نویسنده = ���������� ������ �������������� ����������
تحلیل زمانی – مکانی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با توجه به گسترش شهر و تغییرات کاربری - پوشش زمین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-17

10.22059/jurbangeo.2015.54436

سید کاظم علوی پناه؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ علی کاظم زاده