بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعیین چشم‌انداز توسعه شهری، مطالعه‌موردی: شهر بندر انزلی

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.356875.1807

چکیده

شهرها زمانی می‌توانند در مسیر توسعه و آینده‌ای مطلوب و پایدار گام بردارند که برنامه‌ریزی‌ها و اجرای برنامه‌های شهری براساس یک برنامه چشم‌انداز منطبق‌بر هویت منحصر‌به‌فرد شهر و خواسته‌های همه گروه‌های شهری و شهروندان باشد. بنابراین این پژوهش بدنبال بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعیین چشم‌انداز توسعه شهری در بندر انزلی است. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و برمبنای شیوه نگرش، توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها نیز به دو صورت اسنادی و پیمایش میدانی انجام شد. حجم نمونه آماری از طریق روش کوهن 355 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش تلاش شد که روابط و میزان تاثیرگذاری مولفه‌های هویت شهری، پیمایش محیطی (وضعیت موجود شهر)، نگرش به شهر و نیز معیارهای مشارکت ادراک‌شده و قصد مشارکت بر چشم‌انداز شهری سنجیده شود. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی نشان می‌دهد که در تدوین چشم‌انداز شهری بندر انزلی به هویت شهری توجه شده‌است اما پیمایش محیطی نسبت به هویت شهری تاثیر متوسطی بر چشم‌انداز شهری داشته‌است. درحالیکه نگرش به شهر و مشارکت ادراک‌شده تاثیری بر چشم‌انداز شهر بندر انزلی نداشت که نشان از ضعف برنامه‌ریزی مشارکتی دارد اما همچنان مردم آماده مشارکت هستند. زیرا مشارکت را امری ضروری می‌دانند. نتایج ماتریس اهمیت-عملکرد نیز بیانگر حضور مولفه «پیمایش محیطی» در محدوده ضعف است که نیاز به سرمایه‌گذاری و بهبود متغیرهای این مولفه است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیریت شهری و برنامه‌ریزان جهت آگاهی از مسائل و کاستی‌های موجود در تدوین چشم‌اندازهای توسعه در راستای شهری موردرضایت همگان با آینده‌ای مطلوب یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the determination of urban development visions, case study: Bandar Anzali city

نویسندگان [English]

  • Benyamin Hasanzadeh Baghi
  • Aliakbar Salaripour
Department of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Cities can take a step in the path of development and a favorable and sustainable future when the planning and implementation of urban programs are based on a vision plan that matches the unique identity of the city and the wishes of all urban groups and citizens. Therefore, this research seeks to investigate the factors influencing the determination of urban development prospects in Bandar Anzali city. This research is practical based on the goal and descriptive-analytical based on the attitude. The size of the statistical sample was calculated using Cohen's method of 355 people. In this research, an attempt was made to measure the relationships and the influence of the components of urban identity, environmental survey (current state of the city), attitude towards the city, as well as the criteria of perceived participation and participation intention on the urban vision. The results of the research show that in compiling the urban vision of Bandar Anzali, attention has been paid to the urban identity, but the environmental survey has had a moderate impact on the urban vision compared to the urban identity. While the attitude towards the city and the perceived participation did not affect the vision of Bandar Anzali city, which shows the weakness of participatory planning, but still people are ready to participate. Because they consider participation essential. The results of the Importance-Performance Matrix also indicate the presence of the "environmental survey" component in the weakness range, which requires investment and improvement of the variables of this component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vision
  • participation
  • urban identity
  • Bandar Anzali city