بررسی و ارزیابی مطلوبیت فضاهای شهری در راستای رضایت‌مندی روانی جامعه سالمندان مطالعه موردی: خیابان ملت شهرکرد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری، موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران.

10.22059/jurbangeo.2023.361322.1838

چکیده

با افزایش جهانی جمعیت سالمندان در چند دهه اخیر، ایجاد فضاهای مطلوب شهری برای خدمات­رسانی به آنها چالشی مشترک برای برنامه­ریزان و سیاست‌گذاران تمام جوامع ایحاد کرده است. در کشور ما هم با توجه به افزایش نرخ سالمندی و هشدارهای صاحب­نظران در ارتباط با وقوع بحران سالمندی در آینده نزدیک، ضرورت ایجاد فضاهای عمومی مناسب برای این گروه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر میزان مطلوبیت فضاهای عمومی شهری در ارتباط با نیازهای جامعه سالمندان در خیابان ملت شهر شهرکرد را با بهره­گیری از رویکرد خیابان­های دوستدار سالمند مورد مطالعه قرار داده و سپس به بررسی نقش آن در ایجاد حس رضایتمندی پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت توصیفی-‌تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش سالمندانی را شامل می­شود که به هنگام پرسشگری و حضور پژوهشگر در پیاده‌روها و خیابان ملت در طول چند روز (بهار 1402)، در این محدوده حضور داشتند که300 نفر  از آنها به روش نمونه‌گیری اتفاقی انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همچون آزمون T تک‌نمونه‌ای، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته‌های بدست آمده نشان داد که مقادیر میانگین بیشتر شاخص‌های مورد بررسی، کمتر از میزان متوسط است. همچنین بین مولفه­های خیابان­های دوستدار سالمند و حس رضایتمندی رابطه مثبت وجود دارد. به علاوه، مؤلفه ایمنی و قابلیت­دسترسی بیشترین تأثیر را در رضایتمندی روانی جامعه سالمندان دارند. به­طور­کلی نتایج نشان می‌دهد که خیابان ملت شهرکرد در ایجاد حس رضایتمدی جامعه سالمندان موفق عمل نکرده و نتوانسته فضایی دلپذیر و امن را برای این گروه فراهم کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and evaluating of the desirability of urban spaces toward the psychic satisfaction of the elderly community the case study of Mellat Street, Shahrekord

نویسندگان [English]

 • maryam rezaee 1
 • Bahareh Tadayon 2
 • Marzieh Javanbakht Ghahfarokhi 3
1 Department of Human Geography, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan Branch), Isfahan, Iran
3 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture, Noor Hedayat Shahrekord Institute of Higher Education, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
With the global increase in the elderly population in the last few decades, creating suitable urban spaces in order to serve them has become a common challenge for planners and policymakers of all societies. Also, in our country, due to the increase in the aging rate and experts' warnings on a senior crisis in the near future, the necessity of creating suitable public spaces for this group is vital. In this regard, the current research has studied the desirability of urban public spaces in relation to the needs of the elderly community in Mellat Street, Shahrekord, using the approach of elderly-friendly streets, and then investigated its role in creating a sense of satisfaction. The type of applied research and the research method is descriptive-analytical. The statistical population of the research includes the elderly who were present in this area during the researcher's questioning and presence on the sidewalks and Mellat Street for several days (spring 1402), and 300 of them were selected by random sampling. The required data was collected through library studies and completing the questionnaire. Data analysis has been done using statistical methods such as one-sample T-test, Pearson's correlation coefficient and multiple linear regression test. The obtained findings showed that the average values of most of the investigated indicators are lower than the mean value. Also, there is a positive relationship between the components of elderly-friendly streets and the sense of satisfaction. In addition, the safety and accessibility components have the greatest impact on the psychological satisfaction of the elderly community. In general, the results show that Mellat Street in Shahrekord has not been successful in creating a sense of satisfaction for the elderly community and has not been able to provide a pleasant and safe environment for this group
 
Extended Abstract
Introduction
Public spaces in urban areas play an important role in establishing social interactions with the elderly group and promoting their health. These spaces are very suitable for the feeling of security and comfort of people, especially the elderly community, and increase their willingness to spend time outside the home. The street is the most important space for public activity. The daily activities of the residents, such as social communication, make it possible for the elderly-friendly streets to create an attractive environment for the users, and being in these streets provides a spiritual feeling full of identity, belonging familiarity, and the feeling of being "at home" for the elderly. At the same time, in terms of physical indicators such as safety, accessibility, readability, and recognizability, it provides them a reliable space. Such streets contrast with the uniform street space and create a positive psychological subjective perception of the street space and its diverse social activities. The welfare of the elderly is one of the important aspects of development and modern urban planning with respect to the increase in the urbanization and aging population. Their satisfaction with aspects of urban life (e.g., street use) effectively measures society's ability to promote welfare, harmony, and development. This is worth considering in our country, which has passed its youth and is entering middle age and old age with an upward trend. The city of Shahrekord, as one of the provincial centers of the country, has more than 5% of its population consisting of elderly people, and up to now, significant actions have not been taken to the needs of the elderly in this city. This research evaluates Mellat Street in Shahrekord City, which has a commercial-recreational role and is considered one of the main streets of this city. Therefore, the main questions of the research are as follows: What is the desirability of the urban spaces of Mellat Shahrekord Street to the needs of the elderly? And to what extent these spaces are effective in the psychic satisfaction of the elderly?
 
 
Methodology
This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The statistical population of this research consists of the elderly walking on the sidewalks and Mellat Street during the researcher's visit for a few days (in the spring of 1402), which was done in the form of random sampling. The measurement tool was prepared in the form of a closed-answer questionnaire on a five-point Likert scale. According to the purpose of this research, 300 questionnaires were prepared with 44 questions and randomly distributed and completed among 300 elderly people. The validity of the form and the content of the questionnaire (dimensions and items) were confirmed using the opinions of relevant experts. Also, using Cronbach's alpha coefficient, the stability, and reliability of the questionnaire were confirmed. To analyze the data, one-sample T-tests, Pearson's correlation coefficient, and multiple linear regression were used.
 
Results and discussion
This research was conducted to investigate the desirability of urban spaces for the psychic satisfaction of the elderly, with an emphasis on Mellat Street in Shahrekord. To achieve this goal and measure the desirability of the urban space of Mellat Street, using the T-Tech test, a sample of six main components including safety, recognizability, accessibility, familiarity, legibility, comfort, and elements, and their related indicators have been used. Examining the results of the research shows that among the six studied components, only two components of familiarity and readability has a much better status than the other components. In general, according to the results of this section, it can be said that from the point of view of the elderly, the study area does not have favorable conditions and does not meet their needs. Also, by using the Pearson correlation coefficient test, it was found that there is a positive and significant relationship between the six components and the psychic satisfaction of the elderly, and among them, the safety index with a coefficient of 0.609 has the highest correlation with the dependent variable. The multiple regression test also gives similar results. This means that by considering the six components (safety, recognizability, accessibility, familiarity, readability, and convenience) as independent variables and the sense of psychic satisfaction as dependent variables, the result was obtained all components which have investigated factors that affect the satisfaction of the elderly. So that these factors have been able to explain about 50% of the changes in the dependent variable and among these elements, the safety component, and its related indicators have the greatest regression effect in explaining the satisfaction of the elderly in Mellat Street, Shahrekord.
 
Conclusion
According to the obtained results, it can be said that Mellat Street of Shahrekord, as the central market and the main symbol of the city, and the most prominent public space of Shahrekord has faced many problems and has not been able to satisfy the citizens, especially vulnerable groups such as the elderly. The status of some investigated indicators such as the lack of safe and covered areas for the elderly to sit, the lack of control and regulations limiting noise and pollution, the lack of markings on the tables and the opening of the entrances, the fear of falling, the lack of available parking spaces. With the priority of use by the elderly, the lack of equipment and furniture suitable for the elderly on the street, the presence of disturbing obstacles on the sidewalks, the improper flooring of the sidewalks, the prolongation of the widening and development operations in this axis and the emergence of many problems for passers-by, especially the elderly. The lack of ramps and gentle slopes, and the fear of collision with motorcyclists are more serious than the rest of  the studied indicators, which has the most dissatisfaction among the elderly on Mellat Street. Therefore, it is necessary to prioritize the welfare and comfort of the elderly by considering the six indicators of elderly-friendly streets in future planning.
 
