نویسنده = چارکانه، عبدالخالق
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل‌یابی مناطق توسعۀ شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-196

10.22059/jurbangeo.2018.246068.816

میلاد باقری؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ عبدالخالق چارکانه؛ کیوان باقری