چیدمان فضا و پتانسیل هایی برای پیش بینی قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده: تحلیل گراف خطی و بصری، محله جلفا

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 آزمایشگاه مورفولوژی شهری، دانشگاه هنر، البرز، ایران. گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شیخ بهائی، اصفهان، ایران.

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه شهری، جهاد دانشگاهی، البرز، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.351426.1760

چکیده

نظریه حرکت طبیعی بیان می کند که شبکه خیابانی با حرکت پیاده و قابلیت پیاده روی مرتبط است. علاوه بر معیار نفوذپذیری شامل همپیوندی و اتصال که شاخصی برای قابلیت پیاده روی در نظر گرفته شده است، ادراک بصری نیز با فراهم آوردن ظرفیتی برای فهم و مسیریابی می تواند بر ترجیحات عابر پیاده تأثیر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی ویژگی های بصری و فضایی به عنوان شاخص هایی برای تبیین قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده در محدوده جلفای شهر اصفهان است. مجموعه ای از تکنیک های چیدمان فضا شامل تحلیل خطی، آیزوویست و گراف بصری برای کمی سازی و تفسیر معیارهای بصری و پیکره بندی در محله تاریخی جلفا به کار گرفته شد. ضریب همبستگی دو معیار همپیوندی و اتصال با محیط آیزوویست، مساحت آیزوویست، فشردگی، انسداد، دید سراسری و ضریب خوشه بندی بصری به وسیله آزمون همبستگی اسپیرمن استخراج گردید. نتایج نشان می دهد علاوه بر معیارهای همپیوندی و اتصال، بعد بصری قابلیت پیاده روی شامل سنجه های دید سراسری، مساحت آیزوویست، محیط آیزوویست و انسداد بر الگوی حرکت افراد در این محله تأثیر زیادی دارد. مقایسه مدل مبتنی بر عامل در چیدمان فضا با محیط واقعی نشان می دهد که معیارهای بصری می تواند حرکت افراد در محیط واقعی را نیز پیش بینی کند. قابلیت های بصری به عنوان مکمل های پیکره بندی فضایی می توانند به عنوان متغیرهای بالقوه به ادراک فضایی، مسیریابی و حرکت کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Space syntax and potentials for predicting walkability and pedestrian movement: axial and visual graph analysis, Jolfa neighborhood

نویسندگان [English]

  • Zohre Shafieiyoun 1
  • Homayoon Nooraie 2
  • Faezeh Behnamifard 3
1 Laboratory of Urban Morphology Studies, University of Art, Tehran, Iran; Department of Urban Planning, Faculty of Engineering, Sheikhbahaee University, Isfahan, Iran
2 Urban Planning and Design Department, College of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Urban Planning and Development Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Alborz, Iran
چکیده [English]

According to the theory of natural movement, street networks interact with pedestrian movement and walkability. In addition to permeability criteria, visual perception has an impact on pedestrian preferences and behaviors by providing a capacity for understanding and wayfinding. This research aims to investigate the correlation between the visual and spatial characteristics of the environment in the Jolfa neighborhood of Isfahan city. The set of space syntax tools, including Axial, Isovist, and Visual Graph Analysis, were used to quantify and interpret the configurational and visual criteria in the historical area of Jolfa. The Spearman correlation coefficient was used to calculate the correlation between both integration and connectivity with isovist area, isovist perimeter, compactness, occlusivity, through-vision, and visual clustering. The results show that, in addition to integration, connectivity, and intelligibility, visual properties (i.e., isovist area, isovist perimeter, and occlusivity) had a significant impact on movement patterns in this area. To Validate the results, the agent-based model was used to compare the space syntax simulation of the pedestrian movement with the actual environment. It was shown that visual features derived from space syntax can predict pedestrian movement in the real world. Visual characteristics are complementary to spatial configuration and can help with spatial perception, wayfinding, and pedestrian movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability
  • Spatial configuration
  • Visual graph
  • Agent-based model
  • Jolfa neighborhood