نویسنده = ������������ ������ ����������
تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی شهر سنندج با رویکرد شهر خلاق

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 789-812

10.22059/jurbangeo.2020.302971.1291

سید مسعود حبیبی؛ عاطفه احمدی دهرشید