تبیین سازمان فضایی نظام سکونتگاهی با تأکید بر نقش صنعت نفت مطالعه موردی: استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران

2 گروه جغرافیا انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

10.22059/jurbangeo.2020.288055.1155

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور تبیین سازمان فضایی نظام سکونتگاهی استان خوزستان با تأکید بر نقش نفت به نگارش در آمده است. نفت مکانیزم اولیه شکل‌دهی سازمان فضایی خوزستان در یک‌صد سال گذشته است و مکانیزم‌های دیگر فضا ساز را تحت تأثیر قرار داده است. و تبلور فضایی آن به‌صورت نخست شهری و قطبی شدن جمعیت و فعالیت دیده می‌شود. روش تحقیق به دو صورت توصیفی و تحلیلی است. استفاده از دیدگاه‌های نظری و مطالعات پیشین در این زمینه و اسناد وزارت نفت در حوزه مطالعات توصیفی است. و درزمینه تحلیلی نیز، ابتدا با استفاده از مدل‌های تحلیل سازمان فضایی مانند مدل حد اختلاف طبقه‌ای و مدل نزدیک‌ترین همسایگی و شاخص‌های نخست شهری به بررسی سازمان فضایی استان خوزستان پرداخته می‌شود، و سپس جهت سنجش تأثیر نفت بر سازمان فضایی نظام سکونتگاهی استان خوزستان شاخص‌هایی در قالب سه متغیر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی انتخاب‌شده، نقشه‌های توزیع فضایی آن‌ها تهیه و مورد تحلیل قرار گرفتند. نظامی از جریان اطلاعات و مبادلات و ارتباطات و خدمات و حرکت‌های جمعیتی تحت تأثیر بوروکراسی دولتی (اقتصاد سیاسی) باعث تقسیم استان به دونیمه شرقی و غربی یا دو بخش نفتی و غیرنفتی شده است.. نمودهای عدم تعادل فضایی در نظام سکونتگاهی استان خوزستان تحت تأثیر نفت در شهرها به‌صورت نخست شهری شدید، عدم تعادل در سلسله‌مراتب شهری، نقش ضعیف شهرهای میانی و درنتیجه تمرکز خدمات متناسب با توزیع جمعیت محرومیت مناطق حاشیه‌ای و مهاجر فرستی شهرهای حاشیه‌ای و نمود عدم تعادل فضایی در روستاها خالی شدن روستاها در نیمه شرقی استان و تمرکز روستاهای بزرگ در نیمه غربی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the spatial organization of the settlement system with an emphasis on the role of the oil industry in the Case study of Khuzestan Provinc

نویسندگان [English]

 • keramatallah ziari 1
 • Mohsen Kalantari 2
 • saeid zangeneh shahraki 1
 • yaser alipour 1
1 Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran
2 Department of Human Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The present study is aimed at explaining the spatial organization of the Khuzestan province system Settlement with emphasis on the role of oil. Oil has been the primary mechanism of formation of the Khuzestan Space organization for the last hundred years and has influenced other mechanisms. It is seen primarily as urbanization and polarization of population and activity. In the analytical field, firstly, using the spatial organization analysis models such as the class difference model and the nearest neighborhood model as well as the first urban indicators, the spatial organization of Khuzestan province is examined, and then to measure the impact of oil on the spatial organization. Housing System of Khuzestan Province Indicators their spatial distribution maps were prepared and analyzed in the form of three selected economic, social and physical variables. A system of information flows and communications and services and population movements under the influence of state bureaucracy have divided the province into the eastern and western or the oil and non-oil divisions. Spatial disequilibrium patterns in the Khuzestan province's oil-affected Settlement system in urban areas, severe imbalances in urban hierarchies, the weak role of middle cities, and thus the concentration of services commensurate with the distribution of deprived and marginalized populations of marginal and marginal cities. The spatial balance in the villages is the emptying of the villages in the eastern half of the province and the concentration of large villages in the western half.
Extended abstract
Introduction
The production of space is influenced by economic, social, environmental, and other factors that change the way it responds to these conditions. Consequently, the specificity of the space produced in countries with oil-based economies and, in other words, rentier countries, will differ from those in non-oil countries. In a way that in oil-related cities due to completely different economic and social conditions, the increase in oil revenue from these countries, especially in the mid-twentieth century, has led to the concentration of capital and the subsequent growth of cities and so on. The increase in infrastructure, the process of construction, and the formation of regulated laws have brought these cities into a new phase (Witlox and Derudder, 2007,13). The Gulf states are examples of the lengths of urban space evolution. Compared to the West, it has declined (while the corresponding evolution in European cities from the late Middle Ages to the Middle Ages) If the first wave of urbanization in Qatar in the second half of the twentieth century coincided with the discovery of oil and the accumulation of hidden capital in its cities, including Doha (wiedmann et al.2012), with the discovery of oil, the type of residence And urbanization has also undergone major changes. French researcher Ms Pauline Lavanye, whose dissertation on Cities and Companies of Iran and the British Oil Company, argues: "Modernity has come to Iran through Khuzestan and through modern urbanization. Because there was no new urbanization before, and this kind of urbanization was created by the establishment of the oil industry. Urbanization has a non-liaison relationship with its surrounding area and in other words new urbanization is largely conditional. Is imposed and alienated (Costello, 181368) Spatial Analysis of Variables and Indicators of Measuring the Impact of Oil Industry on the Spatial Organization of the Housing System of Khuzestan Province
 
