دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهمن 1402 
بررسی نقش عناصر فضایی شهری بر قابلیت پیاده مداری حد فاصل محور میدان تجریش-قدس

10.22059/jurbangeo.2020.294661.1209

کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ مهسان سپیدرود