Funding
There is no funding support.
 
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
The authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Public spaces
 • Elderly
 • Elderly-friendly street
 • Satisfaction
 • Shahrekord city
 1. چرخچیان، مریم؛ دانشپور، سید عبدالهادی. (1388). بررسی مؤلفه‌های طراحی فضاهای عمومی پاسخگو. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 30(14)، 85-53.
 2. رخشانی­نسب، حمید رضا؛ حسینی، سید علی و ستار زاده، نظام‌الدین. (1401). ارزیابی شاخص‌های شهر مطلوب سالمندان (نمونه موردمطالعه: شهر یاسوج). جغرافیا و توسعه فضای شهری، 9(3)، 59-81.
 3. علی الحسابی، مهران و رفیعی، فرخنده. (1391). ارزیابی نیازمندی­های سالمندان در فضاهای شهری نمونه موردی: پارک خلدبرین شیراز. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 9(5)، 257-247.
 4. عیسی­لو، شهاب­الدین؛ جمعه پور، محمود و خاکساری رفسنجانی، علی. (1394). نیازها و مشکلات سالمندان در فضای شهری، نمونه موردی: خیابان‌های مرکزی شهر قم. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 6(2)، 39-1.
 5. غفاری، سید رامین ومحمدی ده چشمه، پژمان. (1391). بررسی پدیده سد معبر در پیاده­روهای شهری (مطالعه موردی: شهرکرد- خیابان ملت). فصلنامه اطلاعات جغرافیایی  سپهر، 21(84)، 121-132.
 6. کریمی، فروغ و عبداللهی، علی اصغر. (1396). ایجاد پیاده‌راه برای ارتقاء نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری (نمونة موردی: خیابان ملت شهرکرد، حدفاصل میدان 12 محرم تا چهار راه بازار)، برنامه­­ریزی فضایی، 7(1)، 81-100.
 7. محمودزاده حسن؛ آقایاری، توکل و  حاتمی، داوود. (1400). بررسی و تحلیل وضعیت سالمندی جمعیت ایران. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، ۳۷ (۱)، 111-125.
 8.  مرکز آمار ایران. (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان چهارمحال و بختیاری.
 9. معاونت برنامه­ریزی شهرداری شهرکرد. (1396). سالنامه آماری شهر شهرکرد.
 10. مقیمی، نوید و مومنی، کورش. (1398). بررسی و ارزیابی کارایی فضاهای شهری در نیازمندی‌های سالمندان با تاکید بر پارک های شهری. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 11(3)، 397-414.
 11. Alalhesabi, M., & Rafiee, F. (2013). Evaluation of the Requirements in Public Space for Elderly: A Case Study in Kholdebarin Park, Shiraz, Iran. Armanshahr Architecture & Urban Development, 5(9), 247-257. [In Persian].
 12. Alidoust, S., Bosman, C., & Holden, G. (2019). Planning for healthy ageing: How the use of third places contributes to the social health of older populations. Ageing & Society, 39(7), 1459-1484. doi:10.1017/S0144686X18000065
 13. Bandini, S., & Gasparini, F. (2021). Social and Active Inclusion of the Elderly in the City Through Affective Walkability. Rev Socionetwork Strat, 15, 557–573. doi.org/10.1007/s12626-021-00091-8
 14. Beard, JR., Petitot, C. (2010). Ageing and Urbanization: Can Cities be Designed to Foster Active Ageing?. Public Health Reviews, 32, 427–450
 15. Buffel, T., & Phillipson, C. (2016). Can global cities be ‘age-friendly cities’? Urban development and ageing populations. Cities, 55, 94–100. doi: 10.1016/j.cities.2016.03.016
 16. Burton, E., Mitchell, L., (2006). Inclusive Urban Design, Streets for Life. Architectural Press, First edition, UK.
 17. Carmona, M. (2019). Principles for public space design, planning to do better. Urban
  Design International
  , 24, 47–59.
 18. Ghafari, S. R., & Mohamadi Dehcheshme, P. (2013). An Investigation of Blocking Phenomenon in Urban Pavements - case study of shahr-e-kord-melat Street. Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 21(84), 121-132. [In Persian].
