تحلیل فضایی تأثیر ظرفیت‌های اقتصادی و کالبدی مناطق سه‌گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه آموزشی شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کنترل ساخت‌وسازهای شهری به‌منظور ادارة بهینة شهر به‌کمک ضوابط ساخت‌وساز شهری صورت می‌گیرد، اما با وجود اقدامات گوناگون مدیریت شهری، سالانه موارد چشمگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها گزارش می‌شود. درواقع می‌توان تخلفات ساختمانی را رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری تعریف کرد که کیفیت زندگی در شهرها را تهدید می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و کالبدی و تعداد و میزان تخلفات ساختمانی در شهر قزوین است تا با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر هریک از انواع تخلفات ساختمانی شناخت بهتری از وضعیت موجود تخلفات ساختمانی حاصل شود و زمینة مناسب برای برنامه‌ریزی‌های آتی فراهم آید. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که در آن برای بررسی تأثیر الگوهای فضایی حاکم بر شهر بر تخلفات از روش هم‌پوشانی وزن‌دار در نرم‌افزار GIS استفاده شده است. براساس نتایج، میان عوامل اقتصادی و کالبدی و تخلفات ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. عوامل اقتصادی رابطه‌ای مستقیم با تعداد تخلف بنای مازاد بر مجوز و مجموع مساحت تخلف احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری دارد، اما رابطة آن با تعداد تخلف بنای بدون مجوز معکوس است. همچنین تعداد تخلفات احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری با عوامل کالبدی رابطة مستقیم و تعداد تخلف مازاد بر تراکم با عوامل کالبدی رابطه‌ای معکوس دارد؛ به‌طوری‌که هرچه تناسب کالبدی در یک منطقه بیشتر باشد، تعداد تخلف مازاد بر تراکم کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of the Impacts Economic and Physical Capacities of Triple Areas have on Violations of Construction, Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Samira Yousefi 1
  • Mojtaba Rafieian 2
  • Ali Akbar Taghvaea 3
1 MA in Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
2 Associate Prof. of Urban Planning, Department of Urban Design and Planning, faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
3 Professor of Urban Planning, Department of Urban Design and Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Introduction
Urban construction control is in line with the urban optimal management and its sustainable development, mainly through urban construction regulations. Despite various measures of urban management, such as determining the legal guarantee for compliance with the rules and regulations there are reported significant instances of urban construction violations every year. In fact, construction violations can be defined as not executing urban construction regulations that threaten the quality of life in cities and cause many problems in the city. Today's failure to comply with urban regulations in developing countries has become a problem that threatens quality of life in cities, causing a crisis in urban environments, urban visual aesthetics, energy consumption, and so on. Violations of urban construction can cause many problems such as wasting national capital, failure to respond to the infrastructure, negative impact on the implementation of urban development projects, failure of plans to achieve desired goals, the decline of the visual values and the city's image, the decline of environmental values, the unfair distribution of urban resources. The purpose of this study was to investigate the relationship between economic and physical factors of Qazvin city with construction violations in order to find out some causes that have an effect on the construction violations.
Methodology
According to the research topic, this research has a descriptive-analytic methodology. Therefore, weighted overlay method in Geographic Information System (GIS) software has been used to investigate the effect of spatial patterns of the city on constructions violations. Thus, at first, the research indicators are specified in both economic and physical sectors and prioritized and weighed with Expert Choice software, then, based on the preliminary maps and using GIS , economic and urban capacity maps were prepared and were compared with the number and area of construction violations to determine the type of relationship between each of the factors with various types of construction violations.  
Information on construction violations in the city of Qazvin shows that in 2016 there were 2319 cases of construction violations in the municipality, the largest of which is in region 3 also, the highest number of violations related to violation of land use change. The results showed that, in terms of experts, among the economic variables studied, the price of the building and among the physical variables, the number of building floors had the highest influence on construction violations. In terms of economic capacity, region 2 has the highest level and region 1 has the lowest level. In the physical capacity section, region 3 was the most appropriate situation, and region 1 showed the most inadequate condition. On the other hand, results showed that economic and physical factors affect construction violations. The economic factors show a direct relationship with the number of violations of the ceiling on the license and the total area of violation of the construction of surplus on the surface and land use change and the inverse relationship with the violation of the number of monolithic without authorization. Physical factors have a direct relationship with the number of violations of constructing surplus on the surface and land use change. There is an inverse relationship with the number and total area of the violation of the construction of surplus on the density. As the economic and physical capacity maps show that there are obvious physical and economic distinctions between the northern and southern parts of Qazvin city, this indicates the lack of justice in the distribution of facilities and services to different parts of the city and its role in urban problems and abnormalities, including construction irregularities.
