دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-129 

پژوهشی - کاربردی

1. ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهرداری تبریز)

صفحه 1-19

محمدرضا پورمحمدی؛ علی طورانی؛ راضیه تیموری؛ اسماعیل احمدی؛ امین صفدری


2. پویایی فضایی - زمانی نظام شهری ایران (1390-1335)

صفحه 21-42

فرانک سیف الدینی؛ حسین منصوریان؛ احمد پوراحمد؛ روشنک درویش زاده


پژوهشی - کاربردی

4. ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

صفحه 59-77

کرامت الله زیاری؛ عبداله شیخی؛ مرضیه باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست