ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حضور پذیری زنان در فضاهای شهری نمونه موردی بازار تاریخی ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسنده

گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.342453.1695

چکیده

در طول تاریخ، جنسیت عامل مهمی در شکل‌گیری جایگاه فرد و به‌تبع آن ایفای نقش‌های متعدد او بوده است. همواره جوامع برحسب فرهنگ‌های متفاوت خود نقش‌های متفاوتی را به زن و مرد نسبت داده‌اند. به‌طوری‌که نقش مردان در شکل‌گیری فضاهای شهری بافاصله زیادی حائز اهمیت است با توجه به این‌که حداقل نیمی از شهروندان را زنان تشکیل می‌دهند، توجه به وجود فضاهایی برای حضور فعال هرچه بیشتر این قشر از جامعه در شهر حائز اهمیت می‌باشد. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت شاخص‌های مؤثر بر حضور پذیری زنان در فضاهای شهری نسبت به شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حضور زنان در بازارهای تاریخی می‌پردازد. بدین منظور "مجموعه بازار تاریخی شهر ارومیه " به‌عنوان یک فضای شهری در بافت تاریخی جهت مطالعه موردی انتخاب شد. با توجه به اینکه بازارها نقش محوری درمجموع فعالیت‌های شهری داشته؛ این سؤال مطرح است که چه عواملی در به وجود آمدن این مهم نقش اساسی دارد؟ نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در حال حاضر علی‌رغم ظرفیت‌های متنوع در بحث حضور پذیری و همچنین ایجاد رضایت نسبی در برخی مؤلفه‌ها، بازار عملکرد مناسبی در خصوص حضور پذیری زنان نداشته و دچار مشکلات اساسی است. ازجمله مهم‌ترین چالش‌ها در این بحث عدم انطباق نیازها و مطالبات جامع زنان با زیرساخت‌های کاربردی، کالبدی و اجتماعی موجود بازاراست؛ به‌طوری‌که امکان حضور بخش عمده‌ای از زنان را فراهم نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effective components of the presence of women in urban spaces: the case study a historical bazaar of Urmia

نویسنده [English]

 • MOZAFFAR ABBASZADEH
Department of Restoration of Historical Monuments, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Throughout history, gender has been an important factor in the formation of a person's position and, accordingly, his multiple roles. Societies have always assigned different roles to men and women according to their different cultures. So the role of men in the formation of urban spaces is very important, considering that at least half of the citizens are women, it is important to pay attention to the existence of spaces for the active presence of this segment of society in the city. While examining the status of indicators affecting the presence of women in urban spaces, the present research deals with identifying the factors affecting the presence of women in historical markets. For this purpose, the "Historical Market Complex of Urmia City" was selected as an urban space in the historical context for the case study. Considering that markets play a central role in all urban activities; The question is, what factors play a major role in the emergence of this issue? The obtained results indicate that currently, despite the various capacities in the discussion of attendance and also relative satisfaction in some components, the market has not performed properly regarding the attendance of women and is suffering from fundamental problems. Among the most important challenges in this discussion is the non-compliance of the comprehensive needs and demands of women with the practical, physical and social infrastructures available in the market; So it does not allow the presence of a large part of women
Extended Abstract
Introduction
Public spaces in the life of urban residents are essential due to the use of these spaces is a significant part of their daily life in the city. In fact, these places are environments for cultural exchange, enjoyment, entertainment, leisure, social life, and the exchange of thoughts, views, and ideas. Throughout human history, gender has been an important factor in shaping the situation of the individual and consequently playing various roles. Societies have always assigned different roles to men and women according to their different cultures. Given that at least half of the citizens are women, it is important to pay attention to the existence of spaces for the active presence of this segment of society in the city. Since human societies are made up of men and women, addressing this part of society has a special place. The present study, while examining the conditions of indicators affecting the presence of women in urban spaces, identifies the effective components of women’s presence in historical bazaars. The historical bazaar of Urmia is considered one of the most dynamic and essential urban spaces of Urmia, which has been able to continue its life despite all the changes in the city. This complex, like many traditional bazaars in Iran, in addition to its economic function, is also a carrier for many social and cultural activities. The issue of women's presence in historical bazaars is significant, so paying attention to its issues and problems and planning to remove obstacles in this regard is inevitable. In this regard, the "Historical Bazaar Complex of Urmia" was selected as an urban space in the historical context for the case study. This complex consists of various physical architectural spaces that actualize the major needs of society. At present, this space, as the most important urban space, has lost its ability to attract different kinds of women, and what is clear is that the number of women referring to the historical bazaar has changed significantly. Considering the proposed hypothesis, the purpose of this study was to investigate and explain the reasons for the decrease in satisfaction and the presence of different segments of women in the historical bazaar of Urmia and in this regard, it has studied the effective factors of the women’s presence concept. This article seeks to answer that; what factors play a key role in creating this important? What was the presence of different sexual-age groups of women compared to men? And what is the impact of this issue in relation to the components and criteria of the concept of attendance?
Although the factors affecting the presence of women in urban spaces have been proposed in many types of research, there has been no independent research on the topic of the presence of women in historical bazaars, especially concerning the historical bazaar of Urmia city, in terms of the detailed design of different spaces, including the lines and entrances. Therefore, conducting this research can be a breakthrough in this regard.
 
Methodology
The current research method is applied-developmental, which has prepared and compiled the conceptual framework of the research by using the descriptive and analytical approach to investigate the presence of women in the historical bazaar of Urmia. The library and document information was collected using quantitative statistical methods and SPSS software. In this research, information was obtained through the field method and based on a questionnaire that was distributed among four age groups of women in a cluster. In this part of the research, a five-point Likert-Scale method was used in preparing the questionnaire. The statistical population of this research includes the number of women visiting the bazaar in a full working day (10 am to 8 pm) in the historical bazaar of Urmia in the summer of 2022. Since the number of women visiting the historical bazaar of Urmia is an unlimited community, by using the method of counting the number of women entering the bazaar from different entrances at different hours, the size of the statistical population is 2482 people, which is 142 people were determined from Cochran's sample size estimation method.
These questionnaires were randomly distributed among people at different hours of the day and night. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was calculated for the questions. The value of Cronbach's alpha obtained is 0.754, which is at the desired level.
 
Results and discussion
Based on statistical studies and calculations among different age groups of women, the presence of married women is higher than single women. Considering the employment conditions, the number of referrals of working women shows a higher number than housewives. Among the other research findings are the presence of more women in the four cities of Urmia compared to other urban areas and the frequency of visits by women in the age range of 36 to 50 years. Also, the number of women visiting the historical bazaar of Urmia is less than that of men. This survey showed that women visit the bazaar more in the evening, and the entrance leading to the Zargaran area has the most women. In order to measure the willingness of women to refer to the historical bazaar as well as the changes aimed at improving the bazaar situation, the obtained results indicate that women have a great desire to refer to and make changes to increase attendance.
The conducted investigations reveal that the historical bazaar, despite having acceptable conditions in relation to the physical and social component, has not been able to meet the needs of the majority of other age groups of women, so it is not attractive enough, especially for younger women with high education, in this regard, the requirements of the component physical and social effects are also effective. Going to the bazaar daily is another characteristic of the historical bazaar, which keeps the bazaar in the flow of daily life.
Conclusion
According to the collected information and the summaries, it was found that the most dissatisfaction was related to the user component and then the physical component of the complex, and the social component was ranked third. Hence, the Urmia bazaar, concerning the social component in comparison, has better conditions than other components. In general, while confirming the hypothesis of the research, Urmia's historic bazaar complex, despite its various capacities in the discussion of attendance and creating relative satisfaction in some components, needs to perform properly in terms of attendance and is suffering from fundamental problems. Among the most important challenges in this discussion is the non-compliance of women's comprehensive needs and demands with the existing infrastructure; it does not allow the presence of a large part of women. According to the purpose of the research, the present research has only studied and examined the problems and issues that different classes of women faced in the historical bazaar, so providing solutions and suggestions to remove obstacles in the bazaar requires independent research.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Space
 • Bazaar
 • Historical Bazaar of Urmia
 • Presence
 • Women
 1. پورجعفر، محمدرضا و پورجعفر، علی. (1390). نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای سنتی در ایران. دو فصلنامه مدیریت شهری، 9، 203-222.
 2. پورمحمدی، محمدرضا؛ خضرنژاد، بخشان؛ احمدی، پولاد و جهان‌بین، رضا. (1394). بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه. زن در توسعه و سیاست، شماره 13 (1)، 23-40.
 3. پورمند، حسنعلی و موسیوند، محسن. (1389). مجسمه‌سازی در فضاهای شهری. نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 44، 51-59.
 4. حبیبی، میترا و علی پورشجایی، فرشته. (1394). بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان(نمونه موردی: پارک آب‌وآتش و بوستان بهشت مادران تهران. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 20،17-30.
 5. حبیبی، میترا. (1391). کیفیت و تنوع فعالیت‌ها و تسهیلات در فضاها و تسهیلات در فضاهای عمومی و تأثیر آن بر حضور زنان با تأکید بر شهر تهران. کارگروه زنان و فضاهای عمومی شهری، شهرداری تهران، تهران.
 6. دانشپور، سید عبدالهادی و چرخچیان، مریم. (1386). فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی. باغ نظر، 7، 19-28.
 7. رجبی، آزیتا و سفاهن، افشین. (1388). بازارهای ایرانی تجسم اندیشه‌های پایدار. نشریه جغرافیا، 3 (11)، 113-127.
 8. رضازاده، راضیه و محمدی، مریم. (1388). بررسی عوامل محدودکننده حضور زنان در فضاهای شهری. نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 38، 105-114.
 9. رفیعیان، مجتبی و خدائی، زهرا. (1388). بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری. فصلنامه راهبرد، 18 (53)، 225-248.
 10. روشن‌دل، تکتم؛ سلطانی­فر، هادی؛ عباس­زاده، شهاب و سلمانی محرم، محمد. (1395). واکاوی کیفیت محیطی تأثیرگذار بر حضور پذیری فضاهای تجاری؛ نمونه موردی خیابان تجاری راهنمایی مشهد، مطالعات پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 8(27)،71-92.
 11. شجاعی، دلارام و پرتوی، پروین. (1394). عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع‌پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس‌های مختلف شهر تهران (نمونه موردی: فضاهای عمومی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران). باغ نظر، 34(12)،93-108.
 12. ضابطیان، الهام و خدایی، زهرا. (1388). رویکرد مشارکتی و اجتماعی محور در ایجاد فضاهای امن شهری. فصلنامه مدیریت شهری، 3، 149-163.
 13. عباسی، دانیال. (1391). نقش کیفیت فضاهای عمومی شهر بر حضور پذیری و بروز تعاملات اجتماعی. مجموعه مقالات همایش معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی، مشهد.
 14. عباس­زاده، مظفر. (1384). طرح مرمت و سازمان‌دهی مجموعه بازار ارومیه خیابان امام خمینی (ره) محدوده بازار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، استاد راهنما: مهدی حجت، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 15. عطائی، رقیه و پورمحمدی، محمدرضا. (1394). تأثیر مؤلفه‌های هویت کالبدی و فعالیتی بافت‌های تاریخی در ابعاد تعاملات اجتماعی. مدیریت شهری،41، 229-246.
 16. فلاحت، محمدصادق. (1385). مفهوم حس مکان و عوامل تشکیل‌دهنده آن. نشریه هنرهای زیبا، 26، 57-66.
 17. منوچهری، بهار؛ ترک، معصومه و علیزاده، کتایون. (1393). بررسی جایگاه و نقش بازار در شهرهای ایرانی-اسلامی نمونه موردی: بازار بزرگ ایرانی-اسلامی شهر جدید اندیشه. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد مقدس.
 18. وحدت، سلمان و سجادزاده، حسن. (1395). بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضور پذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری، نمونه موردی: پارک مردم همدان. دو فصلنامه پژوهش هنر، 6(11)، 25-38.
 19. هاشم‌پور، پریسا و کول، سعید. (1396). بررسی میزان حضور پذیری در فضاهای تجاری سنتی و معاصر. پنجمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، 1-15.
 20. Abbasi, D. (2012). The role of the quality of the public spaces of the city on the presence & occurrence of social interactions. Articles Collection of the Iranian-Islamic Architecture and Urban Planning Conference, Mashhad. [in Persian].
 21. Abbaszadeh, M. (2005). Restoration & organization plan of Urmia bazaar complex, Imam Khomeini St., bazaar area. Master's thesis on restoration & revival of historical buildings and textures, supervisor: Mehdi Hojat, Faculty of Fine Arts. University of Tehran. [in Persian].
 22. Atai, R., & PourMohammadi, M. R. (2015). The effect of the physical & activity identity components of historical contexts on the dimensions of social interactions. Urban Management, 41,229-246. [in Persian].
 23. Bidar, M., Pakzad, J., VarijKazemi, A. (2022). Gendered space: Women's presence and use of space in Sabzeh-meydan of Tehran Bazaar. Cities, 126,103673
 24. Daneshpour, S. A. H., & Charkhchian, M. (2007). Public spaces & factors affecting collective life. Bagh Nazar, 7, 19-28. [in Persian].
 25. Draper, C. E., Bosire, E., Prioreschi, A., Ware, L. J., Emmanuel, C., Lye, S. J., & Norris, S. A. (2019). Urban young women's preferences for intervention strategies to promote physical and mental health preconception: A Healthy Life Trajectories Initiative (HeLTI). Preventive medicine reports, 14, 100846.
 26. Fabula, Sz., & Judit, T. (2018). Violations of the right to the city for women with disabilities in peripheral rural communities in Hungary. Cities, 76, 52-57.
 27. Falahat, M. S. (2006). The concept of sense of place & its constituent factors. Fine Arts Journal, 26, 57-66. [in Persian].
 28. Franck, K. A. (2002). Women and environment. Handbook of environmental psychology 347-362.
 29. Frye, V., Sara, P., & Patricia O’C. (2008). Whither gender in urban health?. Health & Place, 14 (3), 616-622.
 30. Gammage, S., Nancy, D., & Melinda, P. (2005). Enhancing Women’s Access to Markets : An Overview of Donor Programs and Best Practices. Usaid October: 1–59.
 31. Garcia-Ramon, M. D., Ortiz, A., & Prats, M. (2004). Urban planning, gender and the use of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona. Cities, 21(3), 215–223.
 32. Habibi, M. (2012). The quality and variety of activities and facilities in spaces and facilities in public spaces and its effect on the presence of women with emphasis on the city of Tehran. Working group on women and space. Municipal public offices, Tehran Municipality, Tehran. [in Persian].
 33. Habibi, M., & Ali Pourshojaei, F. (2015). A comparative study of women's public spaces with urban public spaces in terms of responding to women's needs (case study: "Ab va Atesh" Park and "Behesht Madaran" Park). Tehran. Journal of Fine Arts - Architecture & Urban Development, 20, 17-30. [in Persian].
 34. Hashempour, P., & Kol, S. (2017). Examining the level of presence in traditional and contemporary commercial spaces. The 5th International Congress on Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Tehran, 1-15. [in Persian].
 35. Jalalkamali, A., & Naciye, D. (2022). Public Space Behaviors and Intentions: The Role of Gender through the Window of Culture, Case of Kerman. Behavioral Sciences, 12(10), 3-8.
 36. Manuchehri, B., Turk, M., & Alizadeh, K. (2014). Examining the position & role of the market in Iranian-Islamic cities, a case example: the large Iranian-Islamic market of the new city of "Andisheh". The Articles collection of the 6th National Conference on Urban Planning & Management with an emphasis on the components of the Islamic city, Mashhad. [in Persian].
 37. Mashhadi Moghadam, S. N., & Rafieian, M. (2019). What Did Urban Studies Do for Women?. A Systematic Review of 40 Years of Research, 15,1-12.
 38. Mouratidis, K. (2021).Urban Planning and Quality of Life: A Review of Pathways Linking the Built Environment to Subjective Well-Being. Cities, 115, 111-120
 39. Ogwumike, O., Olubunmi, B., Kaka, O., & Taiwo, A. (2012). Health-related and socio-demographic correlates of physical activity level amongst urban menopausal women in Nigeria. Maturitas, 73(4), 349-353.
 40. Orhan, E. (2017). Quality of Life in Regeneration Areas: Empirical Findings from Akpınar Neighbourhood, Ankara, Turkey. Journal of Planning, 27(3), 314 - 328
 41. Ortiz, A., Maria Dolors, G.R. & Maria, P. (2004). Women’s use of public space and sense of place in the Raval (Barcelona). GeoJournal, 61, 219-227.
 42. Pour Jafar, M. R., & Pour Jafar, A. (2011). The role of social capital in the economic situation of traditional markets in Iran. Urban Management Quarterly, 121, 203-222. [in Persian].
 43. Pour Mohammadi, M. R., Khezer nejad, B., Ahmadi, P., & Jahanbin, R. (2015). Examining the degree of compliance of urban public spaces with the needs of women in Urmia. Woman in Development & Politics, 13 (1), 23-40. [in Persian].
 44. Pourmand, H. A., & Mosivand, M. (2010). Sculpture in urban spaces. Journal of Fine Arts-Visual Arts, 44, 51-59. [in Persian].
 45. Rafieyan, M., & Khodaei, Z. (2009). Investigating indicators & criteria affecting citizens' satisfaction with urban public spaces. Rahbord (Strategy) Quarterly, 18 (53), 225-248. [in Persian].
 46. Rajabi, A., & Sofahan, A. (2009). Iranian Bazars, the embodiment of sustainable ideas. Journal of Geography, 3 (11), 113-127. [in Persian].
 47. Rezazadeh, R., & Mohammadi, M. (2009). Investigating the factors limiting the presence of women in urban spaces. Journal of Fine Arts, Architecture & Urban Development, 38, 105-114. [in Persian].
 48. Roshan Del, T., Soltanifar, H., Abbaszadeh, Sh., & Salmani Moharram, M. (2016). Analyzing the environmental quality affecting the presence of commercial spaces, (Case study: The commercial "Rahnemaei" street of Mashhad). Urban & Regional Research Studies,8(27), 71-92. [in Persian].
 49. Sadeghi, A. R., Mousavi, E. S., Baghi, S., & Paston, Z. (2020.Relationship among religious orientation, individual attributes, and presence of people in urban public space. Journal of religion and health, 59(1), 59-81.
 50. Sadeghi, A.R. & Jangjoo, S. (2022). Women's preferences and urban space: Relationship between built environment and women's presence in urban public spaces in Iran. Cities, 1(126), 103694.
 51. Shojaei, D., & Partovi, P. (2015). Effective factors on the creation & promotion of sociability in public spaces with different scales in Tehran (Case study: The Public spaces of two neighborhoods and one region in the 7th district of Tehran). Bagh Nazar, 34(12), 93-108. [in Persian].
 52. Tien Thanha, P. & Bao Duongb, P. (2022). The COVID-19 pandemic and the livelihood of a vulnerable population: Evidence from women street vendors in urban Vietnam. Cities, 130,  103879.
 53. Umberson, D., & Jennifer Karas, M. (2010). Social relationships and health: A flashpoint for health policy. Journal of Health and Social Behavior, 51(1_suppl), S54–S66.
 54. Vahdat, S., & Sajjadzadeh, H. (2016). Investigating & evaluating the role of urban art in increasing the attendance rate of public spaces with an emphasis on urban graphics, (Case study: Hamadan "Mardom" (People's) Park). Two scientific-promotional art research quarterly, 6(11), 25-38. [in Persian].
 55. Zabetiyan, E., & Khodaei, Z. (2009). Participatory & Community-Oriented approach in creating safe urban spaces. Urban Management Quarterly, 3, 149-163. [in Persian].
 56. Zárate, M. R. d. (2014). Managing fear in public space: young feminists’ intersectional experiences through Participatory Action Research." Les cahiers du CEDREF. Centre d’enseignement, d’études et de recherches pour les études feminists, 21, 1-12