بررسی تأثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.350501.1750

چکیده

شهرها زمانی از پویایی بیشتری برخوردار می‌باشند که رشد و توسعه هوشمندانه شهر، رفاه زندگی بشر را در جهات گوناگون موردتوجه قرار دهد؛ لذا با در نظر گرفتن انسان به‌عنوان محورِ توسعه شهری، اهمیت کیفیت زندگی او بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند. درواقع یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی شهری، دستیابی به محیط زندگی شهری با کیفیت است که از طریق پیاده‌سازی شاخص‌های رشد هوشمند امکان‌پذیر است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رشد هوشمند بر کیفیت زندگی ساکنین منطقه 8 شهرداری مشهد می‌باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و داده‌های پیمایشی (پرسشنامه) است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری متشکل از 382 نفر از ساکنین منطقه 8 شهر مشهد موردمطالعه قرارگرفته است. داده‌های گردآوری‌شده از طریق آزمون T تک نمونه بررسی‌شده و جهت تحلیلِ میزان اثرگذاری از ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردیده است. برای تصویرسازی و تحلیل بهتر، نتایج پژوهش با استفاده از روش IDW بر روی نقشه‌ها نمایش داده‌شده که نتایج بیانگرِ وضعیت مطلوب منطقه 8 به لحاظ شاخص‌های رشد هوشمند با میانگین 19/3 و کیفیت زندگی با میانگین 31/3 می‌باشد. همچنین میان این دو متغیر با ضریب همبستگی 311/0 رابطه معنی‌داری وجود دارد که بیانگر تأثیر مثبت رشد هوشمند بر کیفیت زندگی است؛ به‌عبارتی‌دیگر، در محلاتی که به لحاظ شاخص‌های رشد هوشمند دارای وضعیت مطلوب می‌باشند، ساکنین رضایت بیشتری از کیفیت زندگی در آن محلات دارند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of smart growth on the quality of life the case study A District 8 of Mashhad Municipality

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Afkari Ferezghi
 • Rouhollah Asadi
 • Mohammad Rahim Rahnama
Geography Department, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 
A B S T R A C T
Cities are more dynamic when the smart growth of the city takes into account the well-being of human life in various directions; Therefore, by considering man as the axis of urban development, the importance of his quality of life stands out more. In fact, one of the main goals of urban planning is to achieve a quality urban living environment, which is possible through the implementation of smart growth indicators. The main goal of this research is to investigate the impact of smart growth on the quality of life of the residents of District 8 of Mashhad Municipality. The research method is descriptive-analytical using library sources and survey data (questionnaire). Also, using Cochran's formula, a statistical sample consisting of 382 residents of District 8 of Mashhad city has been studied.The collected data were checked through one-sample T-test and Spearman's correlation coefficient was used to analyze the effectiveness. For illustration, the results of the research using the IDW method are displayed on the maps, and the results show the favorable situation of the 8th region in terms of smart growth indicators with an average of 3.19 and quality of life with an average of 3.31. Also, there is a significant relationship between these two variables with a correlation coefficient of 0.311, which indicates the positive impact of smart growth on the quality of life; In other words, in neighborhoods that have favorable conditions in terms of smart growth indicators, residents are more satisfied with the quality of life in those neighborhoods
Extended Abstract
Introduction
The excessive concentration of the population and the increase of interactions and activities in the cities have caused an increase in environmental problems, pressure on the urban environment, an increase in class differences and injustice in the access of different social groups to resources and facilities, and finally, in addition to construction without Unprincipled planning has also transformed the spatial construction of the city. Therefore, the necessity of creating a model of smart growth was considered by urban managers and planners, so that by using the solutions of this model, a step can be taken in the direction of reducing scattered urban growth and increasing the quality of urban life. Paying attention to the physical environment of the city by managers and planners, as well as organizing it, plays an important role in improving the quality of human life. In Iran, from the 1340s onwards, the population of cities grew due to high natural growth and migrations from villages to cities, and the urban body expanded based on the land market. On this basis and considering the lack of control in the overall development of Iranian cities, this problem has become more apparent and always requires the evaluation of urban development plans. Therefore, in this research, the main goal is to investigate the impact of smart growth indicators on the quality of life in the 8th district of Mashhad and to what extent it has helped to improve the quality of life of the residents of the region in terms of physicality. It should be noted that in order to achieve the main goal, the following goals have been considered:

Investigating the status of smart growth indicators (compression and access) in region 8
Investigating the quality of life in region 8

 
Methodology
The current research has a practical purpose and according to the means of achieving these goals, it is descriptive / analytical based on documentary library studies and field survey. Cochran's formula was used to determine the appropriate sample size (statistical population). The statistical population of this research is residents of District 8 of Mashhad Municipality. In order to check the validity of the questionnaire, it was used from the point of view of urban planning professors, and for the reliability of the questionnaire, reliability was calculated using Cronbach's alpha. In order to analyze the collected data, one-sample T-test was used in spss software and Spearman's correlation coefficient was used to determine the effect of intelligent growth indicators on quality of life. Then, in order to visualize the results, the data is entered into the GIS software and the results are displayed on the map using the IDW method.