 19. Charkhchian, M., & Daneshpour, S.A. (2010). The Study Of Responsible Public Space Designing Components. Journal of Geography and Planning, 14(30), 53-85. [In Persian].
 20. Chau, H.W., Jamei, E. (2021). Age-Friendly Built Environment. Encyclopedia, 1(3), 781-791. doi.org/10.3390/encyclopedia1030060
 21. Du Y, Huang W. (2022). Evaluation of Street Space Quality Using Streetscape Data: Perspective from Recreational Physical Activity of the Elderly. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11(4), 2-41. doi.org/10.3390/ijgi11040241
 22. Felip, R.A., Rua, M.J., & Kouidmi, F. (2021). An Inclusive Model for Assessing Age-Friendly Urban Environments in Vulnerable Areas. Journals Sustainability, 13 (15), 8352. doi.org/10.3390/su13158352
 23. Iran Statistics Center (2015). General population and housing census, Chaharmahal and Bakhtiari province. [In Persian].
 24. Isalou, S., j, M., & kh, A. (2015). The Needs and Problems of the Elderly in Urban Areas: A Case Study of Central Qom , Journal of Social Work Research, 2(6), 1-39. [In Persian].
 25. George., A. (2017). Design Considerations in Designing Age-Friendly Streets. RIMSON publishers, http://www.crimsonpublishers.com
 26. Kang, C., Fan, D., and Jiao, H. (2021). Validating activity, time, and space diversity as essential components of urban vitality. Environ. Plann. Urban Analy. City Sci, 48, 1180–1197. doi: 10.1177/2399808320919771
 27. Karimi, F., & Abdollahi, A. A. (2017). Creating pedestrians to enhance alacrity and vitality in urban spaces (Case Study: Mellat Street, Shahr-e-Kord, between the 21th Muharram Square and Bazaar). Spatial Planning, 7(1), 81-100. [In Persian].
 28. Lak, A., Aghamolaei, R., Baradaran. H.R., & Myint, P.K. (2019a.). Creating Successful Elder-Friendly Spaces: A Conceptual Framework for Urban Public Spaces. Research Square; DOI: 10.21203/rs.2.15391/v1.
 29. Lak, A., Aghamolaei, R., Baradaran, H.R. Myint, P.K . (2019b.). Development and validation of elder-friendly urban spaces questionnaire (EFUSQ). BMC Geriatr, 19, 336. doi.org/10.1186/s12877-019-1355-0
 30. Lak, A., Aghamolaei, R., Baradaran, H. R., & Myint, P. K. (2020). A framework
  for elder-friendly public open spaces from the Iranian older adults’ perspectives: A
  mixed-method study. Urban Forestry Urban Greening, 56. doi: 10.1016/j.ufug.
  2020.126857.
 31. Landau, L. B. (2018). Friendship fears and communities of convenience in Africa’s urban estuaries: Connection as measure of urban condition. Urban Stud, 55, 505–521. doi: 10.1177/0042098017699563
 32. Li, X., Qian, Y., Zeng, J., Wei, X., & Guang, X. (2021). The influence of stripcity street network structure on spatial vitality: Case studies in lanzhou, China. Land 10:1107. doi: 10.3390/land10111107
 33. Li, J., Gao, X., Qiu, Y., Ling, Y. (2022). Aging-friendly cities: Investigating the effects of street usage on the psychological satisfaction of older adults in megacities. Front Psychol, 20(13), 942301. doi: 10.3389/fpsyg.2022.942301
 34. Mahmoudzadeh, H., Aghayari, Hir. T, Hatami, D. (2022). Study and Analysis of the Elderly Population of the Iran. GeoRes, 37(1), 111-125. [In Persian].