 
 
Methodology
Extent of the study area from both the lack of cooperation of the Ministry of Petroleum and the confidentiality of statistics, on the other hand, led to consider indices that are directly related to the oil industry and oil activities, and in particular, the statistics and information needed from other sources. It is analytical. Theoretical perspectives and previous studies in this area and the Ministry of Petroleum documents on the designation of oilfield areas in the field of descriptive studies are used. And in the analytical field, firstly, using the spatial organization analysis models such as the class difference model and the closest neighborhood model as well as the first urban indicators, the spatial organization of Khuzestan province is examined, and then to assess the impact of oil on the organization. Space of Khuzestan Provincial Settlement Indicators: Percentage of Settlement - Number of International and Domestic Provinces - Unemployment Rate - Number of Residents Abandoned - Residence Ownership - Number of Active Sports Clubs in Khuzestan Province Industry is selected in three economic, social and physical variables The maps of their spatial distribution in the environment (Arc GIS) were prepared and analyzed. The study area is Khuzestan province with an area of ​​64057 km2 in southwestern Iran near the Persian Gulf of arvand River and is the center of Iranian oil extraction. The province consists of 27 cities, 67 districts, 76 cities and 144 villages to study the role of oil in the Khuzestan province's oil-rich southern areas such as Masjed Soleiman, Abadan, Ahvaz, Aghajari and Omidieh Haftkel .The non-oil areas of the province have also been affected by the oil industry, which has been addressed in this study.
 
Results and discussion
Based on the analysis of the presented models and their analysis, it was found that the provincial spatial organization has been disrupted and disorganized and the spatial balance has been intensified. This section seeks to answer the main research question to what extent. Khuzestan province's spatial organization imbalance due to oil industry impacts and how oil industry flow has caused spatial imbalance in Khuzestan province
 The state is at the heart of the issues of spatial inequality because of its multifunctional nature, because the spatial dominance of the state can provide constraints and opportunities to form a particular behavior such as changing the pattern of production and consumption in the population under its control. Bring. In fact, the government has exacerbated inequality in the provincial space agency by monopolizing oil revenues and allocating resources to specific areas in Khuzestan province. Services and facilities, equipment and facilities dedicated to the oil-rich areas on a wider scale to the provincial capital such as: airports, sports clubs, universities, schools, hospitals, and the transfer of residential properties to their employees and large industrial corporations play an important role in The polarization of population and activity has resulted in the division of the province into northern and southern halves. However, in another subdivision, this can be seen in the province's division into two eastern halves (dependent on oil industry activities) and western halves (dependent on water and soil resources).
 
Conclusion
In general, the effects of oil on Khuzestan spatial organization can be explained in several sections. Dividing the province into oil and non-oil divisions and continuing agricultural activities as an effective weighting for space equilibrium. The activities of the oil industry in the field of clubs, the construction of sports fields, the holding of league and division competitions through national and national networks and the absence of such activities in non-oil areas have affected the polarization of the population. Increasing unemployment in oil-rich areas and emptying of villages in these areas are significantly related to oil industry activities and services (employment-oil relationship).
Construction and development of universities, research institutes, schools, stadiums, airports and airports, refineries and so on. Concentration of population and economic activity on the margins of these locations highlight the role of physical factors in the integration of space and consequently The balance has resulted in the province's spatial imbalance. Government involvement in the construction of settlements, as well as the migration of jobseekers to oil-rich areas, have reduced the percentage of residential ownership and exacerbated the spatial-social inequality in the province.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Organization
 • Settlement System
 • Oil Industry
 • Khuzestan Province
 1. باوو، ژان ژاک. (1386). مقدمه بر تحلیل فضایی. ترجمه یدالله فرید، چاپ اول، اهر: دانشگاه آزاد اهر
 2. بشارتی­فر، صادق. (1397). تحلیلی بر شناخت الگوی گسترش کالبدی و فضایی در شهرهای نفت‌خیز مطالعه موردی شهرآبادان. کنفرانس معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز دانشگاه علمی و کاربردی تبریز.
 3. بشارتی­فرد، صادق؛ قادری، اسماعیل و پیشگاهی­فرد، زهرا. (1396). تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی آبادان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 49 (3)، 673-657.
 4. بیک محمدی، حسن. (۱۳۸۲). تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرت در استان خوزستان. جغرافیا و توسعه، 1 (2)، 80-60
 5. پیران، پرویز. (1370). نیم‌نگاهی به نوشهرها از دیدگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی، مجموعه مقالات شهرهای جدید. چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
 6. حاتمی نژاد، حسین. (1385). تحولات جمعیتی شهرهای خوزستان. نشریه علوم جغرافیایی، 1، 125-110
 7. حسامیان، فرخ و اعتماد، گیتی. (1385). شهرنشینی در ایران. چاپ پنجم، تهران: انتشارات آگاه،
 8. حکمت نیا. حسن. (1391). کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. چاپ دوم، تهران: نشر علم نوین.
 9. رهنمایی، محمدتقی. (1388). دولت و شهرنشینی. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1، 143-165
 10. شکویی، حسین. (1373). دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری. چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت،
 11. صدر موسوی، میرستار و طالب‌زاده، میرحیدر. (1388). بررسی و تحلیل تغییرات در سلسله‌مراتب شهری استان آذربایجان غربی دریک دوره 50 ساله. مجله فضای جغرافیایی، 9 (27)، 44-20
 12. عظیمی، ناصر. (1380). بررسی تحولات اقتصادی اجتماعی استان گیلان. چاپ اول، تهران: انتشارات گیلکا.
 13. فرهودی، رحمت‌الله؛ زنگنه شهرکی، سعید و ساعد موچشی، رامین. (1388). چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های 1385-1335. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 41 (68)، 90-73
 14. فرید، یدالله. (1368). جغرافیا و شهرشناسی. چاپ دوم، تبریز: دانشگاه تبریز.
 15. قاسمی، ایرج. (1387). تاریخ یک صدساله مناطق نفت‌خیز جنوب. جلد 1، چاپ اول، تهران: روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
 16. گیلبرت، آلن و گاگلر، ژوزف (1375). شهرها، فقر و توسعه شهرنشینی در جهان سوم. ترجمه پرویز کریمی ناصری، تهران: شهرداری تهران
 17. مرکز آمار ایران (1390) طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران سال 1390.
 18. مرکز آمار ایران (1395) نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خوزستان سال 1395.
 19. مشکینی، ابوالفضل و رحیمی، حجت الله. (1392). تحلیل مفاهیم فضا و دولت در نظریه دولت و شهرنشینی در ایران. مدرس علوم انسانی-برنامه‌ریزی آمایش فضا، 17 (4)، 110-87.
 20. معصومی اشکوری، سید حسن. (1385). اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای. چاپ دوم، تهران: انتشارات پیام.
 21. وینسنت. فرانسیس کاستلو. (1368). شهرنشینی در خاورمیانه. ترجمه پرویز پیران، چاپ اول، تهران: نشر نی.
 1. Azimi, N. (2001). An Investigation of Social Economic Developments in Guilan Province. First Edition, Tehran: Gilka Publications. [in Persian].
 2. Basharti Fard, S., Qadri, E., & Pishgahi Fard, Z. (2018). Analysis and Explanation of the Impact of the Oil Industry on the Spatial Structure of the City (Abadan Case Study). Human Geography Research, 49 (3), 657- 673. [in Persian]
 3. Bau, J. J. (2007). Introduction to Spatial Analysis. translated by Yadollah Farid, first edition, Azad University.
 4. Bek Mohammadi, H. (2004). A Geographical Analysis on the Migration Process in Khuzestan Province. Geography and Development, 1 (2), 80-60. [in Persian].
 5. Besharati Far, S. (1977). An Analysis of Pattern Recognition of Physical-Spatial Patterns in Petroleum Cities Case Study of Abadan City. Islamic World Architecture and Development Conference, Tabriz: University of Tabriz. [in Persian].
 6. Dowding, K. (2001). Explaining Urban Regimes. International Journal of Urban and Regional Research, 25(1), 7- 19, 2001
 7. Farhoudi, R., Zanganeh Shahraki, S., & Saed Muchashi, R. (2009) How Spatial Distribution of Population in Iranian Urban System during 2006-2007. Human Geography Research, 41 (68), 90-73. [in Persian].
 8. Farid, Y. (1989). Geography and urbanism. Second Edition, Tabriz: Tabriz University.
 9. Gilbert, A. V. (1996) Cities, Third World Urban Development Poverty. Translated by Parviz Karimi Naseri, Tehran: Tehran Municipality.
 10. Gilbert, A., & Healey, P. (1985). The political economy of land: Urban development in an oil economy. Gower Pub Co.
 11. Hatami Nejad, H. (2006). Population Developments in Khuzestan Cities. Journal of Geographical Sciences, 1, 125-110. [in Persian].
 12. Hekmat Nia, H. (2012). Model Application in GeographyAbout Urban and Regional Planning. Second Edition, Tehran: Modern Science Publishing
 13. Hesamian, F., & Etemad, G. (2006). Urbanization in Iran. Fifth Edition, Tehran: Agah Publications.
 14. Iran Census Center. (2016). Results of Khuzestan Province Population and Housing Census 2016.
 15. Iran Statistical Center. (2011). Labor Force Survey of Iran Statistical Center 2011.
 16. Jioae, w. (2017). spatial organization and structure.the international encyclopedia of Geography. Published: Elsevier.
 17. Masoumi Eshkevari, S. H., (2006). Principles of Regional Planning. Second Edition, Tehran: Payam Publications.
 18. Meshkini, A., & Rahimi, H. (2012). Analysis of the concepts of space and state in the theory of state and urbanization in Iran. Humanities Lecturer-Planning of Space, 17 (4), 110-87. [in Persian].
 19. Noah Echa, A. (2014) Nigerian oil palm industry 1920-1950. African historical Review, 46 (1), 1-12.
 20. Piran, P. (1991). A Look at Noshahr from the Perspective of Cultural and Social Issues, New Cities Papers. Tehran: New Cities Civil Engineering Publication. [in Persian].
 21. Qasemi, I. (2008). One Hundred Years History of Khojung Oil Fields. Volume 1, First Edition, Public Relations of Khojung Oil National Regions Company. [in Persian].
 22. Rahnamaei, M. T. (2009). Government and Urbanism. Journal of Geography and Regional Planning, 1, 143-165. [in Persian].
 23. Sadr Mousavi, M., & Talebzadeh, M. (2009). Investigation and Analysis of Changes in Urban Hierarchy of West Azarbaijan Province in a 50-Year Period. Journal of Geographical Space, 9 (27), 44-20. [in Persian].
 24. Shokoui, H. (1995). Perspectives on Urban geography. Third Edition, Tehran: Samt Publications. [in Persian].
 25. Vincent, F. C. (1990) Urbanization in the Middle East. Translated by Parviz Piran, First Edition, Tehran Publication. [in Persian].
 26. Wiedmann, F., Salama, M. A., & Thierstein, A. (2012). Urban Evolution of the City of Doha: An Investigation into the Impact of Economic Transformations on Urban Structures. METU Journal of the Faculty of Architecture, 29 (2), 35-61.
 27. Witlox, F., & Derudder, B. (2007). Airline passenger flows through cities, some new evidence, Cities in Globalization. London: Routledge.