 
Results and discussion
The main goal of this article is to analyze the impact of smart growth on the quality of life of the residents of District 8 of Mashhad Municipality. The results show that both intelligent growth and quality of life variables have a good condition in the region with averages of 3/19 and 3/31, respectively, and in total, the significant correlation between intelligent growth and quality of life in the region is 8 with a correlation coefficient of 3/11 shows; That is, as much as smart growth is more favorable in a region, the level of quality of life will also increase under its influence. The reverse of this correlation is also true. By examining the research records related to intelligent growth and quality of life, we reach an important point:
Note: Although the findings of this research in the field of intelligent growth are in line with the findings of studies such as Zarrabi et al, Raeisi & Kiani and Rahnama & hayati; Because we find out that it can be done by increasing building density, population density, reducing car travel and increasing pedestrian routes. Achieved intelligent growth algorithm in different areas. And also, on the other hand, the findings of this research are in line with the research conducted in the field of quality of life, including the work of Fethalian and Partovi., Wiziak Bialuska and Ahdenjad et al;Because the results of recent research show that in order to have a good quality of life, factors such as the existence of a quality public transportation system, a quality communication network, quality housing, quality leisure spaces and welfare are necessary. In this article, the author has tried to evaluate the effect of both variables on each other as a combination (that is, the effects of intelligent growth on the quality of life). The only similar studies in this direction are by Khoshghadam and Razzaghi Asl and Zanganeh et al. None of them have addressed "the effects of smart growth on the quality of life, focusing on the two indicators of compactness and accessibility" as stated
 
Conclusion
The results of this research show that there is a significant relationship between smart growth and quality of life in District 8 of Mashhad Municipality. Therefore, it can be said that smart growth indicators play a significant role in improving the quality of life; because they have been able to prevent the nobles of the neighbors from entering the buildings by creating compact and vertical uses and walkable and transport-oriented areas and to create uses that are compatible with the surrounding environment and suitable conditions in terms of access to services, main street networks and smooth traffic achieve. Therefore, compactness, building density in area 8 has helped to create open space for effective use of land and resources and has created a higher quality residential environment. Also, proper access and development based on public transportation, pedestrian-oriented and the existence of multiple routes to access different points, while solving the problems of traffic congestion, saving the cost and commuting time of the residents and easy and quick access to the main and high-quality roads. has helped.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
The authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart Growth
 • Quality Of Life
 • District 8
 • Mashhad
 1. احدنژاد، محسن؛ نجفی، سعید و محمدی ترکمانی، حجت. (1399). تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی نمونه موردی (محلات اسلام‌آباد و کارمندان شهر زنجان). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 15 (1)، 185-198.
 2.  اخوان، آفرین؛ دهقان خاوری، سعید و لطفی، نسترن. (1398). تأثیر شهر هوشمند و پایدار بر کیفیت زندگی در شهر یزد. فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، 18 (57)، 29-40.
 3. اکبری، محمدرحیم. (1399). بررسی نقش رشد هوشمند و ساماندهی مناطق شهری در توسعه شهری. پنجمین همایش بین‌المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، همدان، صص. 1-9.
 4.  اسکندری، عباس؛ موسوی، سید حسن؛ فیلی، اردلان و ثابت، عباس. (1399). تأثیر شهر هوشمند بر کیفیت زندگی. اولین کنفرانس بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب‌وکار، شیراز، صص. 1-11.
 5. آمارنامه شهر مشهد. (1398). شهرداری مشهد، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، 20-586.
 6. چرخه چی، مینا. (1395). بررسی تأثیرات هوشمند سازی بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر زابل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی دکتر غلامعلی خمر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
 7. حسینقلی زاده، علی؛ جلوخانی، محمد؛ ارگانی، میثم و حسینی، علی. (1400). بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات شهری با تأکید بر رویکردهای روش‌شناسی تطبیقی مکانی منطقه 6 تهران. مجله شهر پایدار، 4 (4)، 35-52.
 8. خاکپور، براتعلی؛ خوارزمی، امیدعلی و حاتمی، حسن. (1393). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 مشهد. ششمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد، صص. 1-16.
 9. خدمت زاده، علی و فیضی زاده، بختیار. (1401). بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS (مطالعه موردی: منطق شهری ارومیه). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 22 (6)، 259-279.
 10. خوشقدم، فرزانه و رزاقی اصل، سینا. (1393). راهکارهای رشد هوشمند در ارتقا کیفیت زندگی در مسیر توسعه پایدار. اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، صص. 1-14.
 11. دیو سالار، اسدالله؛ علی‌اکبری، اسماعیل و بخشی، امیر. (1397). بررسی نقش رشد هوشمند در توسعه پایدار شهرهای ساحلی (موردمطالعه: شهر بابلسر). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 8 (29)، 181-200.
 12. رجبی امیرآباد، ربابه و رحمانی، بیژن. (1399). نقش فضاهای شهری در ارتقای کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهر ملایر). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20 (58)، 319-337.
 13. رحیمی، محمد؛ غیاثی، سمیرا و امیریان، سهراب. (1396). بررسی شاخص‌های رشد هوشمند با استفاده از مدل تحلیلی عاملی (مطالعه موردی منطقه‌یک شهر شیراز). فصلنامه علمی پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیایی ایران، 15 (۵۵)، 253-266.
 14. رئیسی، احمد و کیانی، اکبر. (1397). وضعیت توزیع امکانات و خدمات در شهر فنوج بر اساس اصول رشد هوشمند شهری. فصلنامه آمایش محیط، 11 (42)، 1-21.
 15. رهنما، محمدرحیم و حیاتی، سلمان. (1392). تحلیل شاخص‌های رشد هوشمند شهری در مشهد. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 1 (4)، 71-98.
 16. زنگانه، احمد؛ آهنگری، نوید و موسوی، شهربانو. (1401). اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران. جغرافیای اجتماعی شهری، 9 (1)، 33-53.
 17. زنگنه، یعقوب؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ خدابنده لو، حسن و عباسی فلاح، وحید. (1397). تحلیلی بر نقش رشد هوشمند در تقویت هویت محله‌ای محلات ناحیه 5 و 6 منطقه 2 تهران. نشریه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، 8 (29)، 201-214.
 18. ضرابی، اصغر؛ صابری، حمید؛ محمدی، جمال و وارثی، حمیدرضا. (1390). تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 43 (3)، 1-18.
 19. عنابستانی، علی‌اکبر؛ بهادری امجز، فرخ لقا و توکلی نیا، جمیله. (1401). بررسی فضایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رشد هوشمند در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان جیرفت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 11 (39)، 87-110.
 20. کاظمی قراچه، محمد و ولیزاده کامران، خلیل. (1400). ارزیابی کیفیت زندگی شهری در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق داده‌های سنجش‌ازدور و تحلیل‌های مکانی. فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی شهری، 12 (46)، 24-36.
 21. مافی، عزت‌الله و قلی زاده سرایی، شهرزاد. (1394). رتبه‌بندی مناطق شهری مشهد بر اساس شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 13 (2)، 29-44.
 22. محمدپور، صابر؛ مهرجو، مهرداد و اغنائی، فاطمه. (1398). ارزیابی اثرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهر رشت. فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 4 (8)، 145-178.
 23. Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., Abbott, D. C., Abeloos, B., Abhayasinghe, D. K., & Banas, E. (2019). Electron reconstruction and identification in the ATLAS experiment using the 2015 and 2016 LHC proton–proton collision data at √s = 13 TeV. The European Physical Journal C,79 (8), 1-40.
 24. Ahadnejad, M., Najafi, S., & Mohamadi Torkamani, H. (2020). Analysis of factors Affecting the Urban Life Quality (Case study: Islamabad and Karmandan Neighborhoods City of Zanjan). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 15 (1), 185-198. [In Persian].
 25. Akbari, M. (2020). Investigating the role of smart growth and organizing urban areas in urban development. 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Green City, Hamadan, 1-9. [In Persian].
 26. Akhavan, A., Dehghan, Khavari, S., & Lotfi, N (2020). Impact of smart and sustainable city on quality of life in Yazd city. Urban Management, 18 (57), 29-40. [In Persian].
 27. Al-Qawasmi, J. (2021). Selecting a Contextualized Set of Urban Quality of Life Indicators: Results of a Delphi Consensus Procedure. Sustainability, 13 (9), 4945.
 28. Anabestani, A., Bahadori Amjaz, F. L., Tavakolinia, J. (2022). Spatial Analysis of Factors Affecting the Formation of Smart Growth in Rural Settlements (Case: Jiroft County). Journal of Space Economy and Rural Development, 11 (39), 87-110. [In Persian].
 29. Charkhe Chi, M. (2016). Intelligent affects on the quality of Urban life (Case Study City of Zabol). University of Zabol Graduate school Faculty of Literature and human sciences Department of Geography. [In Persian].
 30. Chen, Z., Poon, KT., DeWall, CN., & Jiang, T. (2020). Life lacks meaning without acceptance: Ostracism triggers suicidal thoughts. Journal of personality and social psychology, 119 (6):1423-1443.
 31. Divsalar, A., Aliakbari, E., & Bakhshi, A. (2018). The role of smart growth in sustainable development of coastal cities (case study: Babolsar). Geographical Planning of Space, 8 (29), 181-200. [In Persian].
 32. Eizenberg, E., & Jabareen, Y. (2017). Social Sustainability: A New Conceptual Framework. Sustainability, 9 (1), 1-16.
 33. Eskandari, A., Mousavi, S. H., Fili, A., & Sabet, A. (2019). The impact of the smart city on the quality of urban life. National Conference on Management, Ethics and Business. Shiraz, 1-11. [In Persian].
 34. Faraji Sabokbar, H. A., Najarzadeh, M., Torabi, Z., & Malakan, A. (2017). Studying Factors Affecting Quality of Life Using Multilevel Models: A Case Study in Rural Areas of Kangavar County. Journal of Sustainable Rural Development, 1(1), 3-11.
 35. Fathaliyan, M., & Partovi, P. (2011). Comparative study of quality of life in the fabric and planned tissues of Islamshahr (Case Study of Qaemieh and Wavan). Journal of Comparative Art Studies, 1(1), 91-108.
 36. Hosingholizade, A., Jelokhani-Niaraki, M., Argany, M., & Hosseini, A. (2022). Analysis of urban quality of life in neighborhoods areas with emphasis on comparative methodological approaches; The case study on district 6 of Tehran. Journal of Sustainable city, 4 (4), 35-52. [In Persian].
 37. Kazemi Garajjeh, M., & Valizadeh Kamran, K. (2021). Assessment of urban quality of life in Ardabil city using integrated remote sensing data and spatial analysis. Journal of Research and Urban Planning, 12(46), 24-36. [In Persian].
