مفهوم شناسی و الگوسازی سنجش سلامت‌شهری درمطالعات شهری و منطقه ای

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22059/jurbangeo.2024.358874.1818

چکیده

توجه به تغییرات حاصل از جهانی شدن پدیده شهرنشینی، برای رویارویی‌ با چالش‌های حوزه‌ی سلامت‌شهری انکار ناپذیر است. زندگی شهری و تنش‌های ناشی از آن، بیماری‌های مزمن و واگیردار، صدمات ناشی از حوادت طبیعی و مصنوع، بر عملکرد جسمی، عاطفی و روحی شهروندان تاثیر می‌گذارد؛ انزوا و استرس‌های ناشی از آن، توانمندی ساکنان را تحت شعاع قرار می‌دهد. سلامت‌شهری در جهت بهبود موارد ذکر شده عمل خواهد کرد. مطالعه حاضر با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی جهت سنجش سلامت‌شهری با استفاده از روش‌های کیفی تدوین گردیده‌است. این پژوهش به بررسی نظریات کلان پشتیبان سلامت‌شهری، بررسی مدل‌های مفهومی برای فهم و ارزیابی سلامت‌شهری در مقیاس گوناگون، شناسایی و استخراج شاخص‌های موثر بر سلامت‌شهری به مفهوم عام در جهان با بهرمندی از منابع اسنادی وکتابخانه‌ای و تلفیق مبانی نظری و تجربی با توجه به مراحل قبل و در نهایت ارائه و طراحی الگوی مفهومی سنجش سلامت‌شهری پرداخته شده‌است. یافته‌های حاصل از مطالعات چهار سال اخیر نشان می‌دهد که سلامت شهری بیش از هر مقیاس دیگری در شهرها تعمیم یافته‌است و پژوهشگران بر مطالعات ذهنی بدست‌آمده از آن تاکید دارند. همچنین بررسی کلیه گونه‌های سلامت در مطالعات حوزه سلامت حاکی از ارتباط چندسویه میان تمامی مولفه‌های موثر بر سلامت است. عوامل و ابعاد موثر بر سلامت‌شهری در ادوار مختلف زمانی و با توجه به ساختار، معضلات و چالش‌های پیشرو شهرها متفاوت بوده و پیوسته در حال تغییر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization and modeling of urban health measurement in urban and regional studies

نویسندگان [English]

  • marziyeh fallah barzeghar 1
  • Ahmad Khalili 2
1 Master student, , urban and regional planning department, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology(iust), Tehran, Iran.
2 Assistant professor, urban and regional planning department, Faculty of Architecture and Urbanism, Iran University of Science and Technology(iust), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Paying attention to the changes resulting from the globalization of the urbanization phenomenon is undeniable in order to face the challenges in the field of urban health. Urban life and the resulting tensions, chronic and contagious diseases, natural and artificial injuries, affect the physical, emotional and mental performance of citizens; Isolation and the stress caused by it put the ability of the residents under the radius. urban health will work to improve the mentioned cases. The present study was developed with the aim of providing a conceptual framework for measuring urban health using qualitative methods. This research examines the macro theories supporting urban health, examines conceptual models for understanding and evaluating urban health at various scales, identifying and extracting indicators affecting urban health in a general sense in the world by benefiting from documentary and library sources and combining theoretical and experimental bases according to the previous stages. And finally, the presentation and design of the conceptual model of urban health assessment has been discussed. The findings from the studies of the last four years show that urban health has been generalized in cities more than any other scale, and the researchers emphasize the subjective studies obtained from it. Also, the examination of all types of health in health studies indicates a multi-way relationship between all the components affecting health. Factors and dimensions affecting urban health in different periods of time and according to the structure, problems and leading challenges of cities are different and are constantly changing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban health
  • conceptual model
  • conceptualization
  • modeling
  • urban studies