تحلیل نقش زیباسازی شهری در ارتقاء سرزندگی فضاهای شهری منطقه 7 شهرداری تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان

3 استاد دانشگاه

10.22059/jurbangeo.2022.325129.1533

چکیده

ساخت وسازهای بی رویه و بی هویت مسکونی و اداری منطقه7 شهرداری تهران باعث شده تا تغییر و تحولات این منطقه چندان منطقی و قاعده‌مند پیش نرود؛ نتایج چنین روندی ناهنجاری و اغتشاشات بصری بسیاری است که در سیما و کالبد فضاهای شهری رخ داده است؛لذا هدف این پژوهش بیان ضرورت شناخت شاخص‌های زیباسازی منطقه 7 شهر تهران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت سرزندگی شهری بود؛ که از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی-تحلیلی بهره برده است. جامعه آماری این پژوهش منطقه 7 شهرداری تهران بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 200 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی شاخص‌های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای همه عوامل پژوهش بیش از 70 درصد و سنجش روایی پژوهش نیز از آزمون بارتلت استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فرضیه اول تحقیق مبنی بر نامطلوب بودن زیباسازی فضاهای شهری در منطقه موردمطالعه تأیید گشته و نیازمند تلاش بیشتر مدیران شهری است. به‌عبارت‌دیگر یافته‌های به‌دست‌آمده از آزمون t نشان داد؛ سطح معناداری برای تمام عامل‌ها مقدار05/0> 000/0=P است؛ لذا فرضیه اول تائید می‌شود؛ فرضیه دوم نیز میزان تأثیر عوامل زیباسازی فضاهای شهری بر سرزندگی در منطقه موردمطالعه بود، یافته‌ها نشان داد با توجه به میزان نسبت بحرانی هر یک از عوامل زیباسازی تأثیرگذار بر سرزندگی فضاهای شهری که بالای 5/1 بوده و مقدار آماره p که به‌صورت جداگانه برای هر عامل بررسی شد عوامل زیباسازی معابر و پیاده روها، ساختار و چیدمان ساختمان‌ها و مبلمان شهری منجر به سرزندگی شهری شده و فرضیه مذکور نیز تأیید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of urban beautification in promoting the vitality of urban spaces in District 7 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shahrokhifar 1
  • Hossein tahmasebiMoghaddam 2
  • Ali Shamai 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Kharazmi University of Tehran
2 Department of Geography, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan
3 -
چکیده [English]

The indiscriminate constructions and residential and administrative constructions of the 7th district of Tehran municipality have caused the changes and developments of this area to not proceed very logically and regularly; The results of such a trend are many anomalies and visual disturbances that have occurred in the image and body of urban spaces; therefore, the purpose of this research was to express the need to know the indicators of the beautification of the 7th district of Tehran and to identify the key factors affecting the state of urban vitality; which has used survey and descriptive-analytical research methods. The findings of the research showed that the first hypothesis of the research that the beautification of urban spaces is undesirable in the studied area has been confirmed and requires more efforts from city managers. In other words, the findings obtained from the t test showed; The significance level for all factors is P=0.000>0.05; Therefore, the first hypothesis is confirmed; The second hypothesis was the effect of the beautification factors of urban spaces on vitality in the study area, the findings showed that according to the critical ratio of each of the beautification factors affecting the vitality of urban spaces, which is above 1.5 and the value of the p statistic that is separately for each The factor was investigated, the factors of beautification of roads and sidewalks, the structure and arrangement of buildings and urban furniture lead to urban vitality and the mentioned hypothesis is also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban beautification
  • vitality of urban spaces
  • structural equations
  • District 7 of Tehran