بررسی نقش عناصر فضایی شهری بر قابلیت پیاده مداری حد فاصل محور میدان تجریش-قدس

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

10.22059/jurbangeo.2020.294661.1209

چکیده

گسترش حضور اتومبیل در شهرها و مسائل و مشکلات ناشی از حضور آن، باعث کاهش رضایتمندی و کیفیت زندگی ساکنان شهرها شده است. متأسفانه اکثر معابر که عنصر شکل دهنده بافت شهری هستند، برای استفاده اتومبیل‌ها طراحی شده و توجه به پیاده مداری در آن‌ها در اولویت دوم قرار دارد. عدم توجه به پیاده مداری باعث کاهش تعاملات اجتماعی و در نهایت سرزندگی در شهرها می‌شود. حال حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس که نمونه مورد مطالعه در این تحقیق است به دلیل ترافیک بالا عناصر ارزشمند اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که ساخت و سازهای متنوع به دلیل بالا بودن قیمت زمین در منطقه و ساخت پاساژها و مجتمع های مسکونی بیش از پیش چهره بدنه این محور را تحت تاثیر خود قرار داده است. هدف اصلی در این تحقیق آن است که با بررسی نقش عناصر فضایی شهری بر قابلیت پیاده محوری حد فاصل محور میدان تجریش-قدس به شناسایی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت پیاده مداری یک محور بپردازد. نوع تحقیق کاربردی بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد. با توجه به ارزیابی‌های مختلف در این تحقیق این نتیجه حاصل شد که متغیرهای شاخص راحتی و آسایش مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت پیاده مداری یک محور می‌باشند و همچنین یک فضای شهری پیاده محور موفق فضایی است که بتواند تنوع با حق انتخاب بالا، آسایش و راحتی و امنیت بالای ساکنین، کالبد و فرم مناسب، تصویر ذهنی خوب و مناسب با ارتقای احساس تعلق خاطر و دسترسی مناسب را تأمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Urban Spatial Elements on the pedestrian capability of Distance between the Axis of Tajrish-Ghods Field

نویسندگان [English]

  • Keramatollah Ziari 1
  • Ahmad Poorahmad 2
  • rahmatollah farhudi 2
  • saeed zanganeh shahraki 2
  • Mahsan sepidrood 3
1 Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran
3 University of Tehran Kish International Campus
چکیده [English]

Expanding the presence of cars in cities and the problems associated with its presence have reduced the satisfaction and quality of life of urban residents. Unfortunately, most of the passageways that form the element of urban texture are designed for car use, and paying attention to pedestrian traffic is their second priority. Lack of attention to pedestrians reduces social interactions and ultimately vitality in cities. The distance between Tajrish Square and Quds Square, which is the case study in this study, has affected the valuable elements of its surroundings due to the high traffic, while the varied construction due to the high price of land in the area and the construction of passages and Residential complexes have increasingly influenced the face of the axle. The main purpose of this study is to investigate the role of urban spatial elements on the pedestrian capability of distance between Tajrish-Ghods Square to identify the most important factors affecting Orbital capability of a single axis. The type of research is applied and its method is descriptive-analytical. According to different evaluations in this study, it was concluded that the comfort and Convenience index variables are the most important factors affecting the pedestrian capability of a single axis as well as a successful spatial pedestrian urban space that can be selected with high diversity, Provide comfort, convenience, and security to the residents, the body and the right form, a good mental image and a good sense of belonging and access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrian
  • pedestrianism
  • Tajrish-Qods Square
  • urban space