نویسنده = ابراهیم زاده، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش عوامل مؤثر در رهاشدگی اراضی شهر ایلام در راستای دستیابی به پایداری شهری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 153-173

10.22059/jurbangeo.2016.59158

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان