نویسنده = عزی مند، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی و شناسایی تغییرات اراضی ساخته‌شده با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-468

10.22059/jurbangeo.2018.229640.687

کیوان عزی مند؛ عطاءاله عبدالهی کاکرودی؛ مجید کیاورز مقدم