gradually be lost with the change of livelihood methods. The resulting consequences and the failure to maintain the balance between the economic, social, and environmental aspects of these localities' historical and cultural texture and the localities' inefficiency will increase daily. Moreover, on the other hand, as long as projects lead to constructions that only respond to economic demands, the long-term needs of citizens should be addressed, and the chance to maintain and create livable neighborhoods and sustainable communities should be preserved. In this case, households with high financial power leave these neighborhoods as the main driver of urban development and regeneration. Finally, these neighborhoods lose their concept as a factor in establishing social identity, and the instability of the texture is intensified.
 
Methodology
In terms of its nature, the present research method is a combination of comparative-analytical methods, and in terms of its purpose, it is considered a part of applied research. The current article has two parts, including the review and analysis of the theoretical foundations and background of the research to identify dimensions and components, and the second part includes providing a process model using interpretive structural modeling. The obtained variables were analyzed through interviews with experts (university professors and administrators, municipal and housing experts related to urban regeneration). Finally, 39 variables were identified as factors affecting the instability of the northern neighborhoods of the historical-cultural textures of Tabriz city. In this study, the validity of the Questionnaire uses the variables of previous research under the supervision of experienced professors. Moreover, to measure the reliability of the questionnaire questions, Cronbach's alpha was used, in which Cronbach's alpha coefficient for all questionnaires was 0.807. Finally, the Questionnaire in the form of 39 *39 (1521 modes) was given to 15 experts and experts in the form of targeted sampling. The data used in this Questionnaire are quantitatively produced by Delphi weight. Then the points are entered into the cross-matrix to determine the influence and impact of each within the MIC MAC software framework. The propulsion agents then entered the GBN model for scenario writing and provided possible scenarios. Then, to formulate the Golden Scenario Strategies, based on the SWOT model, and finally, prioritize with the QSPM technique of strategies.
 
Results and discussion
The relationship between 39 identified items affecting the future of the northern
 
 
neighborhoods of the historical-cultural texture of Tabriz city has been measured using the mutual effects matrix method and
by 15 experts. The amount of direct and indirect effects of variables has been done with the help of direct and indirect classification of variables according to their effectiveness and impressionability based on system logic and by the output of MIC MAC software. Based on this, 15 factors were identified in this research. After determining the importance and uncertainty scores, the importance-uncertainty matrix drawn as a result of the two factors of employment and the concentration of regeneration decisions in the country's center is the factor with the highest level of uncertainty and importance. Then the scenarios are determined. In this classification, paying attention to the rank and score of the desired uncertainty and the positive or negative situation considered in the scenario for each one is decisive. The golden scenario, i.e., the sustainable regeneration of the northern neighborhoods of the historical-cultural texture of Tabriz, will take place when the status of the economic factor (employment) is in a positive and growing trend, and the management method (efficient and collaborative management) is the factor. The disaster scenario will also happen in the opposite direction and against the golden scenario. The believable scenario is that the situation of the economic factor is with a negative trend and the management style moves towards management from the bottom to the top. In order to achieve the desired scenario, the SWOT analytical model has been selected. According to the final score of the internal and external factors in the reconstruction of the northern neighborhoods of the historical-cultural
 
 
 
 
texture, the strategic position is determined in the nine-house matrix of the site of
preservation and maintenance and in the square matrix in the third area, which ST strategies are chosen accordingly.
 
Conclusion
Considering the late approach of regeneration, the cohesion and continuity of the historical cores and the prosperity of the historical cores of the cities and paying attention to the urban cores as cultural heritage and protecting them for economic efficiency has played a significant role in the regeneration of these areas. Today, due to the lack of coordination in the elements of the planning system, the partial actions of institutions and enterprise orientation and the interference of their duties in the absence of a comprehensive view of urban planning have led to the ineffectiveness of the historical-cultural textures of cities. Meanwhile, the limitation of resources and time to fix the inefficiency has caused double challenges, which, undoubtedly, if there is no change in the current approach and procedures, a risky future can be considered.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Regeneration
 • GBN
 • Quantitative Strategic Planning
 • Future Studies
 • Tabriz
 1. آذرنوش، محمود و راونجو، احد. (1393). بررسی آلودگی بصری و شاخص‌های آن در شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر شوشتر). دو فصلنامه دانشکده هنر، 6، 75-92.
 2. آقا صفری، عارف؛ امیری، حکمت؛ دانش، جابر و بهشتیان، محمدجواد. (1389). ویژگی‌های کمی–کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر یزد (1355-1385 ه. ش). فصلنامه مطالعات شهری ایرانی اسلامی، 2، 67-82.
 3. امامی، سید محمد و زبردست، اسفندیار. (1393). ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس اصل هم پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی (ع) اصفهان). مطالعات شهری، 3(11)، 19-36.
 4. ایزدفر، نجمه و رضایی، محمدرضا. (1399). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد شناسی: بافت ناکارآمد شهر یزد). جغرافیا و آمایش شهری، 10 (34)، 109-130.
 5. ایزدی، آرزو؛ ناسخیان، شهریار و محمدی، محمود. (1397). تبیین چارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار بافت‌های تاریخی (بررسی اسناد، بیانیه‌ها و منشورهای بازآفرینی). مطالعات باستان‌شناسی پارسه، 6، 161-177.
 6. پاکزاد، جهانشاه. (1396). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی. تهران: انتشارات شهرهای جدید.
 7. پوراحمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و کشاورز، مهناز. (1389). سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به‌عنوان رویکردی نو در بافت‌های فرسوده شهری. فصلنامه مطالعات ایرانی اسلامی، 1(1)، 73-93.
 8. پورمحمدی، محمدرضا؛ حسین زاده دلیر، کریم؛ قربانی، رسول و زالی، نادر. (1389). مهندسی مجدد فرایند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده‌نگاری. نشریه جغرافیا و توسعه، 20، 37-58.
 9. حبیبی، سید محسن. (1397). از شار تا شهر. تهران: دانشگاه تهران.
 10. حناچی، پیروز و فدایی نژاد، سمیه. (1390). تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت‌های فرهنگی – تاریخی. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 3 (46)، 15-26.
 11. خان محمدی، مرجان و قلعه‌نویی، محمود. (1395). بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ از طریق توسعه صنایع خلاق و تبیین محله‌های فرهنگی در بافت‌های تاریخی شهر. مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت‌های تاریخی فرهنگی)، 6(12)، 67-84.
 12. خلیلی، رضا؛ حسین­زاده دلیر، کریم و پورمحمدی، محمدرضا. (1399). حیات‌بخشی به بافت تاریخی شهرهای معاصر با رویکرد گردشگری شهری (نمونه موردی شهر تبریز). نشریه جغرافیای فضای گردشگری، 9 (34)، 97-114.
 13. دانشپور، عبدالهادی و شیری، الهام. (1395). عناصر کالبدی ـ کارکردی شکل‌دهنده به هویت بافت‌های تاریخی شهر ایرانی اسلامی. نقش‌جهان، 1(5)، 17-25.
 14. رجایی، سید عباس؛ پوراحمد، احمد و عباسی فلاح، وحید. (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بااحساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر ورامین). جغرافیا، 14 (48)، 31-50.
 15. رستمی، محمدرضا؛ فیض، داوود؛ زارعی، عظیم؛ رستگار، عباسعلی و ملکی مین باش رزگاه، مرتضی. (1397). عوامل تأثیرگذار بر برند سازی اسلامی. مدیریت اسلامی، 26(2)، 4-11.
 16. رسولی، محمد؛ محسن احدنژاد؛ مشکینی، ابوالفضل و حیدری، تقی. (1401). تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: شهر زنجان). نشریه برنامه‌ریزی شهری، 13 (48)، 51-68.
 17. روشنی، پریسا؛ حبیبی، کیومرث و سعیده زرآبادی، زهرا سادات. (1395). ارائه الگوی مفهومی انسجام‌بخشی شبکه فضاهای شهری و به‌کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران. باغ نظر، 14(48)، 31-42.
 18. زارع چاهوکی، محمدعلی و سنایی، انور. (1397). پرداخت برای خدمت‌های بوم نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی. پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی،3 (2)، 123-134.
 19. فلامکی، منصور. (1397). بازنده سازی بناهای شهرهای تاریخی. چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 20. کلانتری خلیل‌آباد، حسـین؛ صادقی، ساناز و حقی، مهدی. (1395). راهبردهای مرمت در بافت‌های تاریخی شهرها با تأکید بر مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران). فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 22، 61-74
 21. کورنیش، ادوراد. (1394). آینده‌پژوهی پیشرفته: نگاهی ژرف‌تر به اصول، مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی. مترجمان: فرخنده ملکی‌فر، سیاوش ملکی‌فر، چاپ اول، تهران: انتشارات آینده‌پژوه.
 22. محمدی زاده، نسرین؛ ماجدی، حمید و سعیدی زرآبادی، زهرا سادات. (1397). ارائه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1). باغ نظر، 15(61)، 39-52.
 23. محمدی، حمید و بهبودی سعدآباد، میلاد. (1400). کاربست آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی حفاظتی بافت تاریخی (موردمطالعه: عرصه ثبت جهانی یزد). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9 (2)، 417-437.
 24. مشکینی، ابوالفضل؛ موحد، علی و احمدی­فرد، نرگس. (1394). بررسی سیاسـت بـازآفرینی در بافت‌های فرسـوده شـهری بـا استفاده از ماتریس SWOT وQSPM مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 4 (4)، 549-568.
 25. هاشمی، الناز و علیمردانی، مسعود. (1399). بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظت محور در بافت‌های شهری تاریخی ایران. فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، 5(51)، 15-28.
 26. Agha Saffari, A., Amiri, H., Danesh, J., & Beheshtian, M. J. (2010). Quantitative-qualitative features of housing in the historical context of Yazd city (1976-2006). Iranian Islamic Urban Studies Quarterly, 2, 67-82. [In Persian].
 27. Asma, M. (2016). Urban Regeneration: A Comprehensive Strategy For Achieving Social Sustainability in Historical Squares. Publisher SGEM2016 Conference Proceedings, 4, 861-868.
 28. Azarnoush, M., & Ravonjo, A. (2013). study of visual pollution and its indicators in Iranian cities (case study: Shushtar city). Art Faculty Quarterly, 6, 75-92. [In Persian].
 29. Bottero, M., Bragaglia, F., Caruso, N., Datola, G., & Anna, F. (2020). Experimenting community impact evaluation (CIE) for assessing urban regeneration programmes: The case study of the area. Cities, 99, 20-36.
 30. Chahardowli, M., Sajadzadeh, H., Aram, F., & Mosavi, A. (2020). Survey of Sustainable Regeneration of Historic and Cultural Cores of Cities. Energies, Publisher: MDPI, 13, 50-72.
 31. Chandan, S., & Kumar, A. (2019). Review of urban conservation practices in historic cities. Int. J. Emerg. Technol, 10, 74–84.
 32. Ciardom, F., Angelis, J. D., Marino, B.F.M., & Actis- Grosso, R. (2020). Social categorization and joint attention: Interacting effects of age, sex, and social status. Acta Psychologica, 212, 1-14.
 33. Cornian, A. m. & Lee, E. (2021). Resituating the political in cultural intermediary work: Charity sector public relations and communication. European Journal of Cultural Studies, 24, 1-18.
 34. Cornish, E. (2015). Advanced future research: a deeper look at the principles, foundations and methods of future research. translators: Farkhandeh Malekifar, Siavash Malekifar, first edition, Tehran: Future Research Publications. [In Persian].
 35. Couch, Ch. F. & Percy, S. (2008). Urban regeneration in Europe. Blackwell Science Ltd.
 36. Czischke, D., Moloney, C., & Turcu, C. (2015). Raising the game in environmentally sustainable urban regeneration, sustainable regeneration in urban areas. URBACT II Capitalization, 12, 6–14.
 37. Daneshpour, A. H., & Shiri, E. (2016). physical-functional elements shaping the identity of the historical contexts of the Islamic Iranian city. Naqsh Jahan, 5(1), 17-25. [In Persian].
 38. Ellin, N. (2006). Integral Urbanism. New York, Revised Edition.
 39. Emami, S. M., & Mozaal, E. (2013). Evaluation of urban development plans based on the principle of interconnection and connection using the AHP method, a case example: the revitalization project of Imam Ali Square (AS) in Isfahan). Urban Studies, 3(11), 19 -36. [In Persian].
 40. Evans, J. P. (2012). Sustainable regeneration. In H. Lovell, M. Elsenga, and Smith, S. (Eds), International Encyclopedia of housing and home. Elsevier.
 41. Ezadi, A., Nasekhian, Sh., & Mohammadi, M. (2017). explanation of the conceptual framework of sustainable reconstruction of historical contexts (examination of documents, statements and charters of reconstruction). Parse Archaeological Studies,  2 (6), 161-177. [In Persian].
 42. Flamaki, M. (2017). Renovation of historical city buildings. 13th edition, Tehran: Tehran University Press. [In Persian]
 43. Godet, M. (2011). Memory of the Future list of fundamental futures texts. Technological Forecasting and Social Change 77(9), 1457-1463.
 44. Habibi, S. (2018). From Shar to Shahr. University of Tehran, Tehran. [In Persian]
 45. Hanachi, P., & Fadainejad, S. (2019). compilation of the conceptual framework of integrated conservation and regeneration in cultural-historical contexts. Journal of Fine Arts-Architecture and Urbanism, 3(46), 15-26. [In Persian].
 46. Hashemi, E., & Alimardani, M. (2020). examining the dimensions of the conceptual framework of conservation-oriented regeneration in historical urban contexts of Iran. Journal of Urban Design Studies and Urban Researches, 5 (51), 15-28. [In Persian].
 47. Hassan, G. F. (2012). Regeneration as an approach for the development of informal settlements in Cairo metropolitan. Alexandria Engineering Journal, 51, 229-239.
 48. Izdafar, N., & Rezaei, M. R. (2019). Identifying key factors affecting sustainable urban regeneration with a future research approach (case study: the inefficient context of Yazd city. Geography and Urban Planning, 10(34), 109-130. [In Persian].
 49. Kalantari, H., Sadeghi, S., & Haghi, M., (2016) strategies of restoration in historical contexts of cities with emphasis on earthquake crisis management (case study: Syros neighborhood of Tehran). Iranian Islamic City Studies Quarterly, 23, 61-74. [In Persian].
 50. Khalili, R., Hosseinzadeh Delir, K., & Pourmohammadi, M. R. (2020). revitalizing the historical context of contemporary cities with an urban tourism approach (a case study of Tabriz city). Journal of Geography of Tourism Space, 34, 97-114. [In Persian].
 51. Khan Mohammadi, M., & Ghaleh Navii, M. (2016). culture-based regeneration through the development of creative industries and the explanation of cultural neighborhoods in the historical contexts of the city. restoration and architecture of Iran (restoration of cultural historical works and contexts), 6(12), 67-84. [In Persian]
 52. Korkmaz, C., & Balaban, O. (2020). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project. Habitat International, 95, 63-87.
 53. Meshkini, A., Mohed, A., & Ahmadi Fard, N. (2014). investigation of regeneration policy in dilapidated urban tissues using SWOT and QSPM matrix, case study: District 12 of Tehran metropolis). Urban Planning Geography Research, 4(4), 549-568. [In Persian].
