بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

این مقاله پروژه‌ها و پردازه‌های محرک توسعه در محله‌های منطقة ۱۲ تهران را بازشناسی کرده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعة آماری آن ۵۰ نفر خبرگان علمی و اجرایی است که تمام جامعه به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. داده‌ها به روش اسنادی تهیه شده و با استفاده از روش‌های سوات، ضرایب رگرسیون و تحلیل واریانس پردازش شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد محله‌ها عموماً دارای کمبود خدماتی و مسائل کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی هستند. نتایج تحلیل سوات نیز حاکی از افزایش میانگین نقاط ضعف و کمبود فرصت‌هاست. اولویت نخست اقدامات زمینه‌ساز برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و مشارکت توسعه‌دهنده‌هاست (جریان‌سازی) که احیای بناهای مخروبه، بدنه‌سازی بافت، مناسب‌سازی معابر و ایجاد فضای سبز از پروژه‌های شاخص آن به‌شمار می‌رود. توانمندسازی جامعة محلی (نهادسازی) دیگر محرک اولویت‌دار توسعه است که باید به‌کمک پروژه‌های اشتغال‌زا، کارآفرین و بازآفرین اقتصادی انجام شود. در چارچوب محرک‌های توسعه، باید فرایند بازیافت زمین، توسعة مجدد و تغییر کاربری را برای تأمین فضاهای فعالیتی و هم‌زمان توزیع موزون خدمات و فرصت‌ها به‌کار گرفت؛ از این‌رو محله‌های ارگ، بازار و پامنار، کوثر، قیام، امام‌زاده یحیی و تختی در اولویت این اقدام قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-identification of Redevelopment catalysts in urban neighborhoods (Case study: District12 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • esmaeil aliakbari 1
  • seyedmehdi mosakazemi 2
  • mahnaz keshavarz 3
  • majid jalalvandi 4
1 Payame Noor University
2 Faculty member of Payame Noor University of Tehran
3 Faculty member of Payam Noor University of Pakdasht
4 Ph.D Stuadent
چکیده [English]

This article has identified development Catalyst projects and processes in the district 12 of Tehran neighborhoods. The research method was descriptive-analytical and the statistical population was 50 scientific and executive experts. The whole community has been selected as the sample volume. The data were prepared by documentary method and processed using SWOT methods, regression coefficients, and Analysis of Variance (ANOVA). The findings depicted that neighborhoods have generally been short of service and physical, economical, and environmental issues. The results of the SWOT analysis also indicate an increase in the average weakness and lack of opportunities. The first priority is to take steps to motivate investment and the participation of developers (mainstreaming), which reconstruction of dilapidated buildings, development of urban context, convenience of passages, and creation of green space are among its dominant projects. Empowering the local community (institutionalization) is another priority of development that must be achieved through employment-generating, entrepreneur, and economic reconstruction projects. Within the framework of development incentives, the process of land recycling, redevelopment, and user change should be applied to provide active spaces and at the same time harmonious distribution of services and opportunities. The neighborhoods of Arg, Bazaar and Pamenar, Kowsar, Qayam, Imamzadeh Yahya, and Takhti are among the priorities of this action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Catalyst
  • Redevelopment
  • Urban Neighborhood
  • District 12 of Tehran
ایزدی، محمدسعید و نگین امیری (1395). «توسعة درونی، الگویی متوازن، متعادل و پایدار برای توسعه و ارتقاء کیفی شهر، برنامه‌ریزی برای توسعة مجدد اراضی نظامی درون‌شهری»، مجلة باغ نظر، سال سیزدهم، شمارة 41، صص 35-46.
پریزادی، طاهر، زارعی فاطمه و مهدی مرادی (1396). «ارزیابی محرک‌های توسعة شهری در ساختار‌ تاریخی (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر قم»، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، شمارة 15، صص 7-31.
حناچی، پیروز (1386). بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان، تهران: نشر سبحان.
دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (1393). فعالیت‌های محرک برنامه‌های بازآفرینی در مقیاس محله و شهر، وزارت راه و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
سجادزاده، حسن و سجاد زلفی‌گل (1394). «طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه (نمونة موردی: محلة کلپا همدان)»، فصلنامة آمایش محیط، سال هشتم، شمارة 31، صص 147-163.
سجادزاده، حسن، دالوند رضوان و مریم حمیدی‌نیا (1395). «نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محلات سنتی (نمونة موردی: محله حاجی شهر همدان)»، نشریة هفت‌شهر، شمارة 53 و 54، صص 54-76.
شهرداری اصفهان (معاونت شهرسازی و معماری) (1397). «پروژه‌های محرک توسعه و بازآفرینی شهری»، گاهنامة رصد، سال چهارم، شمارة 45، صص 1-13.
طرفدار، زهره (1393). بازشناخت نقش پروژه‌های محرک توسعة شهری در بازآفرینی بافت‌های ارزشمند تاریخی (نمونة موردی: منطقة 8 شیراز)، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة شهرسازی، استاد راهنما: سهند لطفی، دانشکده هنر و معماری، شیراز: دانشگاه شیراز.
عزیزی، محمدمهدی و بهاره بهرا (1396). «نقش پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها (نمونة مطالعاتی: بافت تاریخی شهر یزد)»، نشریة هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شمارة 4، صص 5-16.
لطفی، سهند (1390). «بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تأملی بر بن‌مایه‌های فرهنگی و کنش بازآفرینی»، نشریة هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، سال سوم، شمارة 45، ‌صص 49-62.
مفیدی، حسن (1392). بررسی نقش پروژه‌های محرک توسعه و کاتالیست‌های شهری در بازآفرینی شهری پایدار، سومین جلسه از جلسات کارگروه محرک توسعه شهری، شرکت عمران بهسازی شهری ایران.
نعمتی، مرتضی، فرهمند، قاسم و حیدر نظری (1395). «نوسازی و بهسازی بافت فرسوده با رویکرد توسعة پایدار شهری و تلفیق عملگرهای فازی GIS وfahp  (نمونة موردی: شهر پیرانشهر)»، مجلة آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شمارة 22، صص 137-154.
هاشمی، محمدرضا، شیعه، اسماعیل و حسین ذبیحی (1397). «مقایسه تطبیقی تجارب پردازه‌های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی شهری در شهرهای منتخب جهان»، فصلنامة جغرافیایی سرزمین، سال پانزدهم، شمارة 60، صص 29-44.
Attoe, W., & Logan, D. (1989). American Urban Architecture: Catalysts in the Design of Cities. Berkeley: University of California Press.
 Azizi, M, M., & Bahra, B. (2016). The Role of Flagship Developments in the Regeneration of Inner City Textures: The Case Study of Yazd City, Iran. Journal of Honae-ha-ye-Ziba Memari-va-Shahrsazi, 22(4), 5-16. (In Persian)
Boussaa, D. (2017). Urban Regeneration and the Search for Identity in Historic Cities. Journal of Sustainability, 10(1), 1-16
Boussaa, D. (2017). Urban Regeneration and the Search for Identity in Historic Cities. Sustainability, 10(1), 1-17.
Carrion, F. (2005). The historic Centre as an Object of Desire. Journal of City and Time, 1(3), 1-13.
Couch, C., Fraser, C., & Percy, S. (Eds.). (2003). Urban regeneration in Europe. Blackwell Science.
Elseragy, A., & Elnokaly, A. (2018). Heritage-Led Urban Regeneration as a Catalyst Sustainable Urban Development, Heritage and Economics. 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development, Granada, Spain.
Hanachi, P. (2007). A Comparative Study of Urban Restoration Experiences in Iran and the World. Tehran: Sobhan Press. (In Persian)
Hashemi, M., Shieh, E., & Zabihi, H. (2019). Comparative Comparison of Experiences of Catalyst Projects with Urban Regeneration Approach in Selected Cities of the World. Journal of Territory, 15(60), 29-44. (In Persian)
Isfahan Municipality (Deputy of Urban Planning and Architecture). (2018). Development Stimulus Projects and Urban Regeneration, Chronicle RASAD, 4(45), 1-18. (In Persian)
Izadi, M. S., & Amiri, N. (2016). Internal Development, Concordant, Balanced and Stable Pattern to Develop and Promote the Urban Quality, Planning for Redevelopment of Urban Military Land. Journal of Bagh-e Nazar, 13(41), 35-46. (In Persian)
Lakmali, R. G. (2018). Vitalization of Core City Area Using Urban Catalyst as a Tool for Development (In the Case of Colombo City Core). International Research Conference, Colombo, Sri Lanka
Leinberger, Ch., & Loh, T. (2018). Catalytic Development: (Re)creating Walkable Urban Places. NW Washington, DC: The Brookings.
Lotfi, S. (2011). Culture-Led Regeneration: A Reflection upon Cultural Fundaments and the Act of Regeneration. Journal of Honae-ha-ye-Ziba Memari-va-Shahrsazi, 3(45), 49-62. (In Persian)
 Mofidi, H. (2013). Investigating the Role of Development Stimulus Projects and Urban Catalysts in Sustainable Urban Regeneration, the Third Session of the Urban Development Stimulus Working Group Meetings. Iran Urban Improvement Civil Engineering Company. (In Persian)
Nemati, M., Farahmand, Gh., & Nazari, H. (2016). Modernization and Improvement of Urban Decay with the Approach of Sustainable Development and Integration of GIS and Fuzzy Operators FAHP (Case Study: Piranshahr city). Geographical Planning of Space Quarterly Journal,  6(22), 137-154. (In Persian)
Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. London, UK: Rizzoli.
Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli: London, UK Office of Applied Studies and Extension Affairs. (2014). Stimulating Activities of Reconstruction Programs in Neighborhood and City Scale. Ministry of Roads and Urban Development, the Parent Company of Iran's Specialized Civil Engineering and Urban Improvement. (In Persian)
Parizadi, T., ZareiF., & Moradi, M. (2016). Analyzing the urban development stimuli in historical area (A Case Study of Qom City). Urban Structure and Function Studies, 4(15), 7-31. (In Persian)
Sajadzadeh, H., & Zolfigol, S. (2016). Role of Urban Design in Regeneration of Ancient District with Catalyst Approach Case Study: KOLAPA District in Hamedan. Quarterly Environmental Based Territorial Planning, 8(31), 147-171. (In Persian)
 Sajjadzadeh, H., Dalvand, R., & Hamidinia, M. (2016). The Role of Regeneration in Catalyst Approach of Ancient Aeighborhood (Case Study: Haji Neighborhood in Hamedan). Journal of the Urban Development and Organization Haft Shahr, 4(53 and 54), 147-171. (In Persian)
Seele, A. (1982). Wertermittlung Bei der Preisprüfung und Ungewißheit des Verkehrswertes. in Vermessungswesen and Raumordnung (VR), Dümmler Verlag. Bonn: Heft
Shoup, D. C. (1983). Intervention through Property Taxation and Public Ownership. In H. B. Dunkerley (Ed.), Urban Land Policy: Issues and Opportunities (PP. 132-52). New York: Oxford University Press.
Shoup, D. C. (1983). Intervention through Property Taxation and Public Ownership, in Urban Land Policy: Issues and Opportunities. In H. B. Dunkerley (Ed.), (PP. 132-52) New York: Oxford University Press
Tarafdar, Z. (2014). Recognizing the Role of Urban Development Stimulus Projects in Recreating Valuable Historical Textures (Case Study: District 8 of Shiraz) (Unpublished master's Thesis). Shiraz University, Shiraz. (In Persian)
UN-Habitat. (2015). International Guidelines on Urban and Territorial Planning. United Nations Human Settlements Programmer.
UN-Habitat. (2015). International Guidelines on Urban and Territorial Planning. United Nations Human Settlements Programmer.
UN-Habitat. (2019). Country Activities Report. United Nations Human Settlements Programme.
Wang, Sh., Gao, Sh., Li, Sh., & Feng, K. (2019). Strategizing the Relation between Urbanization and Air Pollution: Empirical Evidence from Global Countries. Journal of Cleaner Production, 242(36), 1-10.
Wei, Y., Huang, C., Lam, P. T. I., Sha, Y., & Feng, Y. (2015). Using Urban-Carrying Capacity as a Benchmark for Sustainable Urban Development: An Empirical Study of Beijing. Sustainability, 3(7), 3244-3268.