نویسنده = ������������������ ��������
ارزیابی تحقق‌پذیری مؤلفه‌های توسعۀ فضایی- کالبدی طرح جامع شهر بیجار

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 253-276

10.22059/jurbangeo.2014.51971

علی شماعی؛ مهدی عبداللهی؛ صادق حاجی‌نژاد