دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 649-844 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - کاربردی

2. تحلیلی بر کنترل فضای عمومی در پارک‌های شهر تهران

صفحه 649-673

احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ حسن رضایی‌نیا


پژوهشی - بنیادی

6. سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)

صفحه 735-752

مصطفی ایستگلدی؛ فهیمه خواجه‌نبی؛ فاضل حاجی‌زاده؛ نظام‌الدین ستارزاده


پژوهشی - کاربردی

7. گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 753-768

محمدحسن زال؛ فرشته دوستی؛ مهدی رمضان‌زاده لسبوئی


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-37