نویسنده = ���������� ������ ����������������
تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌کنندة حکمروایی شهری دانش‌بنیان (مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز)

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 471-489

10.22059/jurbangeo.2019.253968.880

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی