نویسنده = ���������� ������������ ��������
شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-111

10.22059/jurbangeo.2018.232073.709

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی