فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب

نوع مقاله : پژوهشی - بنیادی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه فردوسی

10.22059/jurbangeo.2023.352435.1767

چکیده

مسئله تامین غذا، همواره جزء مسائل مهم زیستی انسان محسوب می‌شود و در مراحل مختلف تولید تا توزیع و مصرف، با مسائلی احتمالی روبه‌رو است. تاکنون نظریات، گردهمایی‌ها، پژوهش‌ها، مطالعات و قوانین و مقررات متنوعی در این راستا تنظیم و ارائه شده‌ تا رفع نیاز اولیه انسان با حداقل مشکل، صورت گیرد، اما این هدف، کاملا به موفقیت محقق نشده‌است. شناسایی و اطلاع از علل این مسئله، نیازمند شناخت و کسب آگاهی همه جانبه از حیث نظری، تجربی و پژوهشی است تا شکاف‌ها و خلآهای احتمالی را روشن سازد. لذا، در پژوهش حاضر، این سه نوع مطالعه در قالب سه لایه نگرش، مواد پژوهش و روش، انجام شده‌است تا ضمن شناسایی ابعاد امنیت غذایی و سیر تکاملی آن، چگونگی تطبیق‌پذیری با مقررات، سیاست‌ها و قوانین را بررسی نموده و با تحلیل و بررسی پژوهش‌های پیشین در این حوزه و مقایسه این سه مطالعه، شکاف دانشی، تجربی و پژوهشی را در زمینه امنیت غذایی شناسایی نماید. از این‌رو، روش پژوهش، آمیخته شامل مطالعه کتابخانه‌ای-مروری، تحلیل تماتیک و فراتحلیل است. براساس نتایج پژوهش، پایه دانشی امنیت غذایی که شامل موجودی، دسترسی، مصرف و حکمروایی خوب است، با پایه تجربی و پژوهشی تفاوت دارد و بین مطالعه دانشی و پژوهشی، شکاف عمیق و قابل توجهی وجود دارد. به‌روزسازی قوانین و سیاست‌ها در کنار انجام پژوهش‌های کاربردی با محوریت حکمروایی خوب غذا، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند این شکاف را پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis on the recognition of the food security approach in the framework of the principles of good governance

نویسندگان [English]

  • Seyyede Shabnaz Ettehad 1
  • Jamileh Tavakolinia 2
  • mohamamdrahim rahnama 3
1 sbu
2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 ferdowsi
چکیده [English]

The issue of food supply is always considered as one of the important biological issues of humans. Theories, gatherings, researches, studies, and various laws and regulations have been prepared and presented in this direction in order to satisfy the basic human needs with minimum difficulty, but this goal has not been fully achieved successfully. Identifying and knowing the causes of this problem requires knowing and gaining comprehensive knowledge from a theoretical, experimental and research point of view in order to clarify possible gaps and gaps. Therefore, in the current research, these three types of studies have been conducted in the form of three layers of attitude, research materials and methods, in order to identify the dimensions of food security and its evolution, and to examine how it can be adapted to regulations, policies and laws. and by analyzing and reviewing previous researches in this field and comparing these three studies, identify the knowledge, experimental and research gap in the field of food security. Hence, the mixed research method includes library-review study, thematic analysis and meta-analysis. Based on the results of the research, the knowledge base of food security, which includes availability, access, consumption and good governance, is different from the experimental and research base, and there is a deep and significant gap between scientific and research studies. Updating the laws and policies, along with conducting applied research focusing on good food governance, is one of the solutions that can cover this gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food security
  • good governance
  • thematic analysis
  • meta-analysis