 35. Meng, L., Wen, K.H., Zeng, Z., Brewin, R., Fan, X., & Wu, Q. (2020). The Impact of Street Space Perception Factors on Elderly Health in High-Density Cities in Macau—Analysis Based on Street View Images and Deep Learning Technology. Sustainability, 12(5),1799. doi.org/10.3390/su12051799
 36. Moghimi, N., & Momeni, K. (2018). Investigating and evaluating the efficiency of urban spaces in the needs of the elderly with an emphasis on urban parks. Quarterly of New Approaches in Human Geography, 11(3), 397-414. [In Persian].
 37.  Peng, Y.H., Cheng, Z.B., Fu, P., Gao, L.Y., Cai, X. and Jiang, Y.Y. (2022) A Study on the Elderly-Orientation of Urban Public Space. Open Access Library Journal, 9, 1-11. doi: 10.4236/oalib.1109616.
 38. Planning Deputy of Shahrekord Municipality. (2016). Statistical yearbook of Shahrekord city. [In Persian].
 39. Rakhshaninasab, H. R., Hosseini, S. A., & Sattarzadeh, N. (2022). Evaluating Indicators of the Desirable City for the Elderly (Case Study: Yasuj City). Geography and Urban Space Development9(3), 59-81. [In Persian].
 40. Southon, G. E., Jorgensen, A., Dunnett, N., Hoyle, H., & Evans, K. L. (2017). Biodiverse perennial meadows have aesthetic value and increase residents’ perceptions of site quality in urban green-space. Land. Urban Plan, 158, 105–118. doi: 10.1016/j.landurbplan.2016.08.003
 41. Smets, P., and Sneep, K. (2017). Tenure mix: Apart or together? Home-making
  practices and belonging in a Dutch street. J. Hous. Built Environ, 32, 91–106.
  doi: 10.1007/s10901-015-9493-y
 42.  United Nations. (2010). World urbanization prospects: the 2009 revision. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division, http://www.un.org/en/development
 43. United Nations. (2013). World population ageing Report. Department of Economic and Social Affairs, Population Division New York: http:// ww.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing.
 44. Van Hoof, J., & Marston HR.(2021). Age-Friendly Cities and Communities: State of the Art and Future Perspectives. Int J Environ Res Public Health,18 (4), 1644. doi: 10.3390/ijerph18041644. PMID: 33572181; PMCID: PMC7914698.
 45. World Health Organization. (‎2015)‎. Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators, World Health Organization,  https://apps.who.int/iris/handle/10665/203830
 46. Xia, C., Yeh, A. G. O., & Zhang, A. (2020). Analyzing spatial relationships between urban land use intensity and urban vitality at street block level: A case study of five Chinese megacities. Landscape and Urban Planning, 193, 103669. doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103669
 47. Xiong, Y., Lu, Q., & Hu, Y. (2020). Elderly Fitness-Oriented Urban Street Design: Case Study in Nanchang, China. Journal of Urban Planning and Development-asce, 146, 05019021.
 48. Yeh, C.Y.; Chang, C.K.; Yang, F.A.(2018). Applying a Treatment Effects Model to Investigate Public Amenity Effect on Physical Activity of the Elderly. J. Aging Soc. Policy, 30, 72–86.
 49. Zhang, Y., Wu, Z., Wu, Z., Liu, Y., & Yang, Z. ( 2023). Using Space Syntax in Close Interaction Analysis between the Elderly: Towards a Healthier Urban Environment. Buildings, 13(6), 1456. doi.org/10.3390/buildings13061456.
 50. Zhang, Y., Cao, M., Cheng, L., Gao, X., & Vos, J. (2022). Exploring the temporal variations in accessibility to health services for older adults: A case study in greater London. J. Trans. Health, 24:101334. doi: 10.1016/j.jth.2022.101334