 54. Mohammadi, H., & BehbodhiSaadAbad, M. (2021). the use of future studies in historical context conservation planning (case study: Yazd world registration area). urban planning geography research, 9(2), 417-437. [In Persian].
 55. Mohammadizadeh, N., Majdi, H., & Saidi Zarabadi, Z. S., (2018). presentation of a conceptual model of cohesion and fusion criteria in the context of historical neighborhoods with each other (case example: historical context neighborhoods of Kerman, region 1). Bagh Nazar, 15(61), 39-52. [In Persian]
 56. Ng, M. K. (2005). Quality of life perceptions and directions for urban regeneration in Hong Kong. Social Indicator Research, 71, 77-95.
 57. ODPM (2006). UK Presidency, EU Ministerial Informal on Sustainable Communities. European Evidence Review papers, Office of the Deputy Prime Minister, London.
 58. Pakzad, J. (2017). The course of ideas in urban development. New Cities Publications.
 59. Piras, S., Pancottob, F. Righic, S. Vittuarid, M. & Settid, M. (2021). Community social capital and status: The social dilemma of food waste. Ecological Economics, 183, 1-12.
 60. Pourahmad, A., Habibi, K., & Keshavarz, M. (2010). the evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts. Iranian Islamic Studies Quarterly, 1(1), 73-93. [In Persian].
 61. Pourmohammadi, M., HosseinzadehDelir, K., Ghorbani, R., & Zali, N. (2010) Reengineering the planning process with an emphasis on the use of foresight. Geography and Development Journal, 20, 37-58. [In Persian].
 62. Rajaei, S.A., Pourahmad, A., & Abbasi Fallah, V. (2016). investigating the relationship between social capital and the feeling of social security (case study: Varamin city). Geography, 14(48), 31-50. [In Persian].
 63. Rasouli, M., Mohsen A., Meshkini, A., & Heydari, T. (2019). analysis of the regeneration of worn-out urban tissues with an emphasis on the role and performance of local stakeholders with a foresight approach (case study: Zanjan city). Urban Planning Journal, 13(48), 51-68. [In Persian].
 64. Richards, G. & Palmer, R. (2010). Eventful Cities: Cultural Management and Urban. Revitalisation. Elsevier.
 65. Roshni, P., Habibi, K., & Saeeda Zarabadi, Z. S. (2016). presentation of the conceptual model of partial integration of the network of urban spaces and its application in district 6 of Tehran. Bagh Nazar, 14(48), 31-42. [In Persian].
 66. Rostami, M. R., Faiz, D., Zaree, A., Rastgar, A., & Maliki Min Bash Rozgah, M. (2017). factors affecting Islamic branding. Islamic management, 26(2), 11-4. [In Persian]
 67. Shaw, K., & Butler, T. (2020). Urban Regeneration. International Encyclopedia of Human Geograph, 14, 97-103.
 68. US EPA. (2005). Green communities: Indicators. Available at http://www.epa.gov/greenkit/ (accessed 20August 2008).
 69. Wang, L., & Ding, Y. (2017). An exemption for strong brands: the influence of brand community rejection on brand evaluation. European Journal of Marketing, 51(5/6), 1029-1048.
 70. Wheeler, M., & Beatley, T. (2008). The sustainable urban development. reader (2nd ed), Urban Reader Series, Publisher: Routledge.
 71. Williams, R. (2012). Paper presented at the Landscape Infrastructure Systems & Strategies for Contemporary Urbanization Piper Auditorium. Gund Hall, 48 Quincy Street. Cambridge, MA.
 72. Zare Chahoki, M. A., & Sanaei, A. (2018). payment for ecosystem services, an economic tool to protect natural resources. strategic researches in agricultural sciences and natural resources, 3(2). 123-134. [In Persian].