دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 431-600 

پژوهشی - کاربردی

1. آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

صفحه 431-453

ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان