نویسنده = �������� ���������� ������
تحلیل زمانی – مکانی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با توجه به گسترش شهر و تغییرات کاربری - پوشش زمین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-17

10.22059/jurbangeo.2015.54436

سید کاظم علوی پناه؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ علی کاظم زاده


تحلیل زمانی - مکانی گسترش کالبدی شهر مشهد و پایش تغییرات کاربری اراضی اطراف

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 483-499

10.22059/jurbangeo.2014.53594

سعید زنگنه شهرکی؛ علی کاظم زاده؛ سیروس هاشمی دره بادامی