سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22059/jurbangeo.2022.334746.1623

چکیده

شهر سالم را شهری تعریف می‌کنند که محیط‌های کالبدی - اجتماعی و فرهنگی خود را به‌طور پیوسته بهبود می‌بخشد و منابعش را توسعه می‌دهد و سلامت عمومی را تضمین می‌کند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه با افزایش روند صنعتی شدن و گسترش بیماری‌های عفونی و همه‌گیر از کیفیت محیط سکونتی شهرها کاسته شده و نارسایی‌هایی مانند آلودگی‌های محیط زیستی، بیکاری، فقر، بد مسکنی و آسیب‌های اجتماعی روانی در شهرها عمومیت‌یافته است. شهر نورآباد همانند بسیاری از شهرهای دیگر با مشکلات عدیده‌ای از قبیل، بافت‌های فرسوده، مسکن نامناسب، کمبود خدمات اجتماعی و بهداشتی و آلودگی صوتی مواجه است که ادامه این روند باعث وارد آمدن آسیب‌های جدی به‌سلامت محیط و سلامت شهروندان خواهد شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی تحلیل بوده و جهت ارزیابی نهایی و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی تست و جهت تبیین و مدل‌سازی اثرات نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای پژوهش نشان داد وضعیت شاخص‌های شهر سالم در محدوده موردمطالعه با میانگین 51/2 در وضعیت قابل‌قبولی قرار ندارند و ضعیف برآورد می‌شوند. تحلیل یافته‌های منتج از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که مقدار بار عاملی شاخص ریشه دوم میانگین خطای مربعات برابر با (079/0) است که نشان‌دهنده مطلوبیت مدل پژوهش می‌باشد. همچنین تحلیل مدل عاملی مرتبه دوم نشان داد که بعٌد سلامت بیشترین بار عاملی را با وزن (94/0) را دارا می‌باشد و کمترین بار عاملی هم به بعٌد کالبدی فیزیکی با وزن عاملی (64/0) تعلق دارد. در راستای ارتقاء شاخص‌های شهر سالم و توزیع متوازن خدمات و امکانات می‌بایست سیاست‌های فضایی و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و هدایت و سوق دادن آن‌ها به سمت پهنه‌های محروم صورت گیرد که نقش مدیریت شهری و سازمان‌های مرتبط بسیار پررنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the health of urban settlements with emphasis on healthy city theory the Case study of Noorabad City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan yazdani
  • Reza Hashemi Masoomabad
  • Kamran Doolatyarian
Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
A healthy city is a city that continuously improves its physical, social, and cultural environments, develops its resources, and ensures public health. In recent years, the increasing trends of environmental pollution, unemployment, poverty, poor housing, and social and psychological harms as well as industrialization and the spread of epidemic diseases have decreased the quality of the urban living environment. Noorabad City, like many other cities, is facing many problems such as worn-out structures, inadequate housing, lack of social and health services, and noise pollution. These problems will cause serious damage to the health of the environment and citizens. The present study employs a descriptive-analytical method for final evaluation and data analysis. This study uses t-test and structural equation modeling to explain and model the effects. The results of the t-test of the sample showed that the status of healthy city indicators in the study area with an average of 2.51 is not in an acceptable situation and is estimated to be poor. Analysis of the findings of structural equation modeling indicates that the amount of factor load of the root mean square error (RMSE) is equal to 0.079, which indicates the desirability of the research model. Also, the analysis of the second-order factor model showed that the health dimension has the highest factor load with a weight of 0.94 and the lowest factor load belongs to the physical dimension with a factor weight of 0.64. In order to promote the indicators of a healthy city and balanced distribution of services and facilities, spatial policies and planning should be based on creating a platform for attracting more private sector investment and directing them to disadvantaged areas where the role of urban management and related organizations is very important
 
Extended Abstract
Introduction
Half of the world's population today lives in cities, and it is predicted that 70% of the world's population will live in urban environments by 2050. According to recent studies, high population density, complex interactions, lack of health facilities and environmental pollution are among the factors that aggravate global problems, especially in developing countries. On the other hand, due to the speed of changes and challenges in the global arena, vast changes have been made in urban public health in the last century. Undoubtedly, the health of today's society has been severely endangered by the progress towards urbanization and due to various factors such as high population, inappropriate housing, industrialization, various pollutions and insufficient health care, and in case of negligence in this regard, the health of the entire system and security National countries will be endangered. In today's age, health describes a comprehensive concept of quality of life. Prosperity and appropriate conditions governing any society are considered as symbols of its