 38.  Khakpour, B., Kharazmi, O., & Hatami, H. (2013). Evaluation of quality of life indicators with emphasis on physical dimensions in District 8 of Mashhad. he 6th National Conference on Urban Planning and Management with an emphasis on the components of the Islamic city, Mashhad, 1-16. [In Persian].
 39. Khedmatzadeh, A., & Feizizadeh, B. (2022). Assessing urban quality of life using remote sensing and GIS (Case study: Urmia Urban Region). Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 22 (67), 259-279. [In Persian].
 40. Khoshghadam, F., & Razzaghi, S. (2015). Smart growth solutions to improve the quality of life in the path of sustainable development. First National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development, Tehran, 1-14. [In Persian].
 41. Litman, T. (2021). Evaluating Criticism of Smart Growth. Victoria Transport Policy Institute, 250-360 -1560.
 42. Mafi, E., & Gholizade Sarabi, S. (2016). The Categorization of Urban Districts in Mashhad according to the Integrated Indicators of Smart Urban Growth. Journal of Geography and Regional Development, 13(2), 29-44. [In Persian].
 43.  Mashhad City Statistics. (2019). Mashhad Municipality, Deputy Planning and Development of Human Capital, 1.20-586. [In Persian].
 44. Mohammadpour, S., Mehrjou, M., & Aghnaei, F. (2019). Assessment of the Effects of Transportation Policies on Improving Citizens' Satisfaction with the Quality of Urban Life (Case Study: Rasht). Journals of Urban and Regional Development Planning, 4(8), 145-178. [In Persian].
 45. Mohammed, I., Alshuwaikhat, H., & Adenle, Y. (2016). An Approach to Assess the Effectiveness of Smart Growth in Achieving Sustainable Development. Sustainability, 8 (4), 397.
 46. Perackova, J., & Peracek, P. (2020). Sport for the Subjective Dimensions of Quality of Life. Quality of Life - Biopsychosocial Perspectives, 12, 1-12.
 47. Raeisi, A., & Kiani, A. (2018). the status of distribution facilities and services in urban Fanuj based on urban smart growth. Amayesh Journal, 11(42), 1-21. [In Persian].
 48. Rahimi, M., Gheyasi, S., & Amiriyan, S. (2018). Evaluation of Urban Smart Growth Indicators Using Factor Analysis Model (Case Study: District 1, Shiraz, Iran). Geography, 15 (55), 253-266. [In Persian].
 49. Rahnama, M. R., & Hayati, S. (2013). Analysis of Urban Smart Growth Indexes in Mashhad. Urban Structure and Function Studies, 1 (4), 71-98. [In Persian].
 50. Rajabi Amirabad, R., Rahmani, B. (2020). The Role of Urban Spaces in Improving the Life Quality (A Case Study of Malayer). Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 20 (58):319-337. [In Persian].
 51. Serag El Din, H., Shalaby, A., Elsayed Farouh, H., & Elariane A. S. (2013). Principles of urban quality of life for a neighborhood. Housing and Building National Research Center HBRC Journal, 9, 86-92.
 52. Terfa, B. K., Chen, N., Liu, D., Zhang, X., & Niyogi, D. (2019). Urban Expansion in Ethiopia from 1987 to 2017: Characteristics, Spatial Patterns, and Driving Forces. Sustainability, 11(10), 2973.
 53. Węziak-Białowolska, D. (2016). Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective. Citiies, 58, 87–96.
 54. zangane, D., zangane shahreki, D., khoda bandeloo, H., & abbasi fallah, V. (2018). An Analysis on the role of Urban Smart Growth in Enhancing Neighborhood Identity (Case Study: Tehran Municipality, Zone 2, Districts 5 And 6). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 8 (29), 201-214. [In Persian].
 55. zanganeh, A., ahangari, N., & mosavi, S. (2022). The effects of urban smart growth on social sustainable development in the 12th District of Tehran. Journal of Urban Social Geography, 9 (1), 33-53. [In Persian].
 56. Zarabi, A., saberi, H., Mohammadi, J., & Varesi, H. R. (2011). Spatial Analysis of Smart Growth Indicators (The Case Study: Regions of Isfahan). Human Geography Research, 43 (3), 1-18. [In Persian].