نویسنده = شمسی‌پور، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. پایش روند تغییرات پوشش زمین در شهر کرمانشاه با مدل CA مارکوف

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 495-514

10.22059/jurbangeo.2017.215015.549

علی اکبر شمسی‌پور؛ سوسن حیدری؛ کیوان باقری