ارزیابی تطبیقی چند بعدی از مولفه‌های کیفیت زندگی ساکنان محلی با تاکید بر سیاست ارتقا به شهر در شهرهای استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.345085.1712

چکیده

در سال‌های اخیر بهبود کیفیت زندگی به یکی از مهم‌ترین اهداف مدنظر برنامه‌ریزان شهری تبدیل‌شده است. یکی از عرصه‌های جلوه‌گری این مفهوم در روستا- شهرهاست. روند ارتقاء سکونتگاه‌های روستایی به شهر به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی به‌منظور بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی، موجب شده است که در دهه‌های گذشته روستاهای بسیاری به شهر ارتقاء یابند. در این مقاله به ارزیابی تطبیقی چند بعدی از مولفه‌های کیفیت زندگی ساکنان محلی با تاکید بر  سیاست ارتقا به شهر در محدوده‌های موردپژوهش پرداخته‌شده است. از آزمون آماری به‌منظور ارزیابی رضایت ساکنان از کیفیت زندگی در دو برهه قبل و بعد از ارتقاء به کار گرفته شد. بررسی آمار توصیفی نشان می‌دهد ارتقاء سکونتگاه نتوانسته است باعث رضایت در شهرهای مصیری و سپیدار شود. درحالی‌که بوستان دارای رضایت نسبی و کوپن در بهترین شرایط بین چهار شهر قرار دارد. بر اساس آزمون میانه دو شهر کوپن و سپیدار در بهترین و بدترین شرایط ازنظر رضایت از عملکرد شهرداری قرار دارند. همچنین با توجه به آزمون کای اسکوئر شهر مصیری و سپیدار قبل از ارتقاء و کوپن و سپیدار بعد از ارتقاء سکونتگاه بهترین و بدترین شرایط را ازنظر ساکنان دارا می‌باشند. از دلایل ضعف در شهرهای مصیری و سپیدار می‌توان به ضعف در عملکرد ارگان‌های شهری در زمینه بهبود شرایط دسترسی، عدم دسترسی مناسب، نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب، دسترسی نامناسب به ایستگاه‌های سوخت‌رسان، عدم‌تغییر مطلوب در زمینه‌های گوناگون اقتصادی ازجمله اشتغال و درآمد ساکنان و غیره اشاره کرد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The multi-dimensional comparative evaluation of the components of the quality of life of local residents: The case study on cities of Fars and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces

نویسندگان [English]

 • Ali Hosseini
 • ali saberi
Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
In recent years, improving the quality of life has become one of the most important goals of urban planners. One of the fields of manifestation of this concept is in the villages-cities. The process of upgrading rural settlements to cities, as one of the main policies to improve the quality of life in rural areas, has caused many villages to be upgraded to cities in the past decades. In this article, a multi-dimensional comparative evaluation of the components of the quality of life of residents has been done with an emphasis on the policy of upgrading the city in the researched areas. A statistical test was used to evaluate the residents' satisfaction with the quality of life in two periods before and after the upgrade. Analyzing the descriptive statistics shows that the upgrading of the settlement has not been able to cause satisfaction in Masiri and Sepidar cities. While Bostan has relative satisfaction and the coupon is in the best condition among the four cities. According to the median test, the two cities of Kopen and Sepidar are in the best and worst conditions in terms of satisfaction with the performance of the municipality. Also, according to the Chi-Square test, Masiri and Sepidar cities before upgrading and Kupan and Sepidar cities after upgrading the settlements have the best and worst conditions in terms of residents. Among the reasons for the weakness in the cities of Masiri and Sepidar, we can mention the weakness in the performance of urban bodies in the field of improving access conditions, lack of proper access, lack of proper transportation system, improper access to gas stations, lack of desirable changes in various economic fields, including employment and residents' income, etc.
 
Extended Abstract
Introduction
Quality of life is an important element of urban life, which aims to improve the lives of citizens by enhancing their satisfaction. The expansion of this concept has led to different aspects of human life and have an impact in different domains. One of the demonstration fields of this concept is in small towns and villages-cities. Today, the modernization of rural areas into cities is one of the main policies to improve the quality of life in rural areas has caused many villages to become cities. For this reason, in view of the increasing expansion of these settlements and also the great reception that has been accorded to them in Iran, the purpose of the current research is to examine the quality of life in four cities of Kopon, Masiri in Far, and Boostan, and Sepidar in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. As many rural areas have become towns in recent decades, it is necessary to pay attention to their quality of life and to compare the satisfaction of the inhabitants with their living conditions, before and after regulatory improvement; because in many cases, such action takes place without desirable and satisfactory changes, and often, it is done in order to improve the settlement without any planning. So, in this research, we are looking to verify people's satisfaction, after the improvement of the facility.
 
Methodology
The statistical population of the research includes people who live in these cities. The result of this inquiry was collected in the library and the field research. In the field method to evaluate the views of citizens of two provinces regarding their quality of life. Within the two periods, before and after the improvement of the regulation and their satisfaction with the measures, the researcher's questionnaire was used, which brings us to 360 questionnaires (based on the population of the cities studied, this number was allocated among them and collected) was distributed amongst the citizens of these four towns on the basis of the Cochran model and in a simple random manner. Upon verification of the validity and reliability of the questionnaire, the Cronbach alpha method was used to measure the reliability of the questionnaire and each of its indicators based on expert views. Therefore, considering that the Cronbach alpha coefficient in this search is above 0.7, it may be argued that the questionnaire is sufficiently reliable and that the internal correlation between the variables is high. Furthermore, according to the aim of the research, which is to examine the quality of life in the four cities mentioned, and generally, to compare this important issue in two provinces in the two periods, before and after the upgrade to a city, and to investigate the process of change and the level of citizens satisfaction with this measure, using SPSS software and Descriptive Statistics and tests such as the Median Test and Chi-Square, the Kruskal-Wallis test, and the Spearman correlation, the quality of life in these towns was analyzed.
 
Results & Discussion
The results of the research show that; people in four cities have different levels of satisfaction with their quality of life in two periods before and after improving the facility. In such a way that the analysis of descriptive statistics during the period before the updating of the regulation shows that, satisfaction with the quality of life in the town of Masiri is the best among the four cities, Boostan is also more attractive than Kopon and Sepidar. During the post-improvement period, we observe significant changes in the inhabitants of four cities. Based on the Median Test data, the level of satisfaction with municipal performance differs in four cities; in the city of Kopon is in the most favorable conditions (high median: 71) and the city of Sepidar (high median: 7) is in the lowest sequence. In general, the results of the statistical tests show that the cities of Sepidar and Masiri are in a bad state. In those cities, the situation is not conducive to improving access conditions, and a lack of adequate and appropriate access has resulted in resident dissatisfaction. Also, the lack of transportation system and inappropriate access to fuel stations, lack of quantity and quality of access to various urban installations, and the lack of favorable changes in various economic domains, including the employment and income of residents, are other issues that have caused significant dissatisfaction among the people who inhabit this space. Based on the results of the investigation, measures have been taken in the two districts of Kopon and Boostan that have been able to influence the level of citizen satisfaction before the establishment upgrade. The results of the research show that the measures taken in the cities of Kopon and Boostan following the improvement of the establishment were able to satisfy the residents, in such a way as to classify these cities as first and second respectively, during the period before the regulation upgrade, the conditions were different and the city of Kopon was the worst of the four cities in terms of prioritization, and in the city of Boostan, regardless of the relative gratification, there were also frustrations. This problem demonstrates that the modernization of settlements in these cities has been achieved with better planning and targeting.
 
Conclusion
Research analysis shows that, in the cities of Kopon and Boostan, residents are satisfied with the measures taken to improve the facility and, their quality of life. Among the reasons for the substantial improvement in citizen satisfaction in these two cities, can be the expansion of service and welfare facilities and the appropriate and optimal access of citizens to these services, the existence and sanitary of health and treatment facilities, improved employment through convenient communication in both cities and connection to the main artery. The connection between the south and the southwest of the country; played an important part in the prosperity of employment. Enhancement of the existing economic capabilities of the two cities, Improving and promoting infrastructure, including proper access to fuel stations, roads, and potential capacity to deliver services to the sphere of influence, which played a very important part in the equilibrium of the spatial space network, etc. Whilst in the cities of Sepidar and Misiri, residents are not satisfied with the current situation, as a result of being transformed into a city and the actions taken. One of the reasons for this infirmity is the function of the city in terms of improving access conditions and the lack of appropriate and adequate availability, lack of proper transport system, insufficient access to gas stations, and the limited amount and quality of educational facilities. Lack of favorable changes in various economic fields; including the employment and income of residents, as well as lack of attention to gender, etc. A challenge that has had a significant impact on intra-city migration in recent years.
 
استناد: رمضانی مهریان، مجید. (1401). ارزیابی کیفیت ساختاری شبکه فضای سبز در محیط‌های شهری مطالعه موردی: منطقه 16 شهر تهران. مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 10 (1)، 99-81.
 
http://doi.org/10.22059/JURBANGEO.2022.325283.1535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Funding
There is no funding support.
 
Authors Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban growth
 • Quality of life
 • Upgrade to the city
 • Village- city
 1. ابراهیم‌زاده، عیسی و رحمانی، اسماعیل. (۱۳۹۷). ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی- ادراکی در مناطق شهری و تبیین عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر کنارک). مجله شهر پایدار، ۱ (۳)، ۶۴-۵۱.
 2. ابراهیم‌زاده، عیسی و قادرمرزی، جمیل. (۱۳۹۴). تحلیلی بر کیفیت مسکن محلات شهری راهکاری جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: محلات شهر دهگلان). جغرافیا و توسعه، ۱۳ (۴۰)، ۱۵۶-۱۳۹.
 3. احدنژاد، محسن و نجفی، محسن. (۱۳۹۵). بررسی تطبیقی تفاوت‌های کیفیت زندگی در محلات برنامه‌ریزی‌شده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (نمونه موردی: محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان). نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، ۲۰ (۵۷)، ۴۷-۲۳.
 4. ایزدی، حسن و نوذری، معراج. (۱۳۹۲). ارتقای روستا به شهر و تأثیر آن در تحول تعامل‌های روستایی- شهری (مطالعه موردی: بخش بیضاء- شهرستان سپیدان). پژوهش‌های روستایی، ۴ (۱)، ۱۰۰-۷۷.
 5. حسنی‌نژاد، آسیه؛ مسیبی، سمانه و حسنی‌نژاد، اردلان. (۱۳۹۵). ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه موردی: حاجی‌آباد فارس). مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، ۱۴ (۱)، ۱۸۴-۱۶۵.
 6. حیدرخانی، هابیل؛ قنبری، نوذر و محبی، سیروس. (۱۳۹۶). بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی شهری (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمانشاه). مطالعات جامعه‌شناختی شهری، ۷ (۲۳)، ۱۳۲-۱۰۵.
 7. خادمی، امیرحسین؛ رهنما، محمدرحیم و داوری، الهام. (۱۴۰۰). بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۳ (۲)، ۴۰۸-۳۸۹.
 8. خواجه، علیرضا؛ مهدوی، شهرام؛ سوری، فرشاد و صمدی، رضا. (۱۳۹۱). ارزیابی و سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر کاشان). مدیریت شهری، ۳۰، ۲۹۶-۲۸۵.
 9. دربان‌آستانه، علیرضا و محمودی، منیژه. (۱۳۹۵). ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر بانوره). جغرافیا و توسعه، ۱۴ (۴۲)، ۲۱۸-۱۹۹.
 10. رحمانی، محمد. (۱۳۹۵). تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی روستا- شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، ۹ (۱)، ۵۲-۳۹.
 11. رحیمیان، مهدی؛ حافظی، فرشته؛ غلامرضایی، سعید و حسین‌نژاد میر، نسرین. (۱۳۹۸). تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد مطالعه: پیرانشهر). فصل‌نامه آمایش محیط، ۴۷، ۱۰۵-۸۵.
 12. رضوانی، محمدرضا؛ پروائی هره دشت، شیوا و منصوریان، حسین. (۱۳۹۴). سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری سالمندان در شهرهای نیشابور و عشق‌آباد. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، ۲ (۱)، ۵۵-۳۹.
 13. زیاری، کرامت‌الله و رمضان‌زاده، رقیه. (۱۳۹۲). روستا شهر و نقش آن در تعادل بخشی ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد). چشم‌انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، ۸ (۲۴)، ۱۷- ۳۷.
 14. شوهانی، نادر و کاکایی، نورالدین. (۱۳۹۹). رویکرد نوظهور روستا- شهرها و نقش آن‌ها در سازمان‌یابی و تعادل نظام فضایی سکونتگاه‌ها (مطالعه موردی: استان ایلام). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، ۱۲(۴)، ۷۹۵-۷۷۵.
 15. عنابستانی، علی‌اکبر و صادقی، فخری. (۱۳۹۳). بررسی عوامل موثر بر گرایش روستائیان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر بناب). مجله برنامه‌ریزی فضایی، ۴ (۱)، ۴۲-۲۵.
 16. فنی، زهره و واحدی یگانه، فرید. (۱۳۹۶). تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی فردی- اجتماعی در فضاهای شهری با تأکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۲ (۳۸)، ۱۰۲-۸۳.
 17. گودرزی، غلام‌عباس. (۱۳۹۶). تبیین نقش روستا شهرها در تعادل فضایی استان لرستان طی سال‌های «۱۳۳۵-۱۳۹۵». رساله دکتری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی.
 18. منصوریان، حسین و عظیمی، سپیده. (۱۳۹۸). اندازه شهر و کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: استان‌های گیلان و مازندران). مجله شهر پایدار، ۲ (۲)، ۱۴۰-۱۲۵.
 19. موسی زاده، صدیقه؛ میری، غلامرضا و انوری، محمودرضا. (۱۴۰۱). بررسی روابط متقابل شهر و روستا از بعد اقتصادی (نمونه موردی شهر جیرفت و روستاهای پیرامون). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۲ (۶۷)، ۷۲-۵۷.
 20. میکانیکی، جواد؛ سرزهی، زهرا و اسکندری‌ثانی، محمد. (۱۳۹۵). کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون (نمونه موردی: شهر سربیشه). فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، ۵ (۱)، ۴۳- ۶۰.
 21. Abou-Korin, A. A. (2014). Small-size urban settlements: Proposed approach for managing urban future in developing countries of increasing technological capabilities, the case of Egypt. Ain Shams Engineering Journal, 5, 377–390.
 22. Ahdnejad, M., & Najafi, S. (2016). A comparative Analysis of the Disparities Quality of Life in Urban Areas (Case study: Neighborhoods Karmandan and Islamabad Zanjan City). Geography and Planning, 20(57), 23-47. [In Persian].
 23. Anabestani, A.A., & Sadegi, F. (2014). Evaluation of effective elements on villagers' tendency to the merger of villages and creation of new cities, Spqtial Planning, 4(1), 25-42. [In Persian].
 24. Anne, C. K., Matthias, A., Katharina, H. S., Jürgen, O. & Jobst, A. (2018). How Does the Urban Environment Affect Health and Well-Being? A Systematic Review. Urban science, 4, 1-21.
 25. Bin Bishr, A. (2019). Happy Cities Agenda, Global Happiness and Wellbeing Policy Report 2019, Chapter 7, 112 -139.
 26. Bloh, H. V. (2008). Small Towns as Interfaces for Interaction. Exchange and Transition in Vietnam, Institute of Southeast Asian Studies II,Uneversity of Passau.
 27. Caron, J., Margaret, C., Mark, D., & Aihua, L. (2019). Predictors of quality of life in montreal, canada: a longitudinal study. Community mental health journal, 55(2), 189-201.
 28. Darbanastaneh, A., & Mahmoudi, M. (2016). Assessment of the Life Quality in New Agropolitans Case study: Banvareh in Kermanshah Province. Geography and Development, 14(42), 199-2018. [In Persian].
 29. Das, D. (2008). Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati. Soc Indic Res, 88, 297-310.
 30. Din. H., Shalaby, A., Hend Elsayed, F., Elariane, S.A. (2012). Principles of urban quality of life for a neighborhood. Housing and Building National Research Center Journal, 9 (1), 86-92.
 31. Ebrahimzadeh, I., & Ghadermarzi, J. (2015). An Analysis on the Quality of Housing in Urban Districts, A Guideline to Improve the Guality of Citizens' life Case Study: Dehgolan Districts. Geography and Development, 13(40), 139-156. [In Persian].
 32. Ebrahimzadeh, I., & Rahmani, I. (2018). Assess the subjective perception of quality of life in urban areas and the factors influencing Case Study: City of Konarak. Journal of Sustainable City, 1(3), 51-64. [In Persian].
 33. Fanni, Z., & Vahedi Yeganeh, F. (2017). Check Indexes of Quality of Life Individual - Social Urban Spaces with an Emphasis on Gender (Case Study: City of Sanandaj), Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(1), 83-102. [In Persian].
 34. Faria, P. A.M., Ferreira, F. A.F., Jalali, M. S., Bento, P., & António, N. J.S. (2018). Combining cognitive mapping and MCDA for improving quality of life in urban areas. Cities, 78, 116-127.
 35. Gilderbloom, J., & Brezlay, P. (2005). HOPE VI: A Study of Housing and Neighborhood Satisfaction. University of Louisville, Louisville.
 36. Gudarzi, G. A. (2016). Explaining the role of rural towns in the spatial balance of Lorestan province during the years "1335-1395". PhD dissertation, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University. [In Persian].
 37. Hasani Nejad, A., Mosayebi, S., & Hasani Nejad, A. (2015). Assessing the Quality of Life Indicators in Urban Neighborhoods (Case Study: Haji Abad, Fars). Journal of Geography and Regional Development, 1(26), 165-184. [In Persian].
 38. Heydarkhani, H., Ghanbari, N., & Mohebi, S. (2016). "Investigating the role of social support dimensions on satisfaction with the quality of urban life (case study: citizens of Kermanshah city)". Urban Sociological Studies,7 (23), 105-132. [In Persian].
 39. Hosseini, A., Finn, B. M., & Momeni, A. (2023). The complexities of urban informality: A multi-dimensional analysis of residents' perceptions of life, inequality, and access in an Iranian informal settlement. Cities, 132, 104099.
 40. Hosseini, A., Finn, B. M., Sajjadi, S. A., & Mosavei, T. (2022). Urban Disparities and Quality of Life Among Afghan Refugees Living in Informal Settlements in Mashhad, Iran. Applied Research in Quality of Life, 1-25.
 41. Izady, H., & Nozari, M. (2013). Promoting Villages to Towns and its Role in Changing Rural – Urban Interactions (Case Study: Beyza’ Town, Fars Province). Rural Research, 4(1), 77-100. [In Persian].
 42. Javaheri, F., Seraj, S., Rahmani, R. (2010). Analysis influencing employee on their quality of life (case study of: woman employee in Jahad). Woman in development & policy (Journal of research women), 8 (2), 143-162.
 43. Joseph, M., Wang, F., & Wang, L. (2014). GIS-based assessment of urban environmental quality in Port-au-Prince, Haiti. Habitat International, 41, 33-40.
 44. Kamp, I. V., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & Hollander, A. D. (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts, a Literature Stud. Landscape and Urban Planning, 65, 5-18.
 45. Khademi, A., Rahnama, M. R., & Davari, E. (2021). Impacts of nuclear sanctions against Iran on urban life quality of city of Amol in Iran. Human Geography Research Quarterly, 53(2), 389-408. [In Persian].
 46. Khajeh, A., Mahdavi, S., Souri, F., & Samadi, R. (2019). "Evaluation and measurement of subjective indicators of the quality of urban life (case study: Kashan city). Urban Management, 30, 285-296. [In Persian].
 47. Khaled, A., & Elewa, A. (2019). Unlocking the Potentials of Urban Architecture in Enhancing the Quality of Urban Life in Urban Poverty Areas through Community Projects. Environmental Science and Sustainable Development, ESSD, 121-135.
 48. Lahoti, S., Lahoti, A., Saito, O. (2019). Benchmark assessment of recreational public Urban Green space provisions: A case of typical urbanizing Indian City, Nagpur. Urban Forestry & Urban Greening, 44, 1-14.
 49. Lambiri, D., Biagi, B., & Royuela, V. (2006). Quality of life in the Economic and urban Economic Literature. Social Indicators Researc, 84, 1, 1-25.
 50. Liu, J., Peter, N., Xuanxuan, H., & Derong, L. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. Habitat International, 68, 99-107.
 51. Ma, L., Liu, S., Fang, F., Che, X., Chen, M. (2019). Evaluation of urban-rural difference and integration based on quality of life. Sustainable Cities and Society, 54, 101877.
 52. Ma, L., Woods, O., & Zhu, H. (2019). Restoration of an ancestral temple in Guangzhou, China: Re-imagining history and traditions through devotion to art and creation. Cultural Geographies, 26(1), 141–149.
 53. Mansourian, H., & Azimi, S. (2019). City size and quality of life in urban settlements Case Study: Guilan and Mazandaran Provinces. Journal of Sustainable City, 2(2), 125-140. [In Persian].
 54. McCrea, R., Shyy, T. K., & stimson, R. (2006). what is the strength of the link between objective and subjective indicators of urban quality of life?. applied research in quality of life, 1(1), 79-96.
 55. Mekaniki, J., Sarzehi, Z., & Eskandarithani, M. (2015). Spatial function of small towns in relation to surrounding villages (case example: Sarbisheh city). JOURNAL SPACE ECONOMY & RURAL DEVELOPMENT, 5(1), 43-60. [In Persian].
 56. Moroke, T., Carel, S., & Ilse, S. (2020). Neighbourhood sustainability assessment model for developing countries: A comprehensive approach to urban quality of life. International Journal of Sustainable Development and Planning, 15(1), 107-123.
 57. Mosazade, S., Miri, G. R., & Anvari, M. R. (2022). Analyzing the Relationship Between City and its influence From Economic Dimension (Case study of Jiroft city). Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 22(67), 57-72. [In Persian].
 58. Mueller, J., Lu, H., Chirkin, A., Klein, B., & Schmitt, G. (2018). Citizen Design Science: A strategy for crowd-creative urban design. Cities, 72, 181-188.