progress, which is achieved by ensuring the rights of citizens, and health is the most essential part of development and prosperity. Urban planning is a vital aspect of human health and well-being, because it is a professional field and work. which creates political processes, institutions and organizations that give rise to policies, laws and physical programs. Since the axis of human development is healthy and today's societies want to create a suitable platform for production and acceleration necessary to achieve all-round development, it is obvious that examining and explaining all the components affecting urban health is a must for researchers and health activists. Applying the health approach guarantees the survival of the city and having healthy citizens depends on a healthy city. Healthy life is the product of social interaction between individual choices on the one hand and the social and economic environment surrounding the individual on the other hand. Healthy City is a term derived from the discussion of health promotion and the new public health in the mid-1980s. According to the World Health Organization website, cities face three threats: infectious diseases in crowded places, non-communicable and chronic diseases such as diabetes, cancer and heart diseases, and finally road accidents and fatalities, violence, crime and crimes are major obstacles to health and hygiene in They are considered a city. Therefore, citizens' access to social and economic infrastructure such as housing, proper urban services, jobs, fair distribution of urban facilities, traffic problems, access to safe and sanitary drinking water, garbage disposal, etc. will directly affect their health. The purpose of the present study is to evaluate the status of the five indicators of a healthy city including social, economic, cultural, health and health dimensions in Noorabad city and examines its direct and indirect effects on the quality of urban life of citizens.
 
Research Methodology
The current research has a quantitative approach in terms of its purpose, practical and in terms of methodology, and its expression is based on description and analysis. The collection tool in this research is library, field and using the scientific resources of related organizations. The random sampling method is simple. The main tool of data collection is the researcher's questionnaire, which was prepared after reviewing the background and theoretical literature of the research and collecting indicators related to the city of Salem. The statistical population of the research is a total of 65547 (people) residents of Noorabad city. The results of each test are given in separate tables. Screening method was also used to apply validity in the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the propositions of this research. The higher the correlation of the questions, the higher the Cronbach's alpha value, which is higher than 0.7 for all these propositions, which indicates the good reliability of the research tool. Sample power software was used to determine the sample size, which was estimated by considering alpha 0.5, confidence level 0.95 and one-sided test, the research sample size is 160 people. To analyze the data, T-Test and structural equation modeling were used in SPSS and AMOS software environment.
 
Discussion and findings
The current research has investigated the status of urban health indicators in connection with the healthy city in Noorabad city and has studied the desirability status of this issue. The results of the t-test of a sample of the research show that considering the negative value of the T statistic and comparing the average of the indicators with the standard value of 3, the average of all the indicators, including the social, health, cultural, economic, and residential physical index, respectively, is equal to 40. 2.2, 2.95, 2.41, 2.49, 2.78, 2.27 and they are less than the average value, so it can be said that Noorabad city is in an unfavorable situation in terms of urban health and healthy city indicators. has it. Also, the findings of the structural model of the research show that the health factor with a factor load of 0.94 has been more effective than other factors on the indicators of a healthy city, and then cultural, social, economic and physical factors with regression weights of 0.90, 0.84, 0.70, 0.64 are located. Also, the partial fitting of the second-order factor model showed that the highest regression weights are for the variables, citizens' employment rate, women's employment rate, satisfaction with expenses and living costs, the number of specialist doctors, feeling satisfied with life, and the lowest regression weights are for satisfaction with active ambulances. City area, satisfaction with emergency, satisfaction with architecture of buildings, employment percentage of disabled people, sufficient income to travel and satisfaction with job opportunities are assigned respectively with factor loadings.
 
Conclusion
According to the definition of the World Health Organization, health in its various dimensions depends on the demands of the environmental, social, economic and cultural contexts of the society, and achieving an acceptable level of it requires the participation of people and executive bodies; The urban environment is known as a determinant of health, and urban planners, as controllers of the environment, can influence the health of the city and citizens through the implementation of short-term and long-term plans. Finally, it can be concluded that health and environmental indicators play an important role in the health of urban settlements in Noorabad city. This factor has assigned the number of indicators with 10 variables and this problem indicates that a wide range of explanations of the indicators of Salem city are influenced by this dimension.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Health
  • Healthy City
  • Structural Modeling
  • Noorabad City
احمدی، محمد؛ حاتمی نژاد، حسین، پوراحمد، احمد، زیاری کرامت الله و شهرکی زنگنه، سعید. (1398). بررسی و تحلیل متغیرهای حق به‌سلامت شهری، مطالعه موردی شهر بجنورد. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7 (2)، 285-309.
https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055
اسمعیل پور روشن، علی‌اصغر، مهر آذین حشمت. (1397). نقش سیاست‌گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران. فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 10 (4)، 225-214. https://dorl.net/dor/20.1001.1.66972251.1397.10.4.13.7
افضلی، رسول، ایرانخواه کوخالو، احمد. (1397). بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 10 (35)،90-78.
امیدی، مصطفی؛ حقیقتیان، منصور و هاشمیان فر، سید علی. (1396). سلامت اجتماعی و کارکردهای آن در جوامع شهری (موردمطالعه: کلان‌شهر اصفهان). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 7(24)، 188 -157.
پوراحمد، احمد؛ مهدی، علی و مهدیان بهمنیری، معصومه. (1394). تحلیل تأثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی)، در منطقه‌های چهارگانه کلان‌شهر قم. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 47(3)، 527-507. https://doi.org/10.22059/jhgr.2015.51242
رمضانی، سارا، نسترن، مهین. (1401). سنجش وضعیت شاخص‌های سلامت شهری در سطح شهر تهران. فصلنامه توسعه پایدار شهری، 3 (8)، 69-53. https://doi.org/10.22034/usd.2022.702218
زکی، محمدعلی، خشوعی مریم السادات. (1392). سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)، 3 (8)، 108-79.
زیاری، کرامت الله؛ آروین، محمود و بذرافکن، شهرام. (1397). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تحقق شهر سالم، (مطالعه موردی: بندر ماهشهر). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 9 (29)، 170-138.
سالاری سردری، فرضعلی، کیانی، اکبر. (1399). مدیریت شهری و COVID-19: تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه. فصلنامه چشم‌انداز شهرهای آینده، 1 (4)، 22-1.
سلیمی سبحان، محمدرضا، منصوری کامران. (1397). تحلیلی بر رویکردهای شهر سالم و شاخص‌های آن (مطالعه موردی: شهر شیراز). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 10 (2)، 469-455. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1399.10.38.59.4
شیخ‌زاده، فرزانه؛ محمدی، محمود و شاهیوندی، احمد. (1397). تدوین الگوی برنامه‌ریزی راهبری محله محور با تأکید بر رویکرد شهر سالم، (مطالعه موردی: محله ساربان شهر بجنورد). مجلّه جغرافیا و توسعه فضای شهری، 5 (1)، 111-93. https://doi.org/10.22067/gusd.v5i1.56662
صابری فر، رستم. (1396). ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های شهر سالم بر اساس نیازهای محلی و منطقه‌ای، (نمونه موردی، استان‌های خراسان جنوبی). دو فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 11(1)، 42-29. https://doi.org/10.30473/grup.2020.7470
صدری، آرش؛ حیدری، محمود و تبریزی، آرزو. (1398). طراحی شهری با رویکرد شهر سالم، نمونه موردی: محله امامیه مشهد. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21 (62)، 21-1.
