دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-255 

پژوهشی - بنیادی

فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب

صفحه 87-115

10.22059/jurbangeo.2023.352435.1767

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد رحیم رهنما