 59. Omidi, S., Khatoon Abadi, A., Ebrahimi, M. S. (2014). Converting the Village to City and Sustainable Urban Development (A Case of Fars Province- Iran). Journal of Civil Engineering and Urbanism, 4(2), 195- 199.
 60. Pal, A. K., Kumar, U. C. (2005). Quality of Life Concept for the Evaluation of Societal Development of Rural Community in West Bangal, India. Rural Development, 15(2): 326.
 61. Papachristoua, I. A., & Rosas-Casalsa, Marti. (2019). Cities and quality of life. Quantitative modeling of the emergence of the happiness field in urban studies. Cities, 88, 191-208.
 62. Pearl, D.C. (2011). Mapping the Quality of life experience in Alfama. Unpublished.
 63. Rahimian, M., Hafizi, F., Gholamrezaei, S., & Hosseinnejad Mir, N. (2019). Transformation of village to city and its effect on the quality of life of residents (case study: Biranshahr). Journal of Environmental Bases Territirial Planning, 47, 85-105. [In Persian].
 64. Rahmani, M. (2015). Analysis of the physical-spatial expansion pattern of village-cities with Shannon's entropy model and Heldren's model (case study: Jorqan village). Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 9(1), 39-52. [In Persian].
 65. Rezvani, M. R., Parvaei, S., & Mansouriyan, H. (2015). Assessment of effective factors on the elder quality of life in urban areas Case Study: Neyshabour County). Geography and Urban Development, 2(1), 39-55. [In Persian].
 66. Royuela, V., & Surinach, J. (2004). Constituents of Quality of Life and Urban Size. Social Indicators Research, Volume 74(3), 549-572.
 67. Shahraki, S. Z., Hosseini, A., Sauri, D., & Hussaini, F. (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan. Sustainable Cities and Society, 63, 102494.
 68. Shahraki, S. Z., Hosseini, A., Sauri, D., & Hussaini, F. (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan. Sustainable Cities and Society, 63, 102494. [In Persian].
 69. Shamsuddin, S., & Hassan, N. R. A., & Bilyamin, S. F. I. (2012). Walkable environment in increasing the livability of a city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50, 167-178.
 70. Sheng, M. J., Gu, C. L., & Wu, W. P. (2017). To move or to stay in a migrant enclave in Beijing: The role of neighborhood social bonds. Journal of Urban Affairs, 1, 1–16.
 71. Shohani, N., & Kakai, N. (2019). "Emerging village-cities approach and their role in the organization and balance of the spatial sense of settlements (case study: Ilam Province). Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12(4), 775-795. [In Persian].
 72. Stover, M.E., Leven, C.L. (1992). Methodological Issues in the Determination of the Quality of Life in Urban Area. Urban Studies, 29 (5), 737- 754.
 73. Talmage, C. A., & Chad, F. (2019). Quality of life, multimodality, and the demise of the autocentric metropolis: A multivariate analysis of 148 mid-size US cities. Social Indicators Research, 141, 1, 365-390.
 74. Tiran, J. (2016). Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica, 56(1), 57–73.
 75. UN Habitat. (2013). State of the world’s cities 2012/2013. Prosperity of cities, Routledge, New York.
 76. United Nations. (2019). World Urbanization Prospects, the 2018 Revision. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Division.
 77. Van Kamp I., Leidelmeijer. K., Marsman. G., deHollander. A. (2003). Urban environmentalquality and human well-being towards aconceptual framework and demarcation ofconcepts: A literature study. J. Landscape andUrban Planning, 65, 5-18.
 78. Zanganhe shahraki, S., Hosseini, A., Sauri, D., Hussaini, F. (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan. Sustainable Cities and Society, 63, 102494.
 79. Ziari, K., & Ramzanzadeh, R. (2012). Rural town and its role in regional balance (case study: Borujerd city). Geographical perspective in human studies, 8(24), 17-37. [In Persian].
 80. Zielinska Wczkowska, H., & Dziora-Kornatowska, K. W. (2010). Evaluation of Quality of life (QoL) of Student of the University of Third Age (U3A) on the Basis of Socio-Demographic Factors and Health Status. Archives of Gerontology and Geriatrics, 1-5.