نویسنده = ������������ ����������
تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کلان‌شهر کرج

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 585-606

10.22059/jurbangeo.2018.245340.809

مصطفی طالشی؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید عارف موسوی