دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 519-742 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - کاربردی

2. ارزیابی تطبیقی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات مسکونی (مطالعۀ موردی: شهر کامیاران)

صفحه 519-548

احمد پوراحمد؛ رامین قربانی؛ ابراهیم فرهادی؛ عباس درودی‌نیا


پژوهشی - کاربردی

4. بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

صفحه 569-586

ابوالفضل قنبری؛ مهدیه طاهونی؛ ناصر قادری


5. تحلیلی بر برخورداری کلان‌شهرهای ایران از شاخص‌های شهر خلاق

صفحه 587-612

محسن کلانتری؛ سید عباس رجایی؛ باقر فتوحی مهربانی


9. بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 673-690

اصغر عابدینی؛ رضا کریمی؛ سحر اردلان افتخاری؛ فرزانه ملازاده


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-44


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 519-742 پاییز 1395، صفحه 299-517 تابستان 1395، صفحه 153-298 بهار 1395، صفحه 1-152