ضرابی اصغر، قدمی؛ مصطفی، و کنعانی، محمدرضا. (1391). ارزیابی سکونتگاه‌های شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 12(47)، 148-131.
عبداللهی، علی‌اصغر؛ کریمی، صادق و حسن‌زاده، مرتضی. (1399). تحلیل زیست پذیری مناطق درون‌شهری با استفاده از مدل‌های WASPAS و FUZZY ELECTRE (موردمطالعه: مناطق چهارگانه شهر کرمان). فصلنامه علوم جغرافیایی، 16، (33)، 55-42.
علیزاده اقدام، محمدباقر؛ ربانی، رسول و مبارک بخشایش، مرتضی. (1392). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان، (مطالعه موردی شهر اصفهان). فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه توسعه اجتماعی، 5 (15)، 87-47.
https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.830
غلامی، حمیده؛ پناهی، علی و احمدزاده، حسن. (1399). آینده‌پژوهی تاب‌آوری سکونتگاه‌های شهری در برابر مخاطرات محیطی با تأکید بر پاندومی کرونا (مطالعه موردی: شهر شیراز). فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 9 (36)، 199-179.
https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.67419.1002
فصیحی، حبیب‌الله؛ رضائیان، هانی و حسینی، سیده مهشید. (14000). تحلیل فضایی شاخص‌های شهر سالم در شهر جدید سهند. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 25 (78)، 321-309. https://dx.doi.org/10.22034/gp.2021.43017.2747
کیخاوانی، شیلر؛ صفاری نیا، مجید، علی پور، احمد و ولی‌الله، فرزاد. (1399). تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری، فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 10(38)، 64-41.
https://doi.org/10.22034/spr.2020.114688
کنار کوهی، الهه؛ اذانی، مهری، خادم الحسینی، احمد و صابری حمید. (1399). تبیین اثرات عوامل فرهنگی - اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم، مطالعه موردی: شهر بهبهان. مجله شهر پایدار، 3 (3)،16-1. https://doi.org/10.22034/JSC.2020.197267.1092
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ پرویزیان، علی و علیزاده، مهدی. (1396). استخراج و سنجش شاخص‌های شهر سالم در مناطق هشتگانه شهر اهواز. نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری،8 (29)، 178-161. dor/20.1001.1.22285229.1396.8.29.9.3
مهدی، علی. (1390). بررسی و تحلیل سلامت زیست و برخورداری از شاخص‌های سلامت در مناطق حاشیه‌نشین (مورد مطالعاتی: محله شاد قلی خان قم)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، 1390.
نظم فر، حسین؛ علوی، سعیده و عشقی چهار برج، علی. (1395). تحلیل فضایی سکونتگاه‌های شهری استان گلستان ازلحاظ شاخص‌های شهر سالم، مجله آمایش جغرافیایی فضا،، 8 (30)، 228-214. https://doi.org/10.30488/gps.2019.85992
نقدی، اسدالله، زارع، صادق. (1390). الگوی زیست حاشیه، تهدیدی برای توسعه و سلامت پایدار شهری. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)، 1(1)، 146-125.
هزارجریبی، جعفر، صفری شالی، رضا. (1390). بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و امنیت اجتماعی. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، 3 (3)، 184-157.
یزدانی، محمدحسن، فرزانه سادات زارنجی، ژیلا. (1400). ارزیابی وضعیت زیست‌محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره‌گیری از مدل PROMETHEE. فصلنامه مطالعات علوم محیط‌زیست، 6 (3)، 4099-4093.