Results and discussion
The results obtained in the economic factors section show that the higher the economic capacity of a region, the more the number of building structures on the license is greater. Also, the total area of violation of the construction of surplus on the surface and land use change in areas with high economic capacity is higher. In fact, these types of construction violations take place due to the greater use of space and profitability due to the high value of land in these areas. In the areas where the economic variables studied are in poor conditions, the number of violations of the construction is greater without permission. One of the reasons for this is the high cost of issuing licenses and the inability to pay for it by individuals in these areas. In the section of the physical characteristics, the number of violations of surplus build-up and land use change in areas where buildings have larger blocks and more floors, as well as higher quality are more. The research showed that in the economic factors, building prices and land prices were considered as the most important variables.
Conclusion  
According to the results of the analysis, it can be concluded that in areas where the price of land and building is greater, violation of the ceiling on the license, the construction of surplus on the surface and the land use change are more which means maximum use of land for greater profitability. Therefore, the control of the urban land trading market is of particular importance in reducing spatial disparities and construction violations. The findings of the research showed that in parts with lower physical fitness (more dwelling and less durable buildings, low area and residential units) the number of surplus violations over the density and the total area of violation of the building surplus on the license are greater. This means more demand for construction and change of land use. Therefore, planning urban management to improve the physical condition of areas in line with the type of demand can be effective in reducing these types of violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • construction violations
  • spatial analysis
  • urban construction regulations
  • Land Use Planning
  • Urban Laws
  • Qazvin City
احدنژاد، محسن، رشیدخوانی، سمیه، نادری، افشین و مهدی غلامی، 1392، «آثار و تبعات تخلفات ساختمانی در شهرها، نمونة مورد مطالعه: شهر زنجان»، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشـهد، صص 1-14.
بهشتی‌روی، مجید، 1372، بررسی آثار کالبدی تخلفات ساختمانی، مطالعة موردی شهر تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
پورمحمدی، محمدرضا، 1389، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ هفتم، انتشارت سمت، تهران.
رحیمی، وحید و عبدالصمد پناد، 1391، «تحلیل و بررسی آرای صادرة کمیسیون مادة 100 شهرداری مطالعة موردی: منطقة 2 شهرداری زاهدان»، چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، تهران، صص 1-20.
رضایی‌راد، هادی، رفیعیان، مجتبی و محمدرضا بمانیان، 1391، «ارزیابی تأثیر سیاست‌های تراکم ساختمانی بر ایجاد جزیرة گرمایی با استفاده از روش SVF در GIS(مورد پژوهشی: تهران)»، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، تهران، دانشگاه تهران.
رفیعیان، مجتبی و الناز سرخیلی، 1396، تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی، چاپ اول، انتشارات آرمان‌شهر، تهران.
زمانی، زهره، 1390، «معضل تخلفات ساختمانی در پایتخت با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامة علمی-تخصصی دانش مدیریت بحران، سال اول، شمارة 1، صص 103-118.
سرخیلی، الناز، 1389، بررسی تأثیر دگرگونی‌های فضایی شهر تهران بر بروز تخلفات ساختمانی از منظر برنامه‌ریزی شهری (بررسی حوزة مرکزی و شمال شرقی شهر تهران)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
شیعه، اسماعیل، 1392، مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، چاپ 34، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
علی‌جانی، بهلول، 1394، «تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی»، نشریة تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دوم، شمارة 3، صص 1-14.
عمید، حسن، 1378، فرهنگ عمید، چاپ دوازدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
فامیلی، پونه، 1389، امکان‌سنجی استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند (RFID) در فرایند کنترل ساخت‌وسازهای شهری تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
قاجارخسروی، محمدمهدی، 1391، «تحلیلی بر عوامل و تبعات ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان تهران و راه‌حل‌های مقابله با آن»، مجلة مسکن و محیط روستا، شمارة 140، صص 51-66.
مهندسان مشاور شهر و برنامه، 1385، طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزة نفوذ، تهران، مهندسان مشاور شهر و برنامه.
Abdel, M., and Barmalgy, M., 2012, Towards An Advanced Mechanism to Benefit From Information in Issuance of Building Permits, HBRC Journal.
Alnsour, J., and Meaton, J., 2009, Factors Affecting Compliance with Residential Standards in the City of Old Salt Jordan, Habitat Int, Vol. 9, No. 33, PP. 301-309.
Baiche, B., Walliman, N., and Ogden, R., 2006, Compliance with Building Regulations in England and Wales, Structural Survey, Vol. 3, No. 24, PP. 279-299.
Chan. KH., 2012, An Empirical Investigation to Eliminate Unauthorized Building Works, ET Management Group, No. 55, PP. 1-14
Gorgiev, V. and Gorgiev, G., 2012, Illegal Construction and Legalization As a Process in the Legal-Economic System of the State, A Motive or a Necessity, South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, No. 25, PP. 35-45.
Lai. L. W. C., and Ho. D. C. W., 2001, Unauthorized Structures in a High-Rise High-Density Environment -The Case of Hong Kong, Property Management, No. 2, PP. 112-123.
Mcdonald, J., and Mcmillen, D., 2000, Residential Building Permits In Urban Countries 1990-1997, Journal of Housing Economic, Vol. 9, PP. 175-186.
Rukwaro, R., 2009, The Owner Occupier Democracy and Violation of Building by Laws, Habitat International, No. 33, PP. 485- 498.
Van Der Heijden, J., 2006, Enforcing Dutch Building Regulation Housing an Expanding Europe, Theory Policy, Participation and Implement Presented at the ENHR Conference, Jubljang, Slovenia.
Wongyuenman, C., 2004, Outsourcing Inspection Work of Unauthorized Building Works in Hong Kong, The University of Hong Kong, The Faculty of Architecture.
Ahadnejad M., Rashidkhani S., Naderi A., Gholami M., 2013, Effects and Consequences of Structural Violations in Cities Case Study: Zanjan City, The 5th Conference on Urban Planning and Management, Mashhad, Iran, PP. 1-14. (In Persian)
Beheshtirooy M., 1993, Study of the Physical Effects of Construction Violations Case Study of Tehran City, Master's Thesis For Geography and Urban Planning, University of Tehran. (In Persian)
Poormohammadi M., 2010, Urban Land Use Planning, Seventh Edition, Tehran, Samt Publication. (In Persian)
Rahimi V., and Panad A., 2012, Analysis and Review of Opinions Issued by the Commission on Article 100 of the Municipality Case Study: District 2 of the Zahedan Municipality, Fourth Student Conference on Geography, Tehran, PP. 1-20. (In Persian)
Rezaeirad H., Rafieian M., and Bemanian M., 2012, An Evaluation of the Impact of Building Concentration Policies on the Creation of a Thermal Island Using the SVF Method in GIS (Case Study: Tehran), Second Conference on Environmental Planning and Management, University of Tehran. (In Persian)
Rafieian M., and Sarkheili E., 2017, Building Contraventions From the Perspective of Urban Planning, First Edition, Tehran, Arman Shahr Publication. (In Persian)
Zamani Z., 2011, The Problem of Construction Violations in the Capital with an Emphasis on Identifying the Factors Affecting It, Journal of Crisis Management, No. 1, PP. 103-118. (In Persian)
Sarkheili E., 2010, An Exploration of Influence of Tehran’s Spatial Structure on Occurrence of Building Contraventions (Central and Northeastern Area of Tehran), Master's Thesis for Urban Planning, Tarbiat Modares University. (In Persian)
Shieh E., 2013, Introduction to Urban Planning, Thirty Fourth Edition, Tehran, Iran University of Science and Technology. (In Persian)
Alijani B., 2015, Spatial Analysis in Geographic Studies, Journal of Spatial Analysis of Environmental Perils, No. 3, PP. 1- 14. (In Persian)
Amid H., 1999, Amid Dictionary, Twelfth Edition, Tehran, Amir Kabir Publications. (In Persian)
Family P., 2010, The Feasibility of Using Intelligent Technologies (RFID) in Tehran's Urban Construction Control Process, Master's Thesis for Urban Planning, Tarbiat Modares University.
Ghajarkhosravi M., 2012, An Analysis of Factors and Consequences of Unauthorized Construction in Tehran Province and Solutions to It,Housing and Rural EnvironmentMagazine, No. 140, PP. 51-66. (In Persian)
City and Plan Engineering Advisory Company, 2006, Development Plan of Qazvin City, Tehran. (In Persian)