AlWaer, H., Speedie, J., & Cooper, I. (2021). Unhealthy Neighbourhood “Syndrome”: A Useful Label for Analysing and Providing Advice on Urban Design Decision-Making?. Sustainability, 13(11), 1-30, 6232. https://doi.org/10.3390/su13116232
Arun, Ö., & Holdsworth, J. K. (2020). Integrated social and health care services among societies in transition: Insights from Turkey. Journal of Aging Studies, 53, 100850. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100850
Ashton, J. (2009). From Healthy Towns 1843 to Healthy City 2008. Public Health, 1, 11-13. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2008.10.024
Capolongo, S., Lemaire, N., Oppio, A., Buffoli, M., & Roue Le Gall, A. (2016). Action planning for healthy cities: the role of multi-criteria analysis, developed in Italy and France, for assessing health performances in land-use plans and urban development projects. Epidemiol Prev, 40, 257-64. https://doi.org/10.19191/ep16.3-4.p257.093.
Cohen-Cline, H., Turkheimer, E., & Duncan, G. E., )2015(. Access to Green Space, Physical Activity and Mental Health: A Twin Study. Journal of Epidemiology and Community Health, 69(6), 523-529. https://doi.org/10.1136/jech-2014-204667
Coppel, G., & Wüstemann, H. (2017). he Impact of Urban Green Space on Health in Ber lin, Germany: Empirical Findings and Implications for Urban Planning. Landscape and Urban Planning, 167, 410–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.06.015
Corburn, J. (2017). Equitable and Healthy City Planning: Towards Healthy Urban Governance in the Century of the City, Healthy Cities, 31-41. https://doi.org/10.1013/j.jinf.2018.15.004
Dahai Yue & Shiman Ruan & Jin Xu & Weiming Zhu & Luyu Zhang & Gang Cheng & Qingyue Meng,, (2017) Impact of the China Healthy Cities Initiative on Urban Environment, The New York Academy of Medicine. Journal Urban Health, 94, 149–157.DOI 10.1007/s11524-016-0106-1.
Kenarkohi, E., Azani, M., Khadem Al-Hosseini, A., & Saberi, H. (2019). Explaining the effects of social-cultural factors on achieving a healthy city model, case study: Behbahan city. Journal of Sustainable City, 3 (3), 1-16. Doi:10.22034/JSC.2020.197267.1092. [in Persian].
Eun Woo N, A Lee, Ji Young Moon, Yea Li-A Song & Sarita Dhakal, (2015), Analyze the characteristics of the healthy cities projects using HP-Source.net in Korea. International Journal of Health Promotion and Education, 53(5), 244–256. http://dx.doi.org/10.1080/14635240.2015.1010655
Fong, M. W., Gao, H., Wong, J. Y., Xiao, J., Shiu, E. Y. C., & Ryu, S. (2020). Nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in nonhealthcare settings-social distancing measures. Emerging Infectious Diseases, 26(5), 976–984. https://doi.org/10.3201%2Feid2605.190995
Hamblion. E. L., Burkitt. A., Lalor. M. K., Anderson. L. F., Thomas. H. L., Abubakar. I., Morton. S., Maguire. H., & Anderson. S. R. (2019). Public health outcome of Tuberculosis Cluster Investigations, England 2010–2013. Journal of Infection, 78, 269–274. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2018.12.004
Helpman. L.; Pond. G. R.; Elit. L.; Anderson. L. R. & Seow. H. (2020). Endometrial cancer presentation is associated with social determinants of health in a public healthcare system: A population-based cohort study. Gynecologic Oncology, YGYNO-977923. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2020.04.693
Humphreys, J. & Solarsh,G. (2017). Population at special health risk: rural populations. International Encyclopedia of public health, 8, 599-608 http://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00346-5
Kang, N. N., Kim, J. T., & Lee, T. K. (2014). A Study on the Healthy Housing Quality of Multifamily Attached House According to Dwelling Unit Age. Energy Procedia, 62, 595-602. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.422
Khomenko, S., Nieuwenhuijsen, M., Ambros, A., Wegener, S., & Mueller, N. (2020). Is a liveable city a healthy city? Health impacts of urban and transport planning in Vienna, Austria. Environmental research, 183, 1-14, 109238. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109238
Li. J. & Rose. N. (2017). Urban social exclusion and mental health of China's rural-urban migrants – A review and call for research. Health & Place, 48, 20–30. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.08.009
Litman, T. (2011). Well measured: Developing indicators for sustainable and livable transport planning. Retrieved from http//WWW.Vtpi.Org. Retrieved from http//WWW.Vtpi.Org. DOI: 10.1007/B ا 00302511
Lak, A., Shakouri Asl, Sh., & Maher, A., (2020). Resilient urban from to pandemics: Lessons from COVID-19. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), 34, https://doi.org/10.34171/mjiri.34.71.
Malanson, G. P., (2020). COVID-19, zoonoses, and physical geography. Progress in Physical Geography, 44 (2) 149–150. DOI: 10. 1177/0309133320918386.
Mitra, A., Chaudhuri, T., Ray, M., Ankita, P., & Zaman, S. (2020). Impact of COVID-19 related shutdown onatmospheric carbon dioxide level in the city of Kolkata. ParanaJournal of Science and Education, 6(3), 84-92. DOI. Org/10.5281/Zenodo.3779156.
Omuta, G. E. (1988). The quality of urban life and the perception of livability: A case study of neighbourhoods in benin city, Nigeria. Social indicators research, 20(4). DOI:10.1007/BF00302336
Patrick, R., Mark, D., & Blake, P., (2017). Healthy Cities and the Transition movement: converging towardsecological well-being?, School of Health & Social Development, Faculty of Health, Deakin University, 221 Burwood Highway, VIC 3125, Australia. https://doi.org/10.1177/1757975915595341
Panda, S. R. (2020). Alliance of COVID 19 with pandemic of sedentary lifestyle & Physical Inactivity: Impact on Reproductive health. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. DOI: 10.1016/j.tjog.2020.07.034.
Pineo, H., Aldridge, R.W., Zimmermann, N., & Michele, M. (2018). Promoting a healthy cities agenda through indicators: Development of a global urban environment and health index. Cities & Health, DOI: 10.1080/23748834.2018.1429180.
Ramaswami. A. (2020). Unpacking the Urban Infrastructure Nexus with Environment, Health, Livability, Well-Being, and Equity. One Earth Commentary. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.02.003.
Ramezani, S., & Nastern, M. (2022). Assessing the status of urban health indicators in Tehran city, Urban Sustainable Development, Journal 3 (8), 53-69. https://doi.org/10.22034/usd.2022.702218 [in Persian].
Royal Town Planning Institute. (2014). Promoting Healthy Cities: Why planning is critical to a healthy urban future, 44 Pages.
Ronald, G., Macfarlane, Linda P., Wood, MA., Monica, E. C. (2015). Healthy Toronto by Design: Promoting a healthi built environment, Public Health; 106 (1)er (Suppl. 1):eS5-eS8. https://doi.org/10.17269/cjph.106.3855.
Rydin, Y. (2012). Healthy cities and planning. Town Planning Review, 83, 1-6. Rydin, Y., et al. (2012). Shaping Cities for Health: The Complexities of Planning Urban Environments in the 21st Century. The Lancet, 379(Special Issue), 2079–2108. https://doi.org/10.1049/iet-smc.2012.0021
Toh, Ch. K., & Webb, W. (2020). The Smart City and Covid-19. IET Smart Cities, 2(2), 56-57. https://doi.org/10.1049/iet-smc.2020.0024
Tsouros, A.D. (2017). City Leadership for health and sustainable, Retrieved 2020/11/16 from: Globalhealthycities.com.
Verikios, G. (2020). The dynamic effects of infectious disease outbreaks: The case of pandemic influenza and human coronavirus. Socio-Economic Planning Sciences, https://doi. org/10. 1016/j. seps. 2020. 100898.
Vancouver’s Healthy City Strategy. (2014). A healthy city for all, 64 pages 501-111 West Hastings Street Vancouver, BC V6B 1H4 604-829-2007 socialpolicy@vancouver.ca
Wamukoya, M., Kadengye D. T., Iddi. S., & Chikozho. C. (2020). The Nairobi Urban Health and Demographic Surveillance of slum dwellers, 2002–2019: Value, processes, and challenges. Global Epidemiology, 2, 1- 10. https://doi.org/10.1016/j.gloepi.2020.100024
WHO Regional Office for Europe. (2012). Governance for health in the 21st century. Available at:http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/governance-for-health-in-the-21st centur. https://apps.who.int/iris/handle/10665/326429
WHO. (2000). “Regional Developing a Healthy Cieties Project”. WHO Regional Office for the western pacific. https://apps.who.int/iris/handle/10665/206859
Wu, Sh., Delong, L., Xiaoyue, W., & Shuangcheng, L. (2018). Examining component-based city health by implementing a fuzzy evaluation approach. journal ecological-indicators http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.082.
Zhou, P., Yang, X. L., Wang, X. G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., and Shi, Z. L. (2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. research Nature, 579(7798), 270–273. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7
Abdollahi, A., Karimi, S., & Hassanzadeh, M. (2020). Analysis of the livability of urban areas using WASPAS and FUZZY ELECTRE models (Case study: four regions of Kerman). Geographical Sciences Quarterly, 16 (33), 55-42. [in Persian]
Afzali, R., & Irankhah, A. (2018). Localization of Paris city management experiences in urban health. Urban Management Studies, 10(35), 77-90. [in Persian].
Ahmadi, M., Hataminejad, H., Pourahmad, A., Ziari, K., Zanganeh Shahraki, S. (2019). An Analysis of Variables of the Right to Urban Health (Case Study: Bojnourd, Iran). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 7(2), 285-309. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055 [in Persian].
Alizadeh Aghdam, M B., Rabbani, R., & Mubarak, B. (2013).The effect of social capital and the feeling of deprivation on the health of citizens, (Case study of Isfahan). Social Development Welfare Planning Quarterly, 5 (15), 87-47. [in Persian]. https://doi.org/10.22054/qjsd.2013.830
Esmaeil Pour Roshan, A., & Mehr Azin, H. (2018). The role of government policy-making in promoting urban living with an emphasis on health; Case study of 15th district of Tehran. Journal of New Attitudes in Human Geography, 10(4), 214-225. https://dorl.net/dor/20.1001.1.66972251.1397.10.4.13.7 [in Persian].
Fasihi, H., Rezaian, H., & Hosseini, S. M.. (2021). Spatial analysis of healthy city indicators in the new city of Sahand, Journal of Geography and Planning, 25 (78), 321-309. https://dx.doi.org/10.22034/gp.2021.43017.2747 [in Persian].
Gholami, H., Panahi, A., Ahmadzadeh, H. (2020). The future of resilience research of urban settlements against environmental hazards with emphasis on Corona pandemic (Case study: Shiraz). Journal of Geography and Environmental Hazards, 9 (36), 199-179. https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.67419.1002 [in Persian].
Hezar Jaribi, J., & Safari Shali, R. (2011). A Study of the Interaction of the Two Concepts of Citizenship and Social Security. Journal of Law Enforcement and Security, 3 (3), 184-157. [in Persian].
Kikhavani, Sh., Saffarinia, M., Alipour, A., & Valiullah, F. (2020). Development of social dimensions of health from the perspective of urban management, Quarterly Journal of Social Psychology Research, 10 (38), 64-41. https://doi.org/10.22034/spr.2020.114688 [in Persian].
Mehdi, A. (2011). Study and analysis of biological health and health indicators in suburban areas (Case study: Shad Gholi Khan neighborhood of Qom). Master Thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, 2011. [in Persian].
Mohammadi Deh Cheshmeh, M., Parvizian, A., & Alizadeh, M. (2017). Extraction and evaluation of healthy city indicators in the eight regions of Ahvaz. Journal of Urban Research and Planning, 8 (29), 178-161. [In Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285229.1396.8.29.9.3
Naqdi, A., & Zare, S. (2011). Marginal Biosphere Pattern, Threat to Sustainable Urban Development and Health. Journal of Urban Sociological Studies (Urban Studies), 1 (1), 146-125. [in Persian].
Nazmfar, H., Alavi, S., & Eshghi Chahar Borj, A. (2016). Spatial analysis of urban settlements in Golestan province in terms of healthy city characteristics. Journal of Spatial Planning, 8 (30), 228-214. https://doi.org/10.30488/gps.2019.85992 [in Persian].
Omidi, M., Haghigatian, M., & Hashemian far, A. (2017). Social Well-being and its functions in urban areas(Case of study: metropolis of Esfahan). Urban Sociological Studies, 7(24), 157-188. [in Persian].
Pourahmad, A., Mehdi, A., & Mehdian Bahmaniri, M. (2015). Analysis of the effect of targeted implementation of subsidies on urban health indicators (nutritional health and food security), in the four regions of Qom. Journal of Human Geography Research, 47 (3), 527 -507. https://doi.org/10.22059/jhgr.2015.51242 [in Persian].
Saberifar, R. (2017). Assessing the implementation of healthy city policies based on local and regional needs (case study, South Khorasan provinces). two scientific journals of urban ecology research, 11 (1), 42-29. https://doi.org/10.30473/grup.2020.7470 [in Persian].
Salimi Soban, Mohammad Reza, Mansouri Kamran. (2017). An analysis of approaches to a healthy city and its indicators (case study: Shiraz city). Quarterly of Geography and Regional Planning, 10 (2), 469-455. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1399.10.38.59.4 [in Persian].
Sadri, A., Heidari, M., & Tabrizi, A. (2019). Urban design with a healthy city approach, case study: Emamieh neighborhood of Mashhad. Journal of Applied Research in Geographical Sciences), 21 (62), 21-1. [in Persian].
Salari Sardari, F. A., & Kayani, A. (2019). Urban management and COVID-19: Analysis of a healthy city in the border city of Zabul and the industrial city of Asalouye. Journal of Future Cities Vision, 1 (4), 1-22. [in Persian].
Sheikhzadeh, F., Mohammadi, M., Shahivandi, A. (2015). Development of a neighborhood-based governance planning model with emphasis on the healthy city approach (Case study: Sarban neighborhood of Bojnourd), Journal of Geography and Urban Space Development, 5 (1), 111-93. https://doi.org/10.22067/gusd.v5i1.56662 [in Persian].
Yazdani, M H., & Farzaneh Sadat Zaranji, J. (2021). Assessing the environmental status of Ardabil city with a healthy city approach using PROMETHEE model. Journal of Environmental Science Studies, 6 (3), 4099-4093. [in Persian].
Zaki, M A., & Khoshoei, M. (2013). Social health and its effective factors among the citizens of Isfahan. Journal of Urban Sociological Studies (Urban Studies), 3 (8), 108-79. [in Persian].
Ziari, k., Arvin, M., & Bazrafken, Sh. (2017). Investigating the effect of social capital on the realization of a healthy city (case study: Bandar Mahshahr). Journal of Urban Sociological Studies, 9 (29), 138-170. [in Persian].
Zarabi A., Ghadami, M., & Kanani, M. (2012). Evaluation of urban settlements with a healthy city approach in Mazandaran province. Social Welfare Quarterly, 12 (47), 148-